2018. január 19., péntek

Emanuel Swedenborg: A szellemvilágról és az ember halál utáni állapotáról

  

Swedenborg Emanuel (1688-1772) svéd tudós. Sokrétű tudományos munkálkodást folytatott (nyelvek, természettudományok, hittudományok). Munkái, tanulmányai és találmányai elismeréséül a király a Svéd Bányatanács ülnökévé nevezte ki, később a fõrendi ház tagjává emelték és a nemesi Swedenborg nevet kapta. Nagy hatást gyakorolt kora tudós társadalmára. Csodálatos tudományos előrelátásai és teóriái voltak, amelyek másfél évszázaddal előzték meg a paleontológiát, biológiát, és a magnetizmust, és évekkel megelőzte az atomteória és a nebulárhipotézis vázlatával Kantot és Laplacet. Élete közepén az Úr megjelent neki, és egy olyan feladattal bízta meg amely egyedülálló a történelemben. Belépést engedett neki a szellemvilágba, ahol évtizedekig módjában állt az Úrral és az angyalokkal közvetlenül beszélni. Megláthatta a mennyet és a poklot annak valódiságában és az ott látottakat és hallottakat leírta. Kinyomtatta és elküldte az akkori világ számos teológiájára és egyetemére. Ő maga is tisztában volt vele, hogy üzenete az eljövendő kor embereinek szól.


Emanuel Swedenborg Menny és pokol c. könyve tükrözi a mai szellemtan szellemvilágról alkotott megállapításait. Swedenborg korának elismert polihisztora, XII. Károly hadmérnöke és királyi szenátor volt. 55 éves koráig 25 kötetet publikált az ásványtan, matematika, csillagászat, anatómia és filozófia témakörében. 1745-ben Londonban történt élete döntő eseménye, megjelent előtte Isten küldötte és feladatként rótta rá az egyház megújítását.

Az alábbiakban Swedenborg tapasztalatait adjuk közre, melyeket a szellemvilágról és a halál utáni állapotokról tudatállapot változásai, misztikus élményei során szerzett. A 250 éves szöveget a könnyebb érthetőség kedvéért kicsit modernizáltuk, reméljük, hogy olvasóink is kedvet kapnak az eredeti szöveg elmélyültebb munkát és hosszabb időt igénylő feldolgozásához....

Bensője szerint minden ember szellem

Azt, hogy az ember lényegében szellem, magam tapasztaltam, mert velem is megesett, hogy testtől elragadtattam és más helyre vitettem. Az ember ekkor olyan állapotba kerül, mely az alvás és az ébrenlét közötti állapot. Ebben az állapotban minden érzék olyan éber, mint az ébrenlétkor. Mind a látás, mind a hallás és csodálatosképpen az érzés is, finomabbá válik, mint a testi ébrenlétkor. Négyszer voltam ebben az állapotban, amikor a testtől elragadtatunk és nem tudjuk testben vagyunk-e vagy azonkívül. Az angyalokat és a szellemeket testük szerint láttam és hallottam és csodálatosképpen meg is érintettem.

Kétszer, háromszor az is megmutattatott nekem, amikor a lélek egy másik helyre ragadtatik el. Egyszer mikor egy város utcáján sétáltam, közben szellemekkel beszélgettem, így haladtam anélkül, hogy eltévedtem volna, és ezalatt lélekben voltam és ligeteket, folyókat palotákat, házakat és más egyebeket láttam. Mikor már órák hosszat így voltam és amikor ismét a testi látás érzékében voltam, észrevettem, hogy más helyen vagyok. Nagyon csodálkoztam, olyan állapotban voltam, mint azok, akikről azt mondjuk: „őket a lélek más helyre ragadta”. Mert amíg ez az állapot tart, nem gondolunk az útra, csak megyünk és semmiféle fáradságot nem érzünk, és olyan útra is vezettethetünk, amit addig nem is ismertünk, anélkül, hogy eltévednénk.

Hallottam a mennyben, hogy haláluk ideje alatt némelyek, akik a ravatalon fekszenek és még fel nem költettek, kihűlt testükben tovább gondolkoznak, és azt tapasztalják, hogy még élnek, azzal a különbséggel, hogy testükhöz tartozó egyetlen részecskét sem tudnak megmozdítani.

Az ember nem tud gondolkozni és akarni, hacsak lényegi alapja (subjectum quod substantia) erre nincs. Lényegi alap nélkül semmi nem létezik. Tehát a hallás és látás az érzékszerv nélkül nem létezik. Így nem létezik belső látás és belső hallás a neki megfelelő érzékszervek nélkül. Ebből az következik, hogy az ember szellemének, ha az a testtől elvált, éppen úgy van alakja, és az az alak emberi alak, érzékszervei vannak, és ezek nem a testéhez, hanem a szelleméhez tartoznak.

Mindezt azért mondtam, hogy az értelmes embert rávezessem, hogy lényegében az ember szellem. Az embernek van az, ami az állatoknál hiányzik, legbensője, amelybe az Isteni belefolyik, azt magához emeli, önmagával összeköti. Mindaz, ami Istennel összeköthető, szét nem esik, és mindaz, ami nem összeköthető szétesik. „Az angyaloknak és az embereknek a legbensője nevezhető az Úr bejáratának, ajtónak. (Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok...akinek van füle, hallja mit mond a lélek a gyülekezeteknek... Jel, 3/20-22.)

Hogy az ember bensője szerint szellem, azt sok tapasztalás által tudtam meg. A szellemekkel mint szellem beszéltem, és úgy is, mint testben lévő ember, s amíg szellemként beszéltem velük, csak azt tudták, szellem vagyok, nem tudták, hogy testem is van.

Még hozzáteszem, hogy minden ember, aki a Földön él, szelleme szerint, habár abból semmit nem tud, szellemek társaságában van. A jók valamely angyalok társaságában, a gonoszok valamely pokoli társaságban, és a halál után ebbe a társaságba jutnak. Bár az ember, amíg a világban él, ebben a társaságban nem mint szellem jelenik meg, mert természeti módon gondolkozik, de ha a testtől elvontan megtanul gondolkozni, akkor a szellemek ezt észreveszik.

A menny és a pokol az emberben van

Az embernek értelme és akarata van. ... Az, hogy az embernél az értelem és az akarat külön van választva, azért van, hogy átalakítható lehessen. Az ember az igazságok által alakul. ... Akaratára nézve „minden gonoszban” születik, ezért senkinek jót nem akar, csak csupán önmagának. Aki csupán a maga javát akarja, a gonoszságnak örül, mert minden javát, méltóságát gazdagságát magának akarja. Ettől függ boldogsága. Hogy ez az akarás megjavuljon, átalakuljon, azért adatott meg az embernek az, hogy értelmével az igazságokat átgondolhatja, habár azokat nem addig akarja, amíg olyanná nem lesz, hogy azokat önmagából, vagyis szíve szerint akarja és cselekedje. Ha ez megtörténik, akkor az ember, hitének tárgya lesz, és amit akar, az szeretetének tárgya lesz, azaz a hit és a szeretet ugyanúgy összekötődik benne, mint az értelem és az akarat. Ekkor az ember az értelmével felfogott igazságokat saját szívéből, akaratából cselekszi és amilyen mértékű ez, annyiban bírja a mennyet önmagában. Mert a jó és az igaz összeköttetése a menny, a gonosznak a hamissal való összeköttetése pedig a pokol állapota. Ha a szellemembernél a jó az igazzal összekötve van, akkor a mennybe „jut”, ha a gonosz a hamissal, akkor a pokolba „jut”, mert maga az összeköttetés a menny illetve a pokol.

Manapság az emberek legtöbbje tud igazságokat, és értelemmel gondolkozik felettük, de azokból semmit se cselekszik, illetve amit cselekszik, azt csupán a gonosz iránti szeretetből és hamis hitből cselekszi.

Mi a szellemvilág?

A szellemvilágban nem lehet „szétosztott lelkűnek lenni”. Aki, amit akar, az tisztán látszik, hiába mutat mást. A szellemvilágban a jótól a hamisat eltávolítják, és szellemek a jóságuknak megfelelő fokú igazságokat kapnak. A gonosztól az igazságokat elveszik és helyettük gonoszságuknak megfelelő hamisságokat adnak.

A szellemvilágban rendkívül nagy számban vannak, mert ez a testtől való elválása után mindenkinek az első gyülekezési helye, itt mindenkit megvizsgálnak és előkészítenek. Tartózkodásuk itteni idejének szigorúan meghatározott időtartama nincs. Az időtartam különbözősége a szerint van, hogy az ember belsője mennyire felel meg a külsőjének.

Az emberek ahogy átjutnak a másik világba, az Úr által valóban elválasztatnak. A gonosz hajlamúak ahhoz a pokoli társasághoz kapcsolódnak, amelybe a bennük uralkodó szeretet fokozat szerint már e világban tartoztak, a jók pedig azonnal a mennyei társasághoz kapcsolódnak. Bár a szellemek elválasztattak is, azért ebben az első szakaszban mégis összejönnek, s ha akarják, beszélgethetnek azokkal, akikkel a testi életben barátok vagy ismerősök voltak. Láttam, amint egy apa hat fiával beszélt, és azt is, hogy mások rokonaikkal és barátaikkal beszéltek. De mivel a világi életükből kifolyólag különböző érzelműek voltak, egymástól egy rövid idő után elválasztatnak, egymást többé meg nem ismerik.

Azért, mert akik a szellemvilágban vannak, hasonló állapotúak a testi állapotukhoz, míg akik tovább lépnek, azaz a mennybe vagy a pokolba kerülnek, azok felveszik „maradandó” állapotukat, amely „uralkodó helyzetük állapotával egyenlő” és amely állapotban egyik szellem a másikat csak a szeretet egyenlőségénél fogva ismeri. A hasonlóság összeköt, a különbözőség elválaszt.

A szellemvilág tehát nem a menny és nem is a pokol, hanem a kettő közötti középhely vagy középállapot.

Bármely mennyei társasághoz a belépés csak keskeny ösvényen át vezet, a „pokoli” szférákból a kijáratok őrizve vannak, olyanok mint valamiféle lyukak, hasadékok, amelyeken kijutni csak különleges esetekben lehet.

Olyan a szellemvilág, mint egy sziklák közötti völgy. A mennyei társaságokhoz vezető kapuk csak azok előtt válnak láthatóvá, akiket a mennyre elkészítettek. A szellemvilágból valamennyi társasághoz vezet egy bejárat. A pokolhoz vezető kapuk szintén csak azoknak tűnnek fel, akiknek oda bemenniük kell. Olyanok, mint sötét barlangok.

Minden egyes ember két ajtó közt választhat, ugyanis két út van, amely az ember értelmes eszéhez vezet. Egy felső vagy benső út, , amelyen az Úrtól való jó és igaz behatol, és egy alsó vagy külső út, amelyen a gonosz és hamis hatol be. Maga az értelmes ész, amelyhez e két út vezet, középen fekszik.

Az ember halálból való feltámadása és az örök életbe való átvezetése

Ha az ember a természeti világban való foglalatosságait, amelyek szellemének és a hajlamainak megfelelnek, már nem tudja tovább ellátni, azt mondjuk, az ember meghal. Légzése és szívverése leáll. Bár mégsem hal meg, csak a testétől elválik, csupán egyik világból a másikba megy át. Az ember a szellem által él, a szellem az, ami az emberben gondolkodik. Ezért van az, hogy az Igében, és ennek benső értelmében a halál a feltámadást és a további életet jelenti. Hogy én megerősödjem abban, hogy az ember miután meghal, tovább él, megadatott nekem, hogy mindenkivel beszélhessek, akiket testi életükben ismertem, némelyekkel hetekig, hónapokig. ...

Az emberszellem az elhaláskor után még egy kis ideig a testben marad, a szív teljes megnyugvásáig. Mihelyt a szív mozgása megszűnik, az ember felébresztetik. Ez az emberszellem testből való kivezetése és a szellemvilágba való bevezetése. ... Hogy a felébresztés hogyan történik, azt nekem nemcsak megmondták, hanem élő példa által megmutatták. A tapasztalat magamon történt. A testi érzékek tekintetében az érzéstelenség állapotában voltam, s így csaknem a halál állapotában. A benső élet a gondolkozással együtt mégis változatlan maradt. Azt vettem észre, hogy a test lélegzése teljesen megszűnt, holott a benső légzés, mely a szellem lélegzése összekapcsolódott a test gyenge lélegzésével. A szívverés tekintetében a mennyei birodalommal közösség következett be, mert az ember szívének ez a birodalom felel meg. Angyalok is megjelentek, néhányan a távolban, kettő a fejhez közel. Ebben az állapotban néhány óráig voltam. Balzsamos illatot is éreztem. Ha mennyei angyalok vannak jelen, akkor más szellemek nem tudnak közeledni. Így tartják vissza a gonosz szellemeket is. Az angyalok a fejnél ülnek és csendesen várnak. Gondolatokat közvetítettek felém, amelyeket megértettem, ebből az angyalok tudják, hogy az ember szelleme olyan állapotban van, amikor már a testből kivezethető Gondolataikat úgy közölték velem, hogy az arcomba tekintettek, mert a mennyben a gondolatok közlése így történik. Azt mondták nekem, hogy az ember szellemét a testtől való elváláskor gondolataiban olyan sokáig tartják meg, amíg azokhoz a gondolatokhoz vissza nem tér, amelyek azokból a hajlamokból erednek, amelyek nála a világban az általános és uralkodó hajlamok voltak.

Megengedtetett nekem, hogy érezzem, hogy a „bensőmnek” - amely a lelkemnek és a szellememnek is a lakhelye egyben - a testtől való elvonása és kiszakítása milyen, és azt mondták nekem, hogy ez az Úrtól eredett és a feltámadás is ebből származik. Ha a szellem olyan, hogy tovább a mennyei angyalokkal érintkezni nem képes, akkor elkívánkozik tőlük. Ekkor az Úr szellemi birodalmából jönnek angyalok, akik megadják neki a világosság élvezetét.

Amikor az ember odaát felébred, világosságot vagy homályosságot lát, ez különböző módon történik a viszonyok szerint. Ezután azt éreztem, mintha az „arcból valamit kifejtenének”, majd szellemi gondolkodás adatott nekem. Az arcból kifejtés jelképezi, hogy a természeti gondolkodásból a szellemibe kerültem. Az angyalok ekkor arra törekednek, hogy a felébresztettből csak szeretetre való vágy áradjon, és mondják neki, hogy ő szellem. Mindenféle szolgálatot teljesítenek neki, és megtanítják azokra a dolgokra, amik a másik világon vannak. Ha nem olyan szellem, aki tanulni akar, akkor elvágyik ettől a társaságtól. Nem az angyalok hagyják el, hanem ő az angyalokat, hisz az angyalok semmit nem kívánnak annyira, minthogy a mennybe emelhessék. Ez számukra a legnagyobb élvezet. Ha azonban a szellem földi élete olyan volt, hogy a jók társaságába lenni nem tudott, akkor ezektől is elkívánkozik és ez addig ismétlődik, míg olyanokkal nem társul, akik a világban folytatott életével teljesen megegyeznek. Ezeknél találja meg és folytatja életét. ...

Némelyekkel elköltözésük után 3 nappal beszéltem, és néhány olyannal is, akiket a világban ismertem. Igen csodálkoztak azon, hogy míg testben éltek nem hittek ebben a világban, de leginkább azon csodálkoztak, hogy az egyházon belül majdnem mindenki ilyen hitetlenségben van. ...

Az embernek a halál után tökéletes emberi alakja van.

Három állapot van, amelyet halála után az ember, mielőtt a mennybe vagy a pokolba jut, átél. Az első saját külsőjének az állapota, a második a bensője állapota, a harmadik az előkészítés. Vannak, akik azonnal a mennybe emeltetnek, akik már evilági életükben újjászülettek, a mennyre már e világban elkészültek. Láttam néhány olyant, akik a bensőjükben gonoszok, és a külsőjükben látszat szerint jók voltak. A szellemvilágtól elkülöníttettek, és tüstént a „pokolra” kerültek. Mindezek azonban kevesek azokhoz képest, akik a szellemvilágban tartatnak . ...

(Forrás: Emanuel Swedenborg: Menny és pokol.Összeállította: Boros Katalin)

Jelenleg lefordított letölthető munkái:
http://emanuelswedenborg.tripod.com/
 

  Az Otthonunk – Our Home – Nosso Lar – Film a halálról, a pokolról, a mennyországról … honnan jöttünk, hová megyünk. A film a halál utáni és halál előtti életet mutatja be.
A film Chico Xavier brazil író és médium regényén alapszik. Xavier élete során 92 könyvet közvetített mint médium.

Az Otthonunk - Nosso Lar (teljes film):

https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/az-otthonunk-nosso-lar-teljes-C60Ss08dXRgdiPKE 

 

2018. január 18., csütörtök

Rubint Réka: "Ha egészséged nincs, semmid nincs"Peller Mariann Utazás a lelked körül című sorozatában Rubint Réka mesélt túlvilági élményeiről.


Közel áll hozzád a spiritualitás témaköre?

Olyannyira, hogy még most is borzongok, ha belegondolok... 16 évvel ezelőtt ismertem meg Katát, a légzésterapeutát. Szükségét éreztem annak, hogy felkeressem, mert miután hozzámentem Norbihoz, jöttek a támadások, hogy ez biztos csak egy marketingházasság. Kata azt mondta: „Réka, amíg Norbi életét éled, sosem leszel boldog." Meg kellett tanulnom bízni, hinni abban az emberben, akivel 24 órában együtt vagyok, Rubint Rékában, vagyis önmagamban. Mert az az ember, aki nem hisz önmagában, az egész életében csak toporogni fog.


Nagy változást hozott az életetekben az, amikor a szívével műtötték Norbit. Mit gondolsz, miért kapott Norbi ekkora leckét?

Norbi teljesen materialista volt. Semmi másban nem hitt, csak a pénzben, a hírnévben, a hatalomban, az erőben.

Mindenben, ami férfias...

Abszolút! Kos: előre, mindegy hogy hogyan, csak előre. Norbi nagyon sokáig fejből élt, egészen pontosan a szívműtétjéig. Az az ember, aki fejben él, elhanyagolja a legfontosabbat: a szívét. Norbinál egy veleszületett szívbillentyű-rendellenesség miatt eljött az idő, amikor meg kellett operálni. Az első műtét sikerült. Újra megnézték az égiek, honnan folytatja az életét: a szívéből él, vagy még mindig a fejéből. Sajnos a fejéből folytatta...

Mesélj az ezt követő életmentő műtétről

Amikor a kórházba tartottam, zokogva hívtam Katát, és aggódva kérdeztem tőle, vajon mi lesz most? És azt felelte: „Tudni fogod, meg fogod kapni az üzenetet. Készen állsz rá!" Még most is kiráz a hideg... Akkor azt éreztem, hogy az a fő, hogy minden pozitív energiámat átadjam a férjemnek, aki valószínűleg ott ül az ágyon, és retteg, hiszen azt mondták neki, hogy búcsúzzon el a feleségétől, adjon neki oda mindent: gyűrűt, órát, és beszéljük meg, hogy milyen számlán van pénz...


Hogyan tudtál neki segíteni?

Bementem, és attól kezdve nem én irányítottam a dolgokat. Kijelenthetem, hogy az én férjem életében a legfontosabb szerepem nem a kapcsolatunk vagy a három gyermekünk megszülése, hanem ez a bizonyos 2 óra volt ott, a kórházban. Akkor én ott elmondtam neki azt az üzenetet, amit Katától kaptam. Összedugtuk a fejünket, fogtuk egymás kezét, és akkor én ott úgy éreztem, mintha egy cső lett volna a fejem tetején és a szám lett volna a szócső, amin keresztül átjött az égi üzenet. Csak annyit mondtam:

„Norbi, nem tudjuk, hogy ki van odaát, de ő érzi, hogy megint a fejed vezérel. Át kell adnod önmagad és a szívedet! Vállalnod kell végre önmagad, most ezen múlik minden!"

Be volt csukva a szemünk, és egyszer csak azt kérdezte tőlem:
„Kicsim, látod, amit én?"
„Igen, mögötted van, arra gondolsz?" – kérdeztem.
Mire ő azt felelte: „Igen, itt áll mögöttem egy barna, szív alakú szárny."

Ezután elmentem egy asztrológushoz, és megkérdeztem tőle, hogy ki Norbi őrangyala? Azt felelte, Rafael Arkangyal. Ki is nyomtatta nekem a képét, és ahogy jött a nyomtatóból a fotó, láttam, hogy ez az egyetlen barna szárnyú angyal. A kép azóta is ott van a hálószobánkban, és végig ott volt a kórházban is.

Norbi végül azt mesélte, olyan élménye volt, mintha repülne. Valaki fogta a kezét. Látta gyerekkorának helyszíneit, ahogy a nagymamája kente a vajas kenyeret, ahogy a dadája kacagott a játszótéren. És aztán jött egy fájó érzés, látott engem, összetörve sírni. Úgy döntött, hogy visszajön. És egy más ember jött vissza.


Mit tanultál ebből az élményből?

Lehet akármennyi pénzed, lehetsz akármilyen híres, lehet akármilyen csodálatos családod, ha egészséged nincs, semmid nincs. Ezt az üzenetet közvetítjük az embereknek. Még inkább nyitni kezdtem a spiritualitás felé. Az asztrológus azt mondta, hogy idős koromra a feladatom a spiritualitásban való elmélyedés. A tornáimat ötvözni fogom ezzel. Ma már a tornáim végén 4-5 percben mindig jön egy üzenet.

Amit átadsz...

Igen, ami ott, spontán jön, az emberek pedig imádják.

Novák László asztrológus csatlakozik a beszélgetéshez, aki mestere a tarot kártyának. Réka személyiségét elemzi az ő általa húzott 4 lapból.

Novák László: Nincs negatív lap, ezt már most mondom. Nem kell félni semmitől. Először azt mondom, mi az, amit mindannyian láthatunk: iszonyú nagy energiákat. Érezzük, hogy ezek az energiák száguldanak. És ezt egy tüzes lovag hozza.

Réka: Szokták kérdezni az emberek, hogy honnan ez a rengeteg energia!? Hát a tüzes lovagtól! Akkor most már fogom tudni! (nevet)

Novák László: Most beszéljük meg a tudatalattid tartalmát, a második lap erről mesél. Egy erős kötődés van benned az anyagi világhoz. Itt most nemcsak a pénzre gondolok, egy állandó készenlétet mutat. Képes vagy teremteni, anyagi dolgokat is. Olyan ember vagy, aki mindig ad. Most jöjjön az a lap, ami azt mutatja meg, mi az, amit mi tudunk, de te nem vagy vele tisztában. Iszonyú érzelmek dúlnak benned. Ezek akár negatív irányba is elvihetnek. Ez ráadásul egy nagy arkánum képében jelenik meg. Mi tudjuk, hogy ezek a mély érzelmek ott vannak benned. Végül az utolsó kártya egy olyan személyt mutat, akinek jóval nagyobb fölötted a hatalma, mint te azt gondolnád. Ő védelmet ad neked, minden lehetséges módon. Itt egyértelműen Norbiról van szó. Sokkal jobban függsz tőle lelkileg is, mint azt gondolnád.


Réka: Amikor Norbinak volt a szívműtétje, akkor tudatosodott bennem igazán, hogy mennyire fontos nekem ez az ember. Még inkább megtanultam értékelni a határtalan szeretetét és támogatását.

(forrás: life.hu)

Utazás a lelked körül - Rubint Réka - videó

2018. január 17., szerda

A regressziós hipnózisA regressziós hipnózis az egyik legérdekesebb jelenség, amelyet a lélektan és a gyógyítás területén felfedeztek a huszadik században. Önmagán messze túlmutató dologról van szó, jelentősége ma még igazán nem is mérhető fel.


A regressziós hipnózis száz évvel ezelőtt azonban még szóba sem kerülhetett, hiszen a hivatalos tudomány még a hipnózis létezését sem ismerte el, illetve afféle vásári mutatványnak vélte. Később változott a vélemény, szép csöndesen besorolták a gyógyításba, de sohasem dicsekedtek vele.

Ezzel szemben az angolszász országok jogrendjében a bírósági procedúrában alkalmazzák, bizonyító módszerként, széles körű társadalmi elismerés mellett.

A saját beleegyezésével hipnotikus állapotba kerülő szemtanú vagy vádlott ily módon mintegy visszakerül arra a helyre és abba az időpontba, amikor és ahol a bűncselekmény megtörtént. Ezzel újabb, már-már általuk is elfeledett részletekre derülhet fény.

A hipnózis tehát korántsem ismeretlen és tiltott gyakorlata a modern tudománynak; bár elsősorban lélekgyógyítási céllal alkalmazzák. Ma már Magyarországon is több szakember, általában pszichológus végez úgynevezett regressziós hipnózist, amikor is a pácienst hipnotikus állapotban “visszaviszi a múltjába”, miközben a pszichológusok és lélekgyógyászok többsége még ma sem hisz a jelenségben.

A regressziós hipnózis hidegen hagyja a tudományos élet képviselőit

A hivatalos tudomány sem foglalkozik a regressziós hipnózissal, az e téren szerzett tapasztalatokat, esetleírásokat be sem engedi a szakirodalomba. De a tények attól még tények maradnak, ha hivatalosan nem fogadják el őket.

Ez a parajelenség bármikor megismételhető, valós, működik – így tehát eleget tesz az alapvető tudományos követelményeknek, azaz kutatható lenne. Az eredmények viszont – kár tagadni – nagyon meglepőek, és nemcsak a marxista filozófia irányelveivel állnak szemben, miszerint “nincs túlvilág és nincs halálon túli élet”, hanem a keresztény tanokkal is.

A vallások többsége – akárcsak a kereszténység – csak egy lehetséges fizikai létet fogad el, és tagadja, hogy többször is visszatérhet a lélek e világba.

Regressziós hipnózis és a múltbeli életek feltárása

A regresszíós hipnózis révén a régebbi korokba visszavitt tudatú ember olyan eseményekre emlékezik vissza, amelyeket átélt, végigszenvedett, végigörült, egyszóval: abban a korban is élt. A regressziós hipnózis során előfordul, hogy a páciens ősegyiptomi nyelven szól, vagy számunkra érthetően mondja el, mit élt át ebben vagy abban a korban, Európában vagy más földrészen. Olyan szakmák fogásairól mesél, amelyek már rég kihaltak.

Olyan körülményeket elemez, amelyek ma, így utólag is ellenőrizhetőek, olyan személyeket emleget, akikről a mostani életében egyáltalán nem hallhatott. Beszámol a több száz vagy ezer évvel korábbi énjéről, elmondja hol lakott, mely város melyik utcájában, milyen szomszédok között. Használja a kor és az adott ország nyelvét, sorolja a szokásokat, elvárásokat.

A regressziós hipnózis eredményeinek vizsgálata

Az adatok egy része utólag, a levéltárakban vagy máshol ellenőrizhetők! Csalásról az esetek többségében már csak azért sem beszélhetünk; mert a hipnotikus állapotban megnyilatkozó személy kevés vagy semmilyen mértékű saját akarattal nem rendelkezik, így hazudni, konfabulálni sem képes.

Másrészt az ellenőrzésben a puszta logika is segíthet. Egy mai, nyolc általánost végzett háziasszonynak aligha volt alkalma itteni életében megtanulni – teszem azt – a kora középkori skandináv nyelvet, szokásokat, viszonyokat.

Mégis, a regressziós hipnózis közben ó-norvég dalokat énekel, és élethűen adja elő tizenkettedik századi életének minden apró jellemzőjét, valahol Skandináviában… Több kérdés merül fel tehát; ezért is jeleztem az írás elején, hogy a jelenség valójában messze túlmutat önmagán.

Az egyik kérdés: valóban a régi korokból hozott emlékek lapulnak az agyunkban? A másik, hogy ha többször élünk, vagyis a halál után a lelkünk, tudatunk, vagy szellemünk folyton vándorol, hogy újabb és újabb testet öltsön, akkor vajon hol tartózkodik a lélek két újabb születés között?

Miféle rendszer működteti ezt a dolgot, és milyen szabályok szerint? Ha tényleg reinkarnációról, folyamatos és soha be nem fejeződő újra- és újraszületésről van szó, akkor ez az emléktömeg (a régi életekben történt események sora) hogyan “került át” hozzánk, mai életünkbe, mai agyunkba? Létezik-e az annyit emlegetett, de még be nem bizonyított genetikai emlékezet?

És kérdés az is, hogy a regressziós hipnózis eredményei, jelenségei valóban a reinkarnációt bizonyítják, vagy valami egészen mást, amiről ma még semmit sem tudunk? A kérdések egyre sokasodnak, és mind alapvető problémára utalnak. Érdemes lenne tehát a témával a hivatalos tudománynak is foglalkozni. Hiszen meglehet: hogy az eredmény az emberiség egyik legnagyobb felfedezése lesz, amely alapjaiban változtatja meg a világról alkotott felfogásunkat.

(forrás:Nemere István / nemere.hu)

Hogyan segíthet a regressziós hipnózis Loós Balázs - videó

Peter Baldwin Panagore: A ​mennyország gyönyörűA mennyország gyönyörű

A nap, amikor meghaltam, és megértettem, hogy a vég valójában egy új kezdet
Peter Baldwin Panagore


1980 márciusában az egyetemista Peter Panagore elindult, hogy egy barátjával megmássza a világhírű Könnyező-falat a kanadai Albertában. Társa tapasztalt jégmászó volt, ő azonban kezdő. 
Már lefelé ereszkedtek a hegyről, amikor csapdába estek a szikla oldalában, és rájuk esteledett. Peter kimerült, s a teste vészesen kihűlt. Ott, a hegyen átélte a halált. Azokban a percekben, amelyeket a túlvilágon töltött, megtapasztalta a Poklot, a megbocsátást és a feltétlen szeretetet, s látta, hogy a Mennyország gyönyörű.

Peter Baldwin Panagore

A halálközeli élmény gyökeresen megváltoztatta Panagore életét. Évtizedek óta tartó intenzív spirituális utazása során teológiából mesterfokozatot szerzett a Yale Egyetemen, és megismerkedett a keresztény miszticizmussal. Végzettsége, harmincéves meditációs gyakorlata és húszéves lelkészi munkája, amelynek során számtalan haldoklónak és gyászolónak nyújtott vigaszt, hozzásegítette, hogy egyedülálló módon tudjon beszélni Istenről, a Mennyországról, életről és halálról, szépségről, szeretetről és reményről.

"Egy évtizede adom elő kisebb-nagyobb hallgatóság előtt a történetemet, amely mindig megérinti az emberek szívét; lebilincseli és elnémítja őket. Ez a könyv a reményről szól. Azért írtam, hogy valódi reményt adjak a haldoklóknak, a reményvesztetteknek, a haláltól rettegőknek és a gyászolóknak."


(Peter Baldwin Panagore)

 Az ég szép volt - Peter Baldwin Panagore - videó

2018. január 16., kedd

Hogyan ismerd meg a felsőbb éned?Mindannyian kapcsolatban állunk az Isteni Erővel. Ha a rendelkezésünkre álló képességek és teremtő hatalom egy kicsivel nagyobb részét használnánk, már úgy érezhetnénk, hogy csodatévők vagyunk.

A bennünk lévő felsőbb én fogalma messze meghaladja a tudatos elménk által felfoghatót. Ez az az erő, amiből a történelem nagy zsenijei és tanítói merítenek, és itt történnek a csodák az életünkben. A következő hét lépés segíthet abban, hogy kapcsolatba lépj a felsőbb éneddel.


Hit és elvárás: alakítsd át a világképed!

Első lépésként hidd el, hogy létezik a felsőbb éned, akivel/amivel kapcsolatba tudsz lépni. Ez után vedd magától értetődőnek, hogy ez a kommunikáció folyamatosan fejlődni fog, ahogy kitartóan dolgozol a belső fejlődéseden.

Enélkül a két dolog nélkül igen nehéz bármit is elérni az életben, legyen az szellemi vagy fizikai szinten. Az elvárás annyit jelent, hogy természetesnek vesszük, hogy valami megtörténik. Ha lemész a boltba tejfölért, nem reménykedsz benne, hogy majd egy pohár tejföllel jössz haza - talán, esetleg, hátha -, hanem tudod, hogy ez fog történni. Ugyanígy kell hozzáállni bármilyen feladathoz, célkitűzéshez az életben. A nem megfogható, szellemi dolgok esetében ez még fontosabb.

Alapvetően materialista szemléletben nő fel a legtöbb ember. Ez a világ teljesen figyelmen kívül hagyja, leértékeli a szellemi, spirituális világot, pedig az jócskán felette áll az anyaginak. Ha gyakrabban olvasol, hallgatsz olyan tanítóktól, akik a saját szellemi képességeid kibontakozására bíztatnak, és ebben segítenek, egy idő után természetes lesz számodra az egész.

Egyedüllét és meditáció


Különíts el magadnak időt arra, hogy időnként teljesen egyedül tudj lenni. Lehetőség szerint minden nap legalább fél órát, de bármi jobb, mint ami eddig volt. Ha teheted, találj egy csendes helyet, és ülj le. Ne csinálj semmit. Ne várj semmit az ücsörgéstől, ne legyen célod vele. Ez először valószínűleg nagyon kényelmetlen és furcsa lesz. Tarts ki. Időt kell adnod magadnak, hogy lenyugodj, áttérj egy másik síkra, és meghalld a belső hangod. Lehet, hogy ott helyben történik valami, de az is lehet, hogy a napi események során következik majd be. Egyszer csak hirtelen rádtör a megoldás, vagy egy ötlet valamivel kapcsolatban. Pont az hív fel, akire szükséged van. Pont olyat ajánlanak, amire vágysz.

Amikor ücsörögsz, egyetlen dologra törekedj: hogy kiűzd az állandó mentális párbeszédet a fejedből. Próbálj egyszerűen csendet teremteni, és ezzel lehetőséget adsz a felsőbb énednek, hogy megnyilatkozzon. Ha például a légzésedre figyelsz, az segíthet ebben, de bámulhatod egy gyertya lángját is, vagy képzelj el egy aranygömböt a napfonat csakrád körül, ami az egész lényed energiával tölti fel. Sokféle eszközt használhatsz, a lényeg, hogy simítsd ki a forgalmi dugót a fejedben.

Napló


Írd le az érzéseid, érzelmeid, álmaid és meglátásaid minden nap. Vezess naplót, lehetőleg csak magadnak, így nem befolyásol, ki mit gondolhat majd róla. A feljegyzések segítenek, hogy még közelebb kerülj az intuitív önmagadhoz. Felteszed a felsőbb énednek a kérdést, majd később, amikor válasz érkezik valamilyen formában, azt lejegyzeteled. Ha ezt rendszeresen teszed, és hiszel magadban, kivétel nélkül mindig meg fog érkezni a válasz. Onnan már csak azt kell eldönteni, mit is kezdj vele.

Belső párbeszéd


Kezdj beszélni a felsőbb énedhez. Próbáld ki a következő 40 napban, hogy minden egyes nap elmondod: "Tudom, hogy létezel, és szeretnélek jobban megismerni, és hallgatni rád. Kérlek, kezdj el beszélni hozzám, és vezess az életben." Ne aggódj, ha az elején ez teljesen egyirányú kommunikáció, elvégre évtizedekig nem is szóltatok egymáshoz. Beletelik egy kis időbe, mire beolajozódik a gépezet, de onnantól csodásan működik majd. Nyugodtan mesélj, kérdezz, és figyelj a válaszokra. Meg fognak érkezni.

Az élet leckéi


Tekints úgy az életre, mint valami titokzatos iskolára. Higgy abban, hogy az egész életed - események, helyzetek és az emberek - azért van úgy elrendezve, ahogy, hogy megtanítsa neked, amit itt és most tudnod kell. Kezeld mostantól úgy az életet, mintha afelé terelgetne, irányítgatna folyamatosan, ahol neked jó. Amikor valami történik az életedben, legyen az jó vagy rossz, kérdezd meg magadtól, mit tanultál belőle. Amint megtanulsz úgy tekinteni a saját életedre, mint egy színdarabra, aminek a főszereplője vagy, a felsőbb éned is egyre nyilvánvalóbban lesz jelen az életedben.

Álmok


Számíts rá, hogy a felsőbb éned néha az álmaidon keresztül beszél majd hozzád. Mielőtt elalszol, végezz némi nyújtást és lazítást, majd teljesen engedd el a tested. Tegyél fel egy kérdést a felsőbb énednek, és várj is rá választ. Amikor felébredsz, próbálj visszaemlékezni az álmodra, amennyire csak tudsz, és írd le a naplódba. Ha általában nem emlékszel az álmaidra, ehhez kell némi kitartás. Ha türelmes vagy, szépen elkezdenek majd beugrani az álmaid, és teljesen egyértelműnek fog tűnni, mi a válasz. Kitartás, próbálkozás.

A jelen tudatában


Koncentrálj egyre jobban a jelenre, a mostra. Amikor eszel, légy tudatában annak, hogy eszel. Érezd az ízeket, az étel rezgését, ahogy felveszi a tested a tápanyagokat. Amikor sétálsz, légy tudatában annak, hogy sétálsz. Érezd a tested mozgását, a szellőt, az illatokat, nézd meg a fákat, az embereket, a házakat. Bármit teszel, légy tudatában, hiszen az egyetlen valóságos pillanat mindig a mostani: az régi elmúlt, a jövőbeli pedig még nem jött el. Ezért is fontos megtisztítani az elméd az aggodalmaktól, a pótcselekvésektől, a rögzült sémáktól. Élj a jelenben, és teremts helyet a felsőbb énednek, hogy segíthessen a mindennapokban is.

És ne feledd a türelmet: időbe telik, míg megtanulod, rászoktatod magad, beélesíted az érzékeid, hogy újra kapcsolatba kerülj a felsőbb éneddel. Semmilyen próbálkozás nem hiábavaló, és mindig megvan az eredménye. Ne felejtsd el, hogy a felsőbb én mindig kapcsolatban akar lenni. Ő nem egy másik valaki, ő is te vagy, sőt, ott az igazi éned, a végtelen és mindenre képes szellem. Megéri újra felfedezni önmagad.

(forrás:ujvilagtudat.blogspot.hu)

Balogh Béla - Kapcsolatteremtés felsőbbrendű éneddel (meditáció) - videó

2018. január 15., hétfő

Müller Péter: “Állj föl, ha a padlón vagy!”Jól figyelj! Mert ahol eltörtél, ott leszel erős, és ahol vesztettél, ott leszel legyőzhetetlen.


Ez persze csak akkor vonatkozik rád, ha van valaki benned, aki fölfelé néz, s aki akkor is tudja, hogy van fönt, ha éppen lent van. Aki nem adja át magát annak a manapság divatos, kollektív szuggesztiónak, hogy az élet értelmetlen.

Mert nem az! Mindennek, ami történik veled, nemcsak oka, de célja is van! “Boldogok, akik sírnak!” – mondja Jézus, s ezt az ellentmondó kijelentést csak nagyon kevesen értjük meg. A kudarc és a vereség a legnagyobb tanítómestere annak, akinek “van Csillaga és hisz a Hitben!”

Állj föl, ha a padlón vagy! Ne mondd, hogy nem tudsz! Valaha tudtad, amikor kisbaba voltál. 

 Tudtad, pedig százszor estél el, százszor ütötted meg magad, és sem az izmaid, sem a csontjaid nem voltak még alkalmasak a fölállásra. Remegtél, inogtál, olyan gyenge voltál. És mégis fölálltál! Soha nem álltál még, a fejed is túlsúlyos volt hozzá, és mégis! Életedben először fölálltál! Mert sejtetted, hitted, sőt, bizonyos voltál benne, hogy te tudsz állni, bár sohasem próbáltad még.

Ezt az előrevételezett tudást nevezzük hitnek. És ma azért állsz, mész, futsz, rohansz, mert valaha sokszor elestél, rengetegszer megütötted magad, és ott lettél erős és legyőzhetetlen, ahol sokszor vesztettél.
(Müller Péter)

Tanulj meg felállni, amikor padlóra kerülsz - videó

2018. január 14., vasárnap

Hogyan fejlődik az ember?A lélek először leereszkedik a mentális sík alacsonyabb szintjeinek anyagába. Azonnal és bizonyos értelemben automatikusan körülveszi egy öltözet ebből az anyagból, egy olyan öltözet, amely pontos kifejeződése olyan tulajdonságoknak, amik már léteznek benne, legalábbis amennyire azon a szinten kifejeződhetnek.

Charles Webster Leadbeater

Sohasem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a leereszkedés során minden szint korlátozás elfogadását jelenti, ennek következtében a lélek valamely alacsonyabb szinten sohasem tudja magát tökéletesen kifejezni. Ez csupán utalás a tulajdonságaira, ahogyan egy festőművész által festett kép két dimenzióban jelenít meg egy létező (vagy létezőnek képzelt) háromdimenziós jelenetet. A kép megközelítően ábrázolja a jelenetet, amennyire az egy sík felületen perspektíva segítségével lehetséges, de valójában majdnem minden vonal és szög szükségszerűen más benne, mint az a vonal és szög, amit ábrázolni szándékozik. Pontosan ugyanígy a valódi tulajdonság, ahogyan az a lélekben megtalálható, nem tud kifejeződni semmilyen alacsonyabb szint anyagában; az alacsonyabb anyag rezgései összességében túl tompák és lassúk ahhoz, hogy megjeleníthessék. A húr nincs eléggé kifeszítve, hogy a fentről felcsendülő hangra képes legyen válaszolni. Fel lehet azonban úgy hangolni, hogy egy alsóbb oktávon megfeleljen neki, mint egy férfihang, amely egy fiú hangjával egy szólamban énekel együtt, ugyanazt a hangot fejezve ki, amennyire csak az emberi szervezet lehetőségei megengedik.

Tehát az a szín, amely a kauzális testben egy bizonyos tulajdonságot fejez ki, az értelem-testben, sőt még az asztráltestben is kifejezi azt, de a szín kevésbé finom, kevésbé ragyogó és éteri lesz, amint lejjebb ereszkedünk. A szín-oktávok közti különbség sokkal nagyobb, mint amit papíron vagy vásznon bárhogyan is vissza lehet adni. Megkísérelhetjük csak a fokozataikat vagy jellegüket ábrázolni, de még a közvetlenül a fizikai fölötti oktáv is túl van elménk felfogóképességén mindaddig, amíg az a fizikai agy korlátjai között működik. A legalacsonyabb asztrális színeket sötétnek és durvának gondolhatjuk, és nyilván azok is a magasabb és tisztább árnyalatokhoz hasonlítva, de legalább fényesek durvaságukban, nem annyira sötét színek a szó közönséges értelmében, mint amilyen az alig pislákoló tűz.

Ahogyan emelkedünk felfelé, minden szinten azt fogjuk találni, hogy a magasabb rendű anyag a nemesebb tulajdonságok kifejezésének nagyszerű képességét mutatja, miközben fokozatosan veszíti el az alacsonyabbak kifejezésének képességét. A különösen kellemetlen színárnyalat, amely az asztrális testben a durva érzékiséget jelzi, teljességgel képtelen önmagát megjeleníteni a mentális anyagban. Tiltakozhatunk, hogy ez egész biztosan nem így van, mivel az embernek kétség kívül van érzéki gondolata, de ez a kijelentés nem pontosan felel meg a tényeknek. Az ember kialakíthat olyan mentális képet, amely kéjes érzést kelt benne, de a gondolat és a kép a mentális helyett az asztrális anyagban fogja önmagát kifejezni. Jellegzetes színárnyalatának nagyon határozott lenyomata fog megjelenni az asztrális testen, a mentális testen viszont azokat a színeket fogja felerősíteni, amelyek a hozzá kapcsolódó önzés, beképzeltség és csalás mentális bűnét jelenítik meg. Ezek viszont nem fognak kifejeződési lehetőséget találni a kauzális test tündöklő ragyogásában, de minden felerősödésük az alacsonyabb eszközben, minden beléjük történő elmerülés ahhoz vezet, hogy elhomályosul azoknak a színeknek fényessége, amelyek a velük ellentétes jó tulajdonságok fejlettségét jelzik a magasabb létezés síkján, amely létezés sokkal közelebb áll a valósághoz.

Az a folyamat, amelynek során a színek létrejönnek, mindig lentről felfelé működik. Az ember érzékel valamilyen hatást kívülről, és erre válaszul bizonyos érzelemhullám ébred fel benne. Ez azt jelenti, hogy arra az időre, amíg az érzelem fennmarad, az adott típusú rezgés (ami megfelel az érzelemnek), túlsúlyban van az asztrális testben, amint azt máris bemutatjuk illusztrációinkon. Egy idő után az érzelem lecseng, az annak megfelelő szín pedig fokozatosan eltűnik – de nem teljesen. Az asztrális test anyagának bizonyos hányada rendes körülmények között azzal a különleges frekvenciával rezeg, ami az adott érzelemnek felel meg, és ennek az érzelemnek minden nagy kitörése hozzátesz valamennyit az említett hányadhoz.

Például az emberekben belül van egy bizonyos mennyiségű ingerlékenység, ami az asztrális testben skarlátvörös felhőként jelenik meg. Amikor az ember ezt az ingerlékenységet valamilyen dühkitörés formájában kimutatja, akkor a teljes asztrális eszközt elönti a skarlátvörös. A dühroham lecsendesül, a skarlát áradat pedig elhalványul, de hátrahagyja nyomait, mivel a lobbanékonyság skarlátvörös felhőjének állandó méretét kismértékben megnöveli, az asztrális test teljes anyaga pedig a korábbinál kicsit jobban készen áll arra, hogy a harag rezgésére válaszoljon, amikor erre lehetőség adódik. Természetesen pontosan ugyanez a folyamat játszódik le minden más érzelem esetében is, legyen az jó vagy rossz, és így megértjük az erkölcsi törvény nyilvánvaló kifejezésre jutását, miszerint minden alkalommal, amikor engedünk bármely szenvedélynek, egy kissé nehezebbé tesszük magunknak az ellenállást a szenvedély következő jelentkezésekor, míg minden sikeres kísérlet annak elfojtására kissé megkönnyíti a következő győzelmet.

Az aránylag állandó szín az asztrális testben állandó rezgést jelent, amely idővel kifejti megfelelő hatását a mentális testre is, hasonló jellegű rezgést létrehozva azon a sokkal magasabb szinten, feltéve, ha a rezgés visszaadható abban a finomabb anyagban. Ugyanez a módszer működik, amikor barátságos rezgéseket gerjesztünk: az alacsonyabb síkokon való élet során kifejlesztett magasabbrendű tulajdonságok fokozatosan beépülnek magába a kauzális testbe, annak ellenére, hogy azon a szinten szerencsénkre csak a magasztosabb érzelmek hatása rögzíthető.

Tehát sok élete folyamán az ember sok tulajdonságot fejleszt ki magában, jókat is, rosszakat is, de míg minden jó fejlődést állandóan elraktároz és felhalmoz a kauzális testben, az, ami rossz, csak az alacsonyabb testekben képes kifejezni magát, így az viszonylag mulandó. Az isteni igazságosság hatalmas törvénye folytán minden ember teljesen a saját cselekedetei pontos következményeiben részesül, akár jók, akár rosszak azok. A rossz viszont természetszerűleg az alacsonyabb síkokon fejti ki hatását, mert csak ezen síkok anyagában lehet a rossz rezgéseit kifejezni és nincs felharmonikusuk, ami a kauzális testben választ ébresztene. Így minden erejét kimeríti saját síkján, és teljességében visszahat létrehozójára annak asztrális és fizikai életében, legyen az akár ebben, akár következő testöltéseiben.

A jó cselekedet vagy gondolat is hoz eredményeket ezeken az alacsonyabb síkokon, de azon kívül rengeteg magasabb és állandó hatása van a kauzális testre, amely oly kiemelkedő tényező az ember fejlődésében. Tehát amíg minden ugyanúgy eredményeket hoz létre itt lent, és megjeleníti azokat a különböző ideiglenes tudathordozókban, csak a jó tulajdonságok azok, amik megmaradnak a valódi ember meghatározott nyereségének. A rosszal egymást követő újraszületései során újra és újra találkozik mindaddig, amíg le nem győz, és gyökerestől ki nem irt tudathordozóiból minden hajlamot, hogy a rossz hasson rá, amíg végül tényleg semmiféle szenvedély vagy vágy nem képes őt elragadni, hanem megtanulta önmagát belülről irányítani.

(C. W. Leadbeater:Látható és láthatatlan ember)

C. W. Leadbeater, Annie Besant, és Krishnamurti - videó

2018. január 13., szombat

Halálunk után, még 49 napig élünk !Halálunk pillanatában, mikor lelkünk elhagyja a testünket, a legtöbb nem spirituális ember ekkor ébred rá, hogy valójában nem ő halt meg, Ő tovább él, csak a fizikai ruháját vetette le. Ekkor a léleknek lehetősége van még, itt maradni a földön, elbúcsúzhat a szeretteitől, megnézheti akár a temetését is.


Ekkor fogja megtudni igazából azt, hogy őt ki szerette és ki nem. Mármint nem a temetésen tudja meg, hanem halála utáni időszakban. Ekkor a lélek úgymond „szabadon” mászkálhat itt a földön, és szó szerint értsd olvashat a gondolataidban!

Ha egy társaságban vagy akár a gondolatodban az elhunytról gondolatok jelennek meg, beszéd téma lesz, akkor ő ott megjelenik, és próbálja a saját igazát a lélek elmondani. Pl: Én szerettelek téged mindig, még akkor is ha te nem úgy gondolod… vagy: én akkor azt az adott pillanatban nem úgy gondoltam mint Te, kérlek bocsáss meg nekem….stb.

De itt felsorolhatnék millió és millió példát. Szóval a lényeg az, hogy a lélek kap egy kis időt és még itt maradhat a földön, nem muszáj neki hazamenni a fényhazába.
Mennyi időt kap a lélek ?

49 napot ! Igen jól látod Negyvenkilenc napot! De ebből is az utolsó 7 nap már elég kritikus, ezért inkább azt mondják, hogy 42 napja van a léleknek, hogy hazatérjen a fénybe, mert ezután bezárul a kapu, és megszűnik a lehetősége a szabad távozásra”
 (forrás:http://diabetika.hu)

Láma Ole Nydahl - A Halál után

Sokkoló éjszakai videó: szellemalakok lebegtek át a lakásonA kent-i család két rosszcsont bulldogja miatt szereltetett fel a nappalijába biztonsági kamerát, hogy szemmel tudják őket tartani. A kutyák rosszalkodása helyett azonban egészen mást vett fel a kamera az egyik éjjelen.


A felvételen tisztán kivehető, amint az egyik éjjel a hátsó kertre néző francia ajtón át belebeg egy kísérteties, áttetsző alak a nappaliba, majd a kanapén keresztül átvág a szobán. Pár pillanat múltán egy másik hasonló fantom is követi… Eközben a család a szomszédos szobákban aludt.

A ház tulajdonosa, Stephen Lee eddig szkeptikus volt a hasonló dolgokkal kapcsolatban, de ettől a felvételtől megingott a kétkedése. Mivel semmi elfogadható magyarázatot nem tudott a jelenségre, szerinte valami természetfeletti dolog történt a nappalijukban. Már korábban is tudta, hogy a ház, amelyben laknak, korábban kórházként működött, de azt nem hitte, hogy az itt történt halálesetek bármilyen hatással lehetnek az életükre.

“A felvételeket nem igazán szoktuk visszanézni. A kamera csak arra kell, hogy ha nem vagyunk a szobában, rá tudjunk nézni a kutyákra, mit művelnek. Azon az estén azonban a fiatalabb kutyám nyugtalan lett és morogva felfigyelt valamire. Másnap, gondoltam megnézem a felvételt, hátha valaki babrált az ajtóval, de arra amit láttam, nem számítottam…”

A felvétel még szeptemberben készült, és azért csak most osztották meg a világgal, mert azóta történt még néhány különös dolog. A legutóbbi például akkor, amikor felállították a nappaliban a karácsonyfát, és az égősor pár pillanatra villogni kezdett rajta, pedig be sem volt dugva a konnektorba…
(forrás:kisertetvadasz.hu)

2018. január 12., péntek

Nikola Tesla megálmodta a wifit és a mobiltelefont isNikola Tesla élete egy regény. Munkásságának középpontjában az elektromosság állt. Párizsban Puskás Tivadarral, a telefonközpont feltalálójával dolgozott együtt. Barátságot kötött Amerika egyik legünnepeltebb írójával, Mark Twainnel. Életre szóló haragosa lett Edisonnak – hozzá kell tenni, erre minden oka megvolt. 146 szabadalmat jegyeztetett be, több mint 700 találmánya volt. Nikola Tesla India ősi kultúrájához való kötődése is közismert.


Nikola Tesla, szerb-amerikai tudós kétségtelenül a tudományos világ egyik legnagyobbja. Életrajza a tudományos győzelmek rendkívüli sorozata, amelyet kereskedelmi bukások követnek. Tesla 6 nyelven folyékonyan beszélt, köztük magyarul is. Híres volt fotografikus memóriájáról – vagyis amit egyszer elolvasott, nem felejtette el –, de különös fóbiáiról és tisztaságmániájáról is. 75 éve, január 7-én halt meg.

Nikola Tesla élete

Nikola Tesla szerb lelkészi családban született, édesapja a fiát is papnak szánta. Egy betegség akadályozta ezt meg, így Nicola mérnöknek tanult. A nehéz évek után a budapesti Ganz-gyár technikusa, majd főmérnöke lett, a fejlesztések mellett megtervezte a hangszóró előfutárát.

Franciaországban Puskás Tivadarral került kapcsolatba, aki az Edison cég párizsi kirendeltségét vezette. 1884-ban Nicola már Amerikában dolgozott, Edisonnál kapott állást, aki csúnyán elbánt vele. Nem fizette ki munkáját, sőt kinevette: „Tesla, ön nem érti a mi amerikai humorunkat”. Edison később még akadályozta is, ahol tudta. Propaganda hadjáratot folytatott munkája ellen.

Edison sokkal sikeresebbé vált. Bár nem volt olyan magas szintű matematikai és elméleti tudása, mint Nicola Teslának, viszont zseniális üzleti érzékkel rendelkezett. Edison az egyenáramot tartotta jónak, Tesla a váltóáramot, s neki lett igaza. Egy rövid ideig Tesla segédmunkásként, napi 2 dollárért árkot ásott.

Végül Edison ellenfele, a vasúti légfék feltalálója, George Westinghouse segítségével valósíthatta meg álmát. Miután Westinghouse megvette tőle találmányainak szabadalmi jogait, újra vállalkozásba kezdett, és megnyithatta saját laboratóriumát is.

1893-ban Chicagóban ő oldotta meg a világkiállítás teljes kivilágítását. Itt ismerkedett meg Swami Vivekanandával, akinek segítségével bepillantást nyert a védikus tudományba. Pontosan használta a szanszkrit nyelvű fogalmakat:

„Minden érzékelhető anyag egy elsődleges anyagból származik, egy finom és felfoghatatlan létezésből, mely kitölti a teret és amit akásának vagy ragyogó éternek is neveznek, és amelyet az életet adó prána vagy kreatív erő befolyásol. Ezáltal jön életre végtelen ciklusban minden dolog és jelenség.” 
– Nikola Tesla, Az ember legnagyobb teljesítménye, 1907. 

Az egyik leghíresebb fotó Nicola Tesláról 1899-ből.

Nikola Tesla találmányai

A radar- és röntgenkészülék ötlete is először nála merül fel, mégsem az ő nevéhez kapcsolható. Tesla tervezte az első vízierőművet a Niagara vízesésnél. Ez hozta meg a váltakozó áram végső győzelmét. A világsajtó egyhangúan úgy dicsérte Teslát, mint egy hőst.

1891-ben feltalálta a később róla elnevezett tekercset, a rádiókban és tévékben ma is ezt használjuk. Hasonlóan, az ő háromfázisú elektromos rendszerét és indukciós motorját hasznosítja valamennyi ipari és háztartási eszköz. A transzformátor feltalálása pedig lehetővé tette az elektromos energia nagy távolságra, de kis veszteséggel való továbbítását.

1898-ban távirányítással kormányzott hajót mutatott be. 1899-ben felismerte, hogy a Föld bizonyos frekvenciákon reagál az elektromos rezgésekre, vagyis vezetőként működik.

Elfogadták javaslatát, miszerint a kiöregedett csatahajók áramfejlesztőként hasznosíthatók.

Elsőként továbbított rádióhullámokat, mégis Marconi a „rádió atyja”, aki jóval később lépett színre. Kevesen tudják, hogy 1943-ban az amerikai Legfelsőbb Bíróság elfogadta Tesla szabadalmának elsőbbségét.

Az utókort leginkább az a ki nem dolgozott módszere érdekli, amellyel Tesla szerint energiát lehet nyerni az űrből. Tesla kijelentette, a szabad energiát az emberiség jóléte érdekében kell majd felhasználni. A vezeték nélküli energia továbbításának tervein is azért dolgozott, hogy a villamos energiát egyenlően kaphassa meg minden ember. Talán álmodozó volt, de őszintén hitt abban, hogy az elektromos energia lehetővé teszi majd a nyersanyagok helyszíni feldolgozását. Az aszály által érintett területeken vízszivattyúkat működtethet.

Az ő nevéhez kötődik az ún. halálsugár, melyet Tesla a védelmi rendszer kiépítéséhez tervezett. Ez csak terv szintjén maradt, de jegyzeteit talán emiatt szedte össze halála után az FBI.

Tesla tervei: a wifi és a mobiltelefon

Tesla zseni volt, nem üzletember, elgondolásai közül jó néhányat nem sikerült megvalósítania. Amikor a transzatlanti rádió-összeköttetés tervén gondolkodott, tulajdonképpen a mobiltelefon és a wifi őse jelent meg. 1900-ban egy gazdag befektetőtő segítségével adótornyot épített Long Islanden. Szerette volna az egész világot ellátni képekkel és hírekkel. A wifi ősét láthatjuk ebben. Az üzletember azonban cserbenhagyta, így tervét nem tudta megvalósítani.

1908-ban egy interjú során ezt mondta:

„Kísérleteimre támaszkodva ki merem jelenteni, hogy nincs messze az az idő, amikor egy New York-i üzletember a berendezésem birtokában lediktálja utasításait Londonban tartózkodó titkárnőjének. Egy nagyon egyszerű és olcsó, mindenki számára hozzáférhető szerkezet segítségével zenét vagy politikai beszédeket hallgathat, esetleg egy másik kontinensen tartózkodó pap prédikációját. Ugyanezzel a berendezéssel bármilyen kép, rajz, írott vagy nyomtatott szöveg is továbbítható lesz, akárhová a Földön, másodperceken belül.”

A mai mobiltelefon őse is foglalkoztatta. Megálmodott egy hordozható, tenyérnyi készüléket, melyet vezeték nélküli elektromos energia működtetett volna. Megjósolta, hogy világszerte elterjed majd az üzenetküldés ilyen módja.

Tesla barátsága Mark Twainnel

Mark Twain naplójából tudjuk, hogyan figyelt fel Teslára: „Épp most láttam egy elektromos gép rajzait és leírását, amit Mr. Tesla szabadalmaztatott, és adott el nemrégiben a Westinghouse cégnek.

Nikola Tesla Mark Twain társaságában

Ez forradalmasítani fogja az egész elektromos üzletágat az egész világon. Ez a legértékesebb szabadalom a telefon óta.” Twain jóslata beigazolódott, s amikor találkoztak, szoros barátság alakult ki közöttük. Sok időt töltöttek együtt Tesla laboratóriumában.

Mark Twain Amerika legünnepeltebb írója volt, akinek Tesla szívesen beszélt legvadabbnak tűnő elképzeléseiről is, mint például a bolygóközi kommunikációról. Twaint lenyűgözte a tudomány és a tudományos érdeklődés. Amikor Twain emésztési problémákkal küzdött Tesla különös módon gyógyította meg barátja székrekedését. Elektromos áramot vezetett át Twain testén. Tesla készüléke valójában egy nagyfrekvenciás oszcillátorként működött.

Nikola Tesla film

Nikola Tesla fizikus, feltaláló, villamos- és gépészmérnök, filozófus. Annyira színes egyéniség volt, és olyan szerteágazó tevékenységet folytatott, hogy nehéz róla filmet készíteni.

A Tökéletes trükk (The Prestige) című filmben David Bowie játszotta a tudóst. 1899-ben Tesla a drótnélküli energiaátvitellel kísérletezett, de nem készített olyan gépet, amit a filmben láthatunk. 2000-ben is készült egy életrajzi film, A titokzatos Tesla címmel.

A legérdekesebb Nikola Tesla idézetek

„Hét vagy nyolc éves koromban szerb fordításban olvastam egy híres magyar író, Josika Abafi (Aba fia) című regényét. Az akaraterő és önkontroll lehetőségei óriási hatást gyakoroltak élénk képzelőerőmre, és elkezdtem fegyelmezni magam. Ha egy édes süteményt vagy egy lédús almát akartam enni, egy másik fiút adtam neki, és átéreztem a fájdalmas, de elégedett Tantalus kínjait. Ha valami nehéz feladat volt előttem, ami kimerített, újra és újra nekiláttam, amíg be nem fejeztem. Így napról napra, reggelről estig gyakoroltam. Eleinte az elszántság és a vágyak tekintetében erőteljes mentális erőfeszítést kívánt mindez. De az évek során a konfliktus csökkent, és végül az akaratom és a kívánságom megegyezett.”

„A legtöbb ember annyira felszívódik a külvilág szemléletében, hogy teljesen elhanyagolja azt, ami belül zajlik.”

– Nem véletlen, hogy Tesla filozófusként is megállja a helyét. Már kora gyermekkorában tudatosan nemesítette jellemét. Tudta, hogy nagy célokat csak így érhet el.

„Azon a napon, amikor a tudomány elkezdi tanulmányozni a nem fizikai jelenségeket, sokkal nagyobb haladást fog elérni egy évtized alatt, mint az összes korábbi évszázadban.”

„Ma a világ legcivilizáltabb országai a háborúból származó jövedelmük minimális részét fordítják az oktatásra. A huszonegyedik század megfordítja ezt a gyakorlatot. Dicsőségesebb lesz a tudatlanság elleni küzdelem, mint meghalni a harcmezőn. Az új tudományos igazságok felfedezése fontosabb lesz, mint a diplomáciai harcok. Az ilyen irányú haladás lehetetlen, amíg a nemzetek továbbra is vadul gyilkolják egymást.”

– Teslára sokan mondták, hogy álmodozó optimista.

„Az ösztön valami olyasmi, ami meghaladja a tudást. Kétségtelenül vannak bizonyos finomabb szálak, amelyek lehetővé teszik számunkra az igazságok észlelését, ha a logikai következtetés vagy az agy bármely más szándékos erőfeszítése hiábavaló.”

„Úgy tűnik, mintha maga a Teremtő elektromosan megtervezte volna ezt a bolygót...”

„Határozott meggyőződésem van a viszonzás törvényében. Az igazi jutalmak arányban állnak a munkával és az áldozatokkal.”

– Tesla tanulmányozta a védikus filozófiát, és biztosan találkozott a karma, a tettek visszahatásának törvényével is.

„Radikális reformot kell véghezvinni az élelmiszer területén.”

„Jómagam kerülök mindenféle serkentőszert. Tartózkodom a húsevéstől is.”

– Nicola saját bevallása szerint a kezdetektől kevés húst fogyasztott, míg végül teljesen elhagyta.

„A 21. században a robotok munkája azt a helyet tölti majd be, amit az ókori társadalmakban a rabszolgamunka. Nincs ok kételkedni abban, hogy miért ne történne ez meg egy évszázadon belül. Ez felszabadítja az emberiséget, hogy magasabb célok elérésére törekedhessen."

– Tesla optimista volt, a fejlődésben azt látta, amit önmagában is magvalósított. Nem öncélú előrehaladást. Vajon mit válaszolhat a ma embere: a felszabadult idejét vajon „magasabb célok elérésére” fordítja?

Nikola Tesla és az univerzum titkai

Kocsis G. István: Nikola Tesla és az univerzum titkai című magával ragadó könyve a fizikus feltalálót mutatja be. Nikola Teslát, aki a tudomány és a technika területének kiemelkedő tudósa, de önmagában is különös és jelentős személyiség.


A könyv végigkíséri egész életét, csalódásait és sikereit, bemutatja rendkívüli képességeit. A Tesla könyv világos nyelvezete révén nemcsak a műszaki érdeklődésű emberek figyelmét kelti fel, hanem bárkiét, aki egy komoly embert és a zseniális kutatót akarja megismerni.

Van egy másik Nikola Tesla könyv is, melyet érdemes megemlíteni. Dr. Robert Lomasi egész életén át Tesla-rajongó volt. A férfi, aki feltalálta a huszadik századot: Nikola Tesla, a villamos energia elfelejtett géniusza címmel írt könyvet.

Nikola Tesla halála

Nikola Tesla halála épp oly különös, mint élete. A villamos energia atyja, a neves feltaláló egy egész világot gazdagított munkásságával. 86 éves korában szegényen halt meg New York-i hotelszobájában.

Nikola Tesla Gömb - Tesla múzeum Belgrád - videó


Hamvait a belgrádi Tesla-múzeum őrzi, egy aranygömbbe zárva. A világ egyik legjelentősebb és legkülönösebb tudósa volt. 1960-ban róla nevezték el a mágneses indukció mértékegységét. A Tesla Motors nevű cég elektromos autókat gyárt.
(forrás:indiahangja.reblog.hu)

A Zseniális Tesla - videó:

https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/a-zsenialis-tesla-rzMMeREnpcQFFOZy 

 

2018. január 11., csütörtök

Utazás a lelked körül - Papadimitriu Athina és Peller MariannEzúttal Papadimitriu Athina volt a vendégem a Life TV-n futó Utazás a lelked körül című műsoromban, amikor is a forgatás nem várt fordulatot vett: Athina testvérének a szelleme üzent nekünk.


Olyan szikrázó energia árad belőled, hogy amikor megérkezel valahova, szinte várja az ember, hogy mikor robbansz. Honnan jön ez az energia?

Ez egész kicsi korom óta így van, úgyhogy biztos, hogy hoztam magammal. A párkapcsolataimban is azt éreztem, hogy rengeteg vagyok, tudod? Sokszor szerettem volna visszafogni, mert meg akartam felelni másoknak. Sokszor feladtam magam, azért, hogy jó legyen, de sosem voltam tőle boldog. Azért vagyok egyedül, mert nem találom meg a megfelelő energiát, aki „elvisel" vagy aki éppen ugyanolyan, mint én vagyok.

Papadimitriu Athina: ,,Sokszor szerettem volna visszafogni, mert meg akartam felelni másoknak. Sokszor feladtam magam, azért, hogy jó legyen, de sosem voltam tőle boldog"Forrás: Facebook/Papadimitriu Athina rajongói oldal

Használod ezt az energiát arra, hogy másokon segíts?

Igen, használom. 2009 óta prána nadizom, de csak akkor, ha kérik. Sajnálom, hogy az emberek nem tudják, hogy ezzel az energiával mi mindent lehet tenni. Azért kezdtem el, mert egy nagyon komoly magánéleti válságban voltam, és segítenem kellett magamon. Tudod, nincsenek véletlenek, azt mondják, hogy a véletlen az Isten, inkognitóban. Tehát nem véletlenül találkoztam épp akkor egy lánnyal, aki azt mondta, hogy nekem erre van szükségem.

Hogyan működik a dolog, a saját energiádat használod?

Nem. Az Univerzumét, ezért ezt bárki meg tudja tanulni. Még csak hinned sem kell benne, ettől függetlenül működik. Volt egy kollégám, aki ki volt írva gégeműtétre ciszta és megvastagodott hangszalagok miatt, és nagyon meg volt ijedve. Elkezdtem a kezelését májusban, és az volt a szerencse, hogy a kezelőorvosa együttműködő volt, mert észrevette a javulást. Így pár héttel későbbre halasztotta a műtétet. Mire a kollégám a következő vizsgálatra ment, tökéletesen meggyógyult, nem kellett megműteni.Mit gondolsz, többször élünk?

Én nagyon hiszek abban, hogy nem megyünk el, más formában ugyan, de mindig visszajövünk. Érzem, hogy ez működik, mert 1980-ban, a testvérem 23 éves korában egyik pillanatról a másikra meghalt egy balesetben. Tele volt energiával, tehetséggel, csodálatos lélek, imádom, imádtam. És egyszer csak nincs. Azt gondoltam az első sokk után, hogy ez nem létezik, én azt tanultam az iskolában, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. Elkezdtem figyelni, és érezni, hogy velem maradt. Üzenget, vannak jelek.

A következő pillanatban egy nagy koppanást hallottunk, valami leesett a szobában, úgy, hogy senki sem ért hozzá.

Látod?! Ez például most nem véletlenül esett le!

Azt gondolod, hogy ez ő?

Én abszolút ezt gondolom.

Szerinted most is itt van?

Igen. Itt van, hall mindent, és amikor szükséges, akkor jelez. Ezek nem véletlenek! Azt gondolom, hogy aki nem veszi észre ezeket a jeleket, az csak úgy maga mellett él. Az apukám meg a technikai eszközöket állítja le. Persze mindent meg lehet magyarázni, például, hogy kóboráram volt. Inkább nem hisznek benne, mert az megnyugtatóbb számukra.

Előfordult olyan, hogy a saját előző életedbe nyertél betekintést?

Egyszer voltam utaztatáson, mert kíváncsi voltam, hogy miért ragaszkodtam valakihez olyan nagyon. Azt gondoltam, hogy nem először találkoztunk, több életben élhettünk együtt. Ezen az utaztatáson találkoztam vele a nagy francia forradalom idején, Párizsban. Aztán egy másik életben, az 1800-as években Angliában, egy erdőben, szóval fura helyeken találkoztunk. Pontosan előttem vannak ezek a jelenetek. Mégsem jöttem rá, hogy miért kellett a mostani életünkben mindezt végigszenvednünk. De bizonyosságot kaptam, hogy nem egyszer élünk.

Athina kíváncsian várta a Gyurkó Katalinnal való találkozást, a védikus asztrológiával először találkozott.

GyK: Van egy Oroszlán aszcendensed, ami azt jelenti, hogy te egy királynő vagy, méghozzá nem is akármilyen. Téged nem lehet ledarálni, neked aztán van tartásod. És iszonyatosan nagy szenvedélyek dúlhatnak benned. De arra is utal, hogy nagyon jól meg tudod élni a jelent.

PA: Minden pillanatot ki kell használni, mert nem tudhatod, melyik lehet az utolsó. Lehet, hogy itt elköszönök, és a következő percben legurulok a lépcsőn...

GYK: Úgy látom, ez azért is lehetséges, mert az aszcendenseden ott áll a Plútó is, ami behozza az utolsó pillanat gondolatát.

PA: És volt egy nagyon komoly traumatikus élményem, 25 éves voltam, amikor az öcsémet elveszítettem.

GYK: A képleted alapján azt gondolom, hogy a testvéreddel van egy párkapcsolati karmád, tehát lehettetek egy pár valamelyik előző életetek során. Valami olyasmit szeretett volna megmutatni neked ebben az életedben, hogy akkor is itt van veled, amikor már nincs itt. Ezért lehetséges, hogy érzed a jelenlétét vagy, hogy üzen neked időnként.

PA: Jaj, de jó, hogy ezt mondod! Nekem meggyőződésem, hogy azért kellett a két lányom megszületése után a nagyon boldog házasságomból kilépnem, hogy az én Réka lányom, a harmadik, megszülethessen. Úgy érzem és gondolom, hogy Rékát a testvérem küldte nekem.

PM: Erre tehát képes a lélek, hogy visszajárjon, és adott esetben üzenjen vagy kommunikáljon az élőkkel?

GYK: Igen, nekem is vannak személyes tapasztalataim. De sokan mások is beszámolnak erről. Van, aki illatokat érez, van, aki zajokat hall. Van olyan is, akinél a kedvenc tárgyak kopognak vagy elmozdulnak.

(forrás: life.hu)

Papadimitriu Athina- videó

2018. január 10., szerda

A világ legidősebb maratonfutója 104 éves és vegetáriánusTurbános tornádónak nevezték el az idén 104 éves Fauja Singhet, a szikh maratoni futót, aki óriási tömegeket inspirált az egész világon. 2011-ben nyolc világrekordot állított fel korcsoportja szerinti futószámokban.


Gyermekkorától edz, azért ér el ilyen kimagasló eredményeket? Nem. A születése óta vegetáriánus, nem dohányzó és antialkoholista Fauja csupán 89 éves korában kezdte a futást, a versenyzést, mert így akart megbírkózni a felesége és egyik fia halála miatt érzett depressziójával.

Az indiai származású Fauja Singh, a matuzsálem korú futó Vegetáriánus. 89 évesen kezdett el sportolni, hogy leküzdje magányából eredő bánatát.

Az északnyugat-indiai Pandzsábban született Fauja Singh 1992 óta csúcstartó a maga korcsoportjában, különböző sportolási kategóriákban. Szeretett felesége halála után, 81 éves korában költözött az Egyesült Királyságba. „A legtöbb idős ember Nagy-Britanniában gazdag étrendet eszik, és nem mozog, ez teszi őket beteggé” – mondta. Ő nem volt hajlandó ugyanígy élni, ezért kezdett először kocogni. Akkor még nem gondolt a maratoni futásra, de a sport iránti szeretete egyre komolyabbá vált.


Fauja élete különleges, de nem egyedülálló a sportvilágban, hiszen ma már számtalan vegetáriánus vagy vegán sportolót ismerünk. Ő szigorú vegetáriánus, így ő soha nem kapott izomépítő fehérjét, halat vagy húst. Kedvenc étele a csapáti (lepény), az indiai lencse (a dal), zöldségek, tea gyömbérrel, barna kenyér, gyümölcs és joghurt. Sikerét főleg a táplálkozási szokásainak tulajdonítja: „Az életem védett, mivel szabályozott az evésem.” Meggyőződése, hogy eredményeit, hosszú élettartamát és jó egészségét a növényi alapú étrend, valamint a pozitív gondolkodás biztosította. „Korán lefekszem, Istenem nevére koncentrálok, és minden negatív gondolatot kizárok.”

Több versenyen vett részt (London, New York, Toronto, India stb.), nyereményét legtöbbször különböző jótékonysági szervezeteknek küldte, hogy támogassa a szikh kultúrát vagy a koraszülöttek gondozását. Ez utóbbit úgy jellemezte, úgy adja, mint a „legidősebb futó a legfiatalabbnak”.

2013-ban még részt vett a Hong Kong maraton 26 mérföldes versenyén, utána bejelentette visszavonulását, de továbbra is tart személyes edzést. Már működik a róla elnevezett Fauja képzési rendszer is, mely magába foglalja a napi nyolc mérföldes sétát és futást, nincs dohányzás vagy alkoholfogyasztás, helyette sok a nevetés, továbbá a résztvevők sok gyömbért és curryt fogyasztanak.

A BBC készítette riportban az idős ember többek között ezt mondta:

A legnagyobb jutalmat és áldást azok érik el, akik más embereket boldoggá tesznek.
A gazdag országokban az egyik halálok a túlzott evés miatt van, a szegény országokban meg éhenhalnak az emberek.
50 ember közül én voltam az egyetlen, aki feltartotta a kezét, amikor azt kérdezték: szükségünk van-e valamilyen tablettára. Én soha, semmilyen gyógyszert nem szedtem. Ha néha beteg voltam, zabkását ettem vagy böjtöltem.

Néhány eseménynek nem volt korábbi rekordere, mivel 100 év feletti senki sem volt, aki valaha is megkísérelt volna ilyen távolságot lefutni. A 26 mérföldes (42 kilométer) maratoni győzelmeivel kapcsolatban mosolyogva megjegyezte: Az első 20 mérföld nem nehéz. Az utolsó haton pedig úgy futok, hogy közben Istenhez beszélek.
(forrás:http://gunagriha.org)


2018. január 9., kedd

A hit - A gondolatok ereje és hatásaiA segítségnyújtás során egyre jobban megfigyelhető, hogy a legtöbb ember mennyire nincs azzal tisztában, hogy mekkora hatalma van a gondolatoknak. Sokan még a kimondott szó erejében is kételkednek, nem hogy a gondolatokéban.


Pedig bizony sok esetben, amikor valamilyen negatív történés, megélés zajlik az életünkben sokszor elég, ha a gondolatainkra figyelünk, és máris nemcsak hogy jobban érezzük majd magunkat, mert más színben látjuk a világot, hanem képesek leszünk magára az eseményre is pozitív hatással lenni, hamarabb megtaláljuk a megoldást is.

Az egyik alapvető tévhit, hogy sokan azt hiszik, a gondolatok nem hatnak ki semmire, csak a saját fejükben létezik. Ez nagy tévedés.... azt az alapvető tényt kellene tudatosítani és elfogadni, hogy minden gondolat energiával rendelkezik, ezeket pedig folyamatosan kibocsájtjuk magunkból, és ezek az energiák mindig vissza is térnek hozzánk, ez egy állandó körforgás. Ezért sem mindegy, hogy milyen polaritású a gondolkodásunk, milyen érzetekkel tápláljuk őket! Ha negatív energiákat küldünk ki magunkból, negatív energiák is térnek vissza hozzánk megerősödve és így hatnak ki életünkre. Minél többször gondolunk ugyanarra a dologra, annál erősebb lesz és annál nagyobb hatást gyakorol ránk visszatérve.

A gondolatok irányítják a fizikai testünket is! Ha folyamatosan negatívan gondolkodunk bármiről is, akkor sajnos sok esetben ezekkel a gondolatokkal betegségeket teremtünk magunknak. Ha folyamatosan félünk valamitől (ami szintén negatív érzet), akkor ugyanúgy megteremtjük ennek fizikai megnyilvánulásait is, nem hiába jelez a testünk különféle tünetekkel. Nem mindegy természetesen az sem, hogy milyen gondolatokkal táplálkozunk, sportolunk, dolgozunk és egyáltalán végezzük mindennapi feladatainkat.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy ezek a gondolatok nemcsak jelen életünkre hatnak ki, hanem meghatározóak a következő életünk tekintetében is. Sokszor találkoztam olyan esettel, hogy a jelen életben kialakult betegség egy múltbeli életben történő folyamatos negatív gondolkodás következményeként alakult ki. Ugyanis ezek az egyre súlyosbodó negatív gondolatok egyre súlyosabb cselekedetekhez vezetnek, és ezeknek minden esetben megvannak a maga következményei. De félreértés ne essék, ahogy fentebb kifejtettem nemcsak a cselekedeteknek, hanem a gondolatoknak is megvan a maga következménye, ezért nagyon oda kell rájuk figyelni!

Ráadásul ezek a kibocsájtott negatív gondolati energiák nemcsak ránk nézve gyakorolnak hatást, hanem a környezetünkben élő emberekre is! Ezért történik az, ha pl. valaki nagyon feszült, a környezetében lévő emberek is könnyebben átveszik ezeket az érzeteket, rezgéseket és ő is idegessé válik, de ugyanígy a jókedv, a szeretet rezgései is kihatással lesznek bárkire.

Természetesen mindezt megfogalmazhattam volna úgy is, hogy mennyire jók a pozitív gondolatok, de erről már nagyon sokat írtunk, a köztudatban viszont már elcsépeltnek számítanak, ennek ellenére mégsem figyelnek oda rá. Ezért ha felismerjük, hogy a gondolatainknak mekkora jelentősége és hatalma van, és tudatosítjuk, hogy milyen következményei lehetnek egy helytelen gondolkodásnak, talán mindenki nagyobb odafigyelést szentelne rá.

Egy sokkal boldogabb életet élhetnénk, ha ezek a gondolatok a helyes gondolkodás és a szeretet által lennének vezérelve. Ráadásul mindez nemcsak a mostani életünket határozza meg, hanem kihatással lesz az elkövetkezendő életeinkre is!
szeretettel: Carmelian
(forrás: emberisegebredese.blogspot.hu)

Dienes István elméleti fizikus, védakutató -
A gondolat teremtő ereje - videó

2018. január 8., hétfő

Spirituális segítők, “kiválasztottak”Logikus gondolkodás nem rossz dolog, de van, amit nem kell túl gondolkodni, van, ami önmagában igaz és megtagadhatatlan. Ha a logikát alkalmazzuk, a legbefogadóbb módon, akkor nagyon is előnyös lehet, de vigyázzunk, mert mindig a középút a helyes. Soha se billenjünk át egyik vagy másik oldalra túlzottan.


Spirituális segítők, akik különlegesek

Saját élményeim valóságában nincs bennem semmi kétség. Ha másban kétség merülne fel, azt nem fogom megpróbálni győzködni. Teljesen feleslegesnek tartom. Viszont, hogy a cikk témájára is kitérjek és értelmet nyerjen ez a kis bevezetőm, a spirituális segítők “kiválasztottak” pontosan tudni fogják mi az igazság abban, amit írok hiszen ők is érzik azt a késztetést, amit én.

Igen, vannak közöttünk ilyen segítők. Akármilyen hihetetlen nem is kevés számmal, de azért még mindig nem elegen.


Hétköznapi emberek a szó szoros értelmében. Viszont különleges dolgokat tapasztalhatnak meg. Sokakra jellemző, hogy már gyerekkoruktól fogva megtapasztal más dimenziós élményeket és furcsa dolgokat lát adott esetben. Nem tudnak gonoszak lenni embertársaikkal, ezért sok esetben bántják őket. A mai világban nagyon “menőnek” számít a másik sárba tiprása.

Nagyon egyediek az ilyen emberek. Már csak azért is, mert szinte soha sem találhatóak vagy ritkán kerülnek előtérbe, mégis a háttérből is olyan energiákat tudnak mozgósítani, amivel a környezetükben lévő emberek fejlődését előre segítik.

Ritkább esetekben akár népszerűek is lehetnek, de nagyon sok ember támadja őket is, mert nem is akarják megismerni, a béke és a szeretet erejét. Sok az éretlen lélek, akik még a sötétségben rekedtek és ragaszkodnak is ehhez, sőt hirdetik minél jobban.

A késztetésekre visszatérve. Sokszor érzik azt, hogy írniuk kell, és valahogyan formálniuk kell a világot. Egyeseknél ez az érzés mostanság kezd el a fokozódni, és nem is véletlenül.

Elértük azt a pontot, amikor a világnak valóban nagy változásra van szüksége. Amikor fel kell ismernünk, hogy a mostani kialakított életünk, a társadalmi rendszer az egész gazdaság pár 10 éven belül össze fog omlani.

Nem fenntartható az, amit teszünk. Nem vezet sehová a versengő társadalom, amit kialakítottunk, valamint nem visz előre senkit az, ha a másikat bántja, sárba tiporja, adott esetben akiknél sikerül lehúzza a saját éretlen lelki szintjére.


Szeretet, boldogság és változások

Ami vezet valahová, és amit ezek a segítők “kiválasztottak” is éreznek, az a másik felemelése, a szeretet, a boldogság és az öröm. A lelkünk csak így léphet magasabb dimenziókba. A kiválasztottakat nem úgy értem, hogy különbek lennének mindenkinél. Leginkább úgy értem, hogy jelenleg ők hordozzák annak a tehernek a nagy részét, amely a változáshoz vezethet. Ez a fajta “különlegesség” nem kimondottan jó érzés, ebben a felszültséggel teli, ellenséges világban.

Viszont valószínűleg mi választottuk ezt, tehát dolgunk van. Segíteni kell az embereken. Felnyitni a szemüket. Sokkal nagyobb szükség van erre, mint bármikor máskor. Ehhez el kell hagynunk a komfortzónánkat, ami nagyon nehéz lesz sokaknak, de szükséges. Ahhoz, hogy valami újat felépítsünk el kell távolítanunk a régit mindenhonnan. Rossz alapokra nem lehet építkezni. Békét és szeretetet érdemel minden egyes lélek, a maga különlegességével, viszont a béke nem azt jelenti, hogy végletekig tűrünk.

Legyünk türelmesek mindig, ugyanakkor óvjuk is érdekeinket. Találjuk meg azt az egyensúlyt, ami harmóniához vezet. Minél többen találják meg, annál kevesebb lesz a világban a gyűlölet, a harc és a versengés.


Mindenki képes rá. Soha se adjátok fel. Ti sem, akik segítők vagytok, mert nagyobb szükség van rátok, mint valaha! Együtt képesek vagyunk bármire!

(forrás: By Amarille-Copyright Multiverzum titkai)

Kik a fényküldöttek? - Jakab István, Partl Viktória - videó