2016. november 30., szerda

Szepes Mária - Az áldozat mágiájának varázsigéiNe azzal törődj, ki hogyan vélekedik rólad. Egyedül az számít, gondolataid, cselekedeteid hogyan hatnak vissza rád. Ha érzésvilágod zaklatott és elégedetlen, változtatnod kell benső helyzeteden, különben lelked sorsidéző mechanizmusa nem tud olyan állomásokhoz kapcsolni, amelyek segítségével nehézségeidet megoldhatod.


Meg kell találnod szenvedélyeid kontrollszerkezetét önmagadban. Amíg nem vagy képes arra, hogy kellemes, mámorító, vagy sértő és ijesztő káprázatok áradása közben használatba vedd ezt a mechanizmust, semmi befolyásod nincs saját sorsodra. Képzeld el magadban ezt a tárcsát a "piros gombbal", s zendítsd meg gondolatban. Használd, valahányszor indulataid vagy szenvedélyeid elragadnának, hogy ujjad érintésére élesen, ezüstösen felzendüljön benned figyelmeztető csengetése.

Ne a csillagokat nézd, hogy kiolvasd belőlük sorsodat! Benső, asztrokémiai laboratóriumodban vegyítsd úgy érzelemvilágod nedveit, hogy ne bonyodalmakat idéző mérgekké, hanem csillapító, oldó Elixírré legyenek benned!

Egy pillanatra se felejtkezz meg róla: környezetednek nem függvénye, hanem vetítőforrása vagy! Ha a külső világ körvászna zavaros, félelmetes cselekményt mutat, a benned lévő projekcióban kell átcserélned gondolataid, s ösztönzéseid filmjét. Isteni Igék, tájak, transzcendentális cselekmények kimeríthetetlen raktára él Benned. Vedd használatba ezt az örök Ákása-raktárt.

Légy türelmesebb a diszharmonikus folyamatokkal szemben, amelyeket olyan hosszan, kitartóan magadra idéztél. Megjelenésük annyit jelent, hogy elkezdődött régóta lappangó gyökereik felszámolása benned, tehát sorsodban is. Tudattalan zónáidban rengeteg erőt kötöttek le eddig, és veszélyes feszültségeket okoztak. Most a transzmutáció katarzisában felszabadulnak lassan és bénító gátakból fejlődésed nagyszerű üzemanyagává alakulnak át.

Próbálj olyan feltételezéssel rátekinteni életed minden igazságtalannak tűnő sérelmére, megpróbáltatására, hogy valamilyen tudattalan módon te magad idézted elő őket. Sőt, létüket folyamatosan táplálod ma is, ahogy egy ember például álmában újra és újra felkaparja és megfertőzi sebeit. Szüntesd meg magadban e veszélyes álomállapotot. Alkalmazd gyógyítására a másoknál felismert Igazság személytelen mértékét, amely szerint: az ember maga teremti sorsát, s a determináció ott végződik, ahol a mágia kezdődik.

Ha bölcsességre törekszel, rejtett magánügyeidben se szövetkezz a halállal. A középkori legendák ördöggel kötött szerződése nem más, mint titkos paktum a mulandósággal. A pillanatnyi sérelmek, mulasztások, veszteségek fölötti hosszas kesergéssel, átlényegülésedre kölcsönzött Időd aranyát vesztegeted el. Ez az értékes erő halhatatlanságod Művéhez szükséges. Ne költsd mellékes dolgokra!

Ne keress alibit esetleges mulasztásaid igazolására és sohase mondj le pótlásukról azzal, hogy végképp elkéstél vele! Az időnek nincs egyetlen olyan pontja sem, ahol ne lenne titkos ajtó az Örökkévalóságba, s te nem a múló éveknek, hanem e végtelenségnek dolgozol.

Hármas organizmusod egészségével törődj és ne múló kedvtelenségeiddel, mert ha rájuk koncentrálsz rögzülnek, jelentőségük központi problémává duzzad, s mint a bálvány minden idődet, devóciódat magának követeli. Ha szellemedet az Örök Valóság bizonyossága világítja át, lelki erőid egyensúlyba kerülnek. S ez a derűs benső egyensúly legyőzi fizikumod zavarait is.

Sohase méregesd a relatív idő mértékével, hány év sorakozik mögötted és mennyi van még előtted. E mérték a valóság felületének jelentéktelen részlete, egyedül tested gubójának változásait mutatja, de nem árul el semmit a gubóban extatikus átalakulásokban égő lényről, akiért e klauzúra létrejött. Ezzel az örökké átalakuló életcsírával állítsd helyre a kontaktust magadban, mert Ő a te legmélyebb titkod. Vele vagy azonos. Sorsod válságai és benső vívódásaid az ő teljes győzelméhez vezetnek.

Megismerésed viszonylatában a relatív idő nem más, mint fejlődések váltakozó alkímiai stádiumának jelzője, a kozmikus órán szüntelenül vándorló mutató, amely egy-egy fordulat befejezése után újrakezdi a nagy kört. Reggel, dél, alkonyat és éjszaka, s benső évszakaid egymást követő ciklusa különféle tapasztalatok fázisain vezetnek át. Mikor azonban e folyamatok mind lezajlottak, s a halhatatlan Mű elkészült, nincs szükség többé a mulandóság e mértékére.

A szubjektivitás a szellem átmeneti görcse a mulandóságban. Minél erősebben kötődik személyisége becsvágyaihoz, igényeihez, félelmeihez és sérüléseihez, egocentruma annál válságosabb és gyakoribb görcsrohamokban jelentkezik. E hurkot a lázadó tudattalan mozgatja könyörtelen vadsággal. Vond ki magad szorításából személytelen devóciód égi aspirációid emelkedő grádussorán keresztül, és nem tehet többé kárt benned!

Csak a személytelenség tesz képessé arra, hogy környezeted tagjainak szemszögéből is mérlegeld saját megnyilvánulásaidat és egész magatartásodat. S egyedül a szubjektív raszter eltüntetése oldja fel bosszúságaid, vagy önsajnáló keserűséged görcsét. Mert amint felismered embertársaid determinált viselkedési rugóit és megtalálod benned gyökerező okát, változtatni tudsz legdiszharmonikusabb viszonyaidon is. Ne felejtsd el: "Egy kézzel nem lehet tapsolni!"

Rengeteg szép szó, nagyszerű gondolat birtokosa lettél. Nemcsak földi, hanem mentális szférák pontos térképét is felrajzoltad. Aprólékos gonddal kezedbe adták égi utazásod leggyakorlatiasabb módszereit. E zarándokút, s főleg a valamikori boldog megérkezés vágya is fellobbant lényedben. Most már csak anyagi szférák bosszantó, vagy aggasztó gondjai próbálnak visszatartani e dimenzióvándorlás nagyszerű kalandjától, de már nem sokáig tudnak lenyűgözni. A Cél vonzereje erősebbé vált benned a föld akadályainál. El fogsz indulni a Nyílegyenes Ösvényen!

Fejlődésed mértéke nem útitársaid fejlődési fokozata: eredményei vagy kudarcai. Egyedül azt figyeld, elégedett vagy-e azzal, amit te magad elértél, s ezt egyedül érzelmi egyensúlyodon mérheted le. Ha minden zavaró, külső körülmény ellenére rövid intervallumokra ugyan, de elárad benned a Szattvikus Fény derűs biztonsága, gyógyulni kezdtél. Mentális laboratóriumod tégelyében megérik lassan halhatatlanságod arkánuma.

Ami a tiéd, azt nem kell bizonyítanod senkinek; még önmagadnak sem. Amint ezt a stádiumot elérted, nem sebezhet meg kritika többé. A mitikus sárkányvér a megismert Valóság biztonságából forr ki. Ezért kell fáradhatatlan szellemi erőfeszítéssel és okkult gyakorlatok mágiájával törekedned rá.

A fejlődés legveszélyesebb stádiuma a félúton való tétovázás. Mikor az ember fizikai és asztromentális határok között vándorol, anélkül, hogy teljes elhatározással rálépne valamelyik területre és minden erejével elkötelezné magát neki. Ilyen magatartással semmiféle feladatnak nem lehet eleget tenni. A megosztott, szétszórt energiák útvesztőbe vezetnek. Választanod kell tehát. De ha elhatároztad magad, azt az utat egész szíveddel, teljes energiáddal járd végig.

Ne engedd, hogy a hétköznapok apró bosszúságai és botlásai elfoglalják minden gondolatodat és mélybe húzzanak; ez is elementális-tudattalan demoniumod egyik csapdája. Mialatt személyiséged atavisztikus felvillanásai fölött ítélkezel, isteni egyéniséged hiába vár táplálékra. Tétlenségre kényszerül. Vele foglalkozz inkább: neki gyűjts, törekedj fáradhatatlanul vele együtt szellemed megvilágosodására. A Szattvikus Fény mágikus bűvölete múltad minden sötét árnyát elűzi lassan.

A világgal való összeütközésedben szubjektumod sebei sajognak: isteni éned magasságába nem érnek fel e sérelmek. Ahhoz, hogy lényed idegekkel átszőtt fizikai-érzelmi része is sebezhetetlenné váljék, gyulladtan érzékeny személyiségedet kell operáció alá vonnod, amely úgy védekezik az ilyenfajta gyógyító szándéktól, mint a gyermek, ha sérüléseit kezelni akarják. Ne hárítsd el magadtól orvosod kezét. Érintésével nem ő okozza a bajt: már meglévő, rejtett veszély okát akarja feltárni és megtisztítani benned.

Isten léte és a te léted nem különvaló. Idő és Örökkévalóság azonos dolgok. Ami elválasztja őket egymástól, te magad vagy. Csak az önmagadról szőtt képzetek kígyószorításából kell kiszabadulnod, hogy észrevedd, ott állsz a Csoda áradásában: eggyé lettél örökkévaló Önmagaddal.

Hányszor ébredtél súlyos lidércnyomástól verejtékezve és rémületed hányszor változott át ujjongássá, mikor rájöttél, nem igaz a sűrű borzalom, ami megkínzott és elhitetett. Álom volt. S milyen hálás voltál annak; aki artikulálatlan kiáltásodat hallva, válladra tette a kezét. Valaki most is ágyad fölé hajol a sötétben. Kelteget.

Aki képes arra, hogy önmagát feláldozza, nem válik áldozattá. Minden szolgálatoddal váltságdíjat fizetsz szabadulásodért.

Vedd használatba az asztrokémia és pszichomágia arkánumait. Szelídséggel győzd le az erőszakot, önfegyelemmel légy úrrá mások indulatain.

A súly amelyet fölemelsz, izmaidat erősíti. A szenvedés, amelyet elviselsz, lelki erődet fokozza. A szellemi erőfeszítés, amelyet kitartóan folytatsz, mulandó önmagad fölé emel.

Ne hidd, hogy minden mélységet meg kell járnod, minden szakadékba bele kell zuhannod ahhoz, hogy felemelkedj. Életed bármelyik pillanatát benső evolúciód kiindulásává teheted, ha a magasság isteni derűje erősebb mágnes benned Hadész káprázatainál.

"A gondolkodás magasabb nívón nem más, mint felületi irányok lényegükre való redukciója." (W. Charon) Életed eseményei, saját karaktered, s a körülötted lévő egész világ rejtjeles üzenetet sugárzik feléd. Ez a szimbolikus szöveg azonban számodra kibetűzhetetlen mindaddig; amíg megelégszel a maszkjával amely sokszor éppen az ellenkezőjét akarja elhitetni annak, amit valójában takar. Ideje, hogy kiemelkedj a puszta látszatok ijesztő zűrzavarából és saját sorsodra; a megismert metafizikai Igazság szintjéről tekints. Csak onnan láthatod meg az alattad fekvő táj fényből-árnyból szőtt hieroglifájának értelmét.

Sokszor tapasztaltad már, hogy ugyanazokra a belső provokációkra milyen különféleképpen reagálsz. Dühösen kirobbansz, fegyelmezed magad, vagy egyszerűen mosolyogsz rajta. Ezt asztromentális fényszinted határozza meg. Ha gondolataid, érzéseid depressziók sötét mocsarába merülnek, legegyszerűbb konfliktusaid is veszélyes krízisekké erjednek. Ettől a pillanattól kezdve azonban végy tudomást róla: égig érő lajtorja nyúlik le hozzád szellemed Szattvikus dimenzióiból; bármikor kimenekülhetsz kedélyed mélységeinek kárhozatából.

A látható és láthatatlan világegyetem valamennyi rezgése áthatol rajtad. Változó személyiséged olyan szűrőszerkezet, amely annak teremtő mágiáját sajátos tapasztalatok egy-egy részletére koncentrálja. Mivel azonban a biosz kiterjedéseit nem merev határok választják el egymástól, konzekvenciasűrítő élményeid színhelyét bármikor áthelyezheted magasabb fantáziasíkokra, ahol ezek a tapasztalatok nem annyira fájdalmasak, s évszázadok helyett, néha egyetlen kreatív vízió alatt érik el céljukat.

"Életfunkciók túlságos felgyorsulása akadályozza a mélységi érzékelést. A legintenzívebb szellemi élményekkel a lassított kozmikus percepció ajándékoz meg." Életed külső tempóját, szervezeted fokozódó feszültségeit csökkentened kell, különben elrohansz valódi célod, a Szattvikus Fény titkos forrása mellett.

Sűrű, anyagi formákat hiába akarsz csillagok fölé emelni, az alacsony természet törvénye földhöz béklyózza őket. A szilárd anyagot folyékonnyá, a folyadékot illanó párává kell transzmutálnod ahhoz, hogy felröppenjen keletkezése régiójába, a teremtő képzelet síkjára. Ennek az alkímiai folyamatnak öntudatlan mágusa voltál eddig. Az operáció következő fázisait már tudatosan kell végrehajtanod.

A hermetikus filozófia nem távolban csillogó ígéretekkel csalogat magához, hanem gyakorlati módszerek és élmények tényeivel ébreszt rá arra, hogy amit hosszú évekig valóságnak hittél, valótlanság, amitől rettegtél, tűnő rémkép, s szenvedéseid nagy része öncsonkítás volt.

Az intellektusban felgyújtott mantrák, ha Élő Tűz árama hatja át őket, ellenállhatatlan lendülettel valósítják meg tartalmukat.

Csak az önmaga fölé emelkedő ember léphet ki a világ erkölcsi és fizikai zsákutcájából, de saját karmája bilincseiből is.

Gigászi Armageddon szenvedő résztvevői vagyunk ma valamennyien. Ez a háború nem a földön kezdődött és a fizikai síkon sohasem lehet befejezni. Végső győzelmet egyedül az a harcos arathat e küzdelemben, akinek megvannak hozzá a transzcendentális, morális fegyverei.

A képzelet feszültségéből keletkeztek az anyag egyre sűrűsödő halmazállapotai. Az anyag titkos neve: "A kozmosz kővé dermedt emlékezete". De ahol a kötés történt, ugyanott rejtőzik az oldás varázslata. Gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni.

A mágikus embernek megvan a hatalma hozzá, hogy önmagát a jelenségek világából, a mágikus okok régiójába emelje, számok és hangok titkos varázserejével. E varázserő szimbólumokban és analógiákban rejlik. Próbáld elolvasni az örök párhuzamok és képek univerzális jelbeszédét.

"Az emberek, akikből hiányzik a láthatatlan elem rettentően egyedül vannak egy bolygó felszínén, mely többé nem az égben forog. Elválasztó anyag került lelkük és saját maguk köré, az élet közé."

"A lélek olyan, mint az alvó, aki álma mélyén mérhetetlen erőfeszítéseket tesz, hogy megmozgassa a karját, vagy kinyissa a szemét."

A lelki felszabadulásra parancsolóbb alkalom ritkán kínálkozott emberiségünknek. Sőt ez az ajánlat pillanatonként erősebben hasonlít egy ultimátumhoz, ami sürget bennünket, ragadjuk meg az alkalmat.

"A kimondott szó - a Logosz - akkor tölti be mágikus szerepét, ha a lélek és a test alárendelt anyagi zűrzavarát elrendezi, s e szellemi rend által felszabadítja."

Aki nem tudja önmagát metapszichikai viszonylatból megérteni, az éppoly tehetetlen sorsával, mint benső folyamataival szemben. Legelső teendője ezért a világosságra törő embernek, hogy se belső, se külső önmagát ne interpretálja hamisan.

"A láthatatlan jóság olyan dolog, amelyet az emberek nem vesznek észre, s amellyel nem sokat törődnek; mégis a lényeket fenntartó legnagyobb erő rejlik benne."

"A jóságról nem tudni, honnan jön. Egyszerűen itt van és lelkünk küszöbén mosolyog. Nem védekezhetünk ellene. Akármennyire észrevétlen, vagy éppen azért, be kell engednünk őt, eleinte hitetlenül, csodálkozva, végül a világ harsányan tetszelgő dolgainál jobban megszeretjük őt."

A jóság sokszor egyetlen pillantásban vagy könnyben sem mutatkozik meg. Elrejtőzik titokzatos okokból, mintha tudná, hogy legönkéntelenebb mozdulatára halhatatlan dolgokat szülnek belőle."

"Minél jobban közeledik a lélek Istenhez, annál inkább visszariad a külső megmutatkozástól."

"Születésünktől halálunkig soha nem mozdulunk az Örökkévalóságból, Istenben bolyongunk, mint szegény holdkórosok, vagy mint a rabok, akik rémülten keresik a templomot, amelyben vannak."

"Szenvedni kell, hogy jók lehessünk. S néha kénytelenek vagyunk szenvedést okozni azért, hogy előhívjuk valakiben a rejtőző jóságot."

"A szerelmet sokszor nem viszonozza az, aki iránt érzik. A szeretet azonban mindig visszhangot hív a másikból, mert az emberi lélek semmire sem éhezik jobban, mint arra, hogy ezzel az isteni eledellel megetessék."

Az anyagelvű gondolkodás a folyamatos és összefüggő de háromnál több dimenzióban cirkuláló történések egy egy részletét véletlennek nevezi. Te már tudod azonban, hogy véletlennek nincs helye a világmindenségben. Ha felkutatod múltad és jelened összefüggéseit, hatalmat nyersz jövőd felett.

A kimondott szó élő erő, amely elhangzásának pillanatában hatni kezd és töltése szerint negatív vagy pozitív folyamatokat indít meg környezetedben. Vannak szavak, amelyeket nem lehet többé visszavonni. De vannak hallgatások, amelyeket még kevésbé bocsátanak meg azok, akik egy mindent feloldó és újrateremtő Szót vártak tőled. A megnyilvánult világ kezdetén a Logosz áll. S a megváltás kulcsa is szabadító Ige. Ezért kell megtanulnod és gyakorolnod a mantrák tudományát.

A hallgatás misztériuma az átfordulás misztériuma. A meditáló ember hallgat. Minél mélyebbre merül saját mikrokozmoszába, annál csendesebb. S amint a Nagy Titkot megközelíti, szemlélődésének extázisa teljesen széttöri a szavak gubóját. Állapotának sem neve, sem száma nincs többé.

Szepes Mária

(forrás:http://szepesmaria.blogspot.hu)

2016. november 29., kedd

Miben rejlik az igazi erő?


Egy nagyon egyszerű dologra szeretnék most rámutatni. Sokakban felmerült már a kérdés, vajon miért vagy hogyan lehet a szeretetnek ereje, miről is beszélek, amikor azt mondom, hogy a szeretet a kulcs mindenhez, és ettől nincs nagyobb erő.


Megint csak sokakban merült már fel az is, hogy bosszúval, haraggal, indulattal vagy éppen erőszakkal mennyi mindent el lehet érni, és az igazi erő ezekben van, mert legyőzni másokat csak így lehetséges. Én továbbra is azt mondom, és tényként kezelem, mert az is, hogy ezek a gyengeség jelei. Ezekkel az érzetekkel, az ilyen töltetű cselekedetekkel sohasem lehet olyan célt elérni, amire valóban vágyunk. A harag haragot szül, az indulat indulatot, az erőszak ismét csak erőszakot. Ennek pedig semmi értelme nincs.

Nekünk senkit nem kell legyőznünk ahhoz, hogy céljainkat elérjük, hogy boldogságban élhessünk, csupán saját magunkban éppen a negatív érzeteket. Ha ezeket legyőzzük, akkor válunk igazán erőssé. Miért mondom ezt?

Azért, mert rombolni, pusztítani könnyű, ezt bárki tudna, de felépíteni valamit, életet adni vagy életben tartani, szeretetet hozni a mindennapokba, a pillanatokba, ehhez szükséges az igazi erő.

..és a következőkben eldöntheted Te is, mi a könnyebb és mi a nehezebb, melyik cselekedetben rejlik a valódi erő.

Egy pofont visszaadni a legkönnyebb! De bocsánatot kérni azért, ami a pofont kiváltotta és megbocsátani a bántalomért, azt már nehéz. Ehhez már tényleg hatalmas erőre van szükség, és ezt csupán a szeretet tudja megadni, mert csak ez táplál ilyen hatalmas energiákat bennünk, hogy képessé is váljunk erre!

Ha ezt kérdésként tettem volna most fel, akkor is megválaszoltam volna helyetted, bár már Te is tudod.. az erő.. az igazi erő csak magában a szeretetben létezik!

Szeretettel:
Carmelian & Cedamus


2016. november 27., vasárnap

Az élet nem ér véget a halállal - Igaz történetek elhunytakról, akik visszatértek


Bár soha nem felejtjük el azt, akit szeretünk, és még évekkel a halála után is gondolunk rá, vannak olyanok, akiknek sokkal több jutott, mint egy szimpla emlék. A Daily Mail kutatást végzett, és arra jutott, hogy 10 emberből 6 azután is látta, hallotta vagy találkozott a szerettével, miután az meghalt. A legjobb, legmeghatóbb történeteket gyűjtöttük össze az internetes oldal válogatásából.


Az apám segített

Életem egyik legsúlyosabb betegsége alatt történt, hogy az apám, aki nemrég hunyt el, öt egymást követő éjszakán is megjelent álmomban. Minden egyes alkalommal együtt nevettünk, és hihetetlenül jól éreztük magunkat. Ezután csodával határos módon meggyógyultam, és sokan azt mondják, hogy miatta lettem túl a betegségen. (Peter)

Megvárták az édesanyámat

2005-ben én gondoskodtam a haldokló édesanyámról. Rákos volt, és már csak pár hete maradt hátra. Nem hitt a szellemekben, se a túlvilági életben, és még csak vallásos sem volt. Két nappal a halála előtt azonban érdekes dolog történt: nagyon nagy fájdalmai voltak, és morfiummal kellett csillapítani. Néha öntudatánál volt, néha pedig nem – mellette ültem, amikor azt mondta: „Joe!” Így hívták az apámat, aki 12 évvel ezelőtt meghalt. „Mi az, anya?” - kérdeztem tőle, mire ő az felelte: „Itt van, és vár rám. Látom őt.” Nagyon boldogan mondta ezt, és bár arra gondoltam, hogy biztosan a gyógyszer hatása, azért nem voltam erről teljesen meggyőződve. (Mrs.J.J.M.)

A szomszéd visszajött elköszönni

Egyik éjszaka éppen kinéztem az ablakon, amikor megláttam az egyik kedves szomszédomat, egy öreg hölgyet, akiről tudtam, hogy nagyon beteg. A háza előtt, a járdán állt, és az én otthonom felé nézett hatalmas mosollyal az arcán. Emlékszem, hogy arra gondoltam, milyen boldog és milyen mosolygós. Pár nappal később találkoztam a lányával, aki azt mondta, hogy az anyja meghalt a kórházban, mielőtt én láttam volna az utcán. De én láttam – nem tudom, hogyan, de láttam. (Brunosmum)

A férj jelez

51 év házasság után veszítettem el a férjem tavaly februárban. Nagyon rosszul viseltem, állandóan beszéltem hozzá, hogy üzenjen, ha jól van, ha minden rendben vele. Üzent: két hosszú, elnyújtott lélegzetet éreztem a nyakamon. Megköszöntem neki. (Isabelle Porter)

Furcsa látomás

Nagyon rövid időn belül elveszítettem az apámat és a nővéremet is. Egyik éjjel, amikor a nővérem már nagyon beteg volt, a férje virrasztott mellette. Épp kijött a kórházi szobából, amikor meglátta az apámat a folyosón. Az apámnak nagyon jellegzetes járása volt, könnyen fel lehetett ismerni. A sógorom teljesen megdöbbent, és próbálta utolérni az alakot, de nem sikerült. Azóta sem tudjuk, hogy mit gondoljunk. (Jake7)

Dühös hang a sírból

A férjem húsz évvel ezelőtt halt meg, a helyi templom mellett temettük el. Rendszeresen jártam hozzá, gondoztam, tisztogattam a sírt, vittem neki virágot. Emlékszem, míg élt, nagyon utálta a rendőrséget, a rendőröket, pedig soha nem keveredett bajba. Tavaly éppen a sírját rendeztem, amikor egy nyugalmazott rendőr és a felesége odajöttek hozzám beszélgetni. Egyszerre meghallottam a férjem hangját: ”Vidd innen!” Rögtön a sír felé fordultam, nem tudom, mire számítottam, de persze semmit sem láttam. A rendőrre néztem, akinek az arckifejezése nem árult el meglepettséget, tehát nem hallott semmit. Furcsa az élet, igaz? Sok mindent nem értünk meg. (Pat Lawton)

Egy pillanatnyi találkozás

Láttam az elhunyt apámat otthon, a lépcső tetején; csak pár pillanat volt az egész, de azonnal felismertem. Oldalra néztem, és mire visszafordultam, már a legidősebb lányom állt ott. Az apám 10 évvel ezelőtt halt meg, és soha nem járt abban a házban, ahol most élek. (Chocaholic)

Az a bizonyos dal

Az édesanyám mindig egy bizonyos dalt énekelt nekem, amikor kicsi voltam: a You Are The Sunshine Of My Life című számot. A születésnapomon, öt évvel azután, hogy meghalt, azt mondtam: „Szeretlek, anya.” És ekkor a rádióban elkezdett menni ez a szám Stevie Wondertől. Bármilyen másik dalt leadhattak volna, mégis ezt játszották. Hihetetlen volt. (Wishful-thinking)

Szerencsés autóbaleset

Nemrégiben volt egy autóbalesetem, amit csoda, hogy túléltem. Emlékszem, hogy az ütközés előtt láttam a hallott nagymamámat, amint az én kocsim meg a másik jármű között áll. Fogalmam sem volt, hogy mi történik, csak azt tudtam, hogy abban a pillanatban hihetetlen nyugalom öntötte el a testem, és nem féltem semmitől. (Nothingtoseehere)

Nagypapa nélkül nincs karácsony

Az apámat akkor temettük el, amikor a lányom két és fél éves volt. Az első nélküle töltött karácsonyon a lányom bejött a szobába, és azt mondta: „Nagypapa itt van.” Megfogta a kezem, és a kanapéhoz vezetett, majd odamutatott: „Látod, itt ül.” Olyan vidám volt, hogy hinnem kellett neki, bár én semmit sem láttam. (Grannytotwins)

Üzenet a katonának

A bátyám katonaként éppen a Közel-Keleten állomásozott, amikor hirtelen meglátta az úton az apánkat. Nem sokkal később kapott egy üzenetet, hogy az apánk meghalt. (Karen Dunlop)

Egy elvesztett barát

Egyik éjszaka pánikban ébredtem egy barátom miatt, akit nagyon szerettem, de már régen nem találkoztunk. Sokat gondoltam rá mindig, de sohasem voltam ilyen pánikban, ha eszembe jutott. Gyorsan a számítógéphez szaladtam, és mivel ismert ember volt, rögtön láttam a hírt, hogy aznap éjjel meghalt. (Katymay)

Az ismerős aftershave

A nővérem szülte az első unokát a családnak. Miután már eléggé megerősödött, és a pici is készen állt, hazavittük őket. A nővérem körbevitte a lakáson a gyereket, ám hirtelen megbotlott, és úgy tűnt, a babával a karjában fog elesni. A férje elég közel állt hozzá, így odanyúlt, hogy elkapja, de mielőtt elérte volna, a nővérem csodával határos módon visszanyerte az egyensúlyát. Mindenki sokkban volt, és a nővérem azt mondta, hogy abban a pillanatban, amikor megingott, a nagypapája aftershave-jét érezte, és ebből tudta, hogy ő mentette meg. (Rwestillhuman)
(forrás: femcafe.hu)

Kovács - Magyar András - Megjelent a nagymama szelleme - videó

Nem véletlenül álmodsz az elhunyt szeretteiddel - A médium szerint erre utal a megjelenésük


Álmodtál már valaha egy elhunyt szeretteddel? Ha igen, akkor biztosan elgondolkodtál már azon, hogy mire is utalhat egy ilyen tapasztalás. Lauri Moore médium szerint számos oka lehet annak, hogy amíg alszunk, megjelenik egy eltávozott hozzátartozónk – nézzük, mik lehetnek ezek!

Lauri Moore

Üzennek – de mit?

Lauri Moore szerint a legegyértelműbb magyarázat az, hogy a szerettünk megpróbálja a tudtunkra adni, hogy minden rendben van vele. Moore állítja, az esetek többségében csak akkor álmodunk velük, ha lezárult a gyász folyamata, ha újra ugyanúgy éljük az életünket, ahogy a tragédia előtt is. Az eltávozottak érzik, mikor jön rendbe a lelkünk, és tudják, mikor jön el az ideje annak, hogy biztosítsanak minket arról, jól vannak, minden rendben velük.

Az álombeli feltűnésekkel azt is jelezhetik, hogy szívesen segítenek, ha szükség van rájuk. Moore leszögezte, sokan számoltak be arról, hogy akkor álmodtak szeretteikkel, amikor valamilyen döntéshelyzet előtt álltak, és nem tudták, hogyan tovább. Ha bizonytalan vagy, és akaratlanul is arra vársz, hogy valaki segítsen szorult helyzeteden, akkor ne csodálkozz, hogy a szeretteid kapcsolatba lépnek veled az álmok világán keresztül.

Moore utalt arra is: előfordul, hogy semmit nem akarnak üzenni nekünk. Jelenlétükkel pusztán tudatni akarják, hogy szeretnek és figyelnek minket, és igyekeznek megteremteni azt a békét, ami nyugodt, harmonikus életet biztosít a számunkra.

Nem vagy egyedül

Nagy az eshetősége azonban annak is, hogy figyelmeztetni próbálnak minket: a médium szerint ugyanis akkor is főszereplői lehetnek az álmainknak, ha valamire rá akarnak ébreszteni. Ilyenkor a kinézetük, a viselkedésük eltér attól, mint amit megszoktunk tőlük, de pont ezekkel a különlegességekkel akarják felnyitni a szemünket, ezzel akarják jelezni, hogy váltsunk irányt. Lehet, hogy meglepő, figyelemfelkeltő szimbólumok határozzák meg az álmainkat – vedd észre őket, próbáld összekötni az életed egyes részeivel, hátha kitalálod, mit jelentenek, mire utalnak!


Nem ritka, hogy álmunkban látogatnak meg szeretteink

Bármit is szeretnének üzenni nekünk az elhunyt szeretteink, a legfontosabb, hogy tudjuk: nem vagyunk egyedül. Moore szerint minden olyan ember megtapasztalja ezt az élete során, aki valaki olyat vesztett el, aki közel állt hozzá. Ha te még nem álmodtál egyik szeretteddel sem, bár van olyan, akit eltemettél, légy türelemmel – lehet, hogy még nem dolgoztad fel teljesen a hiányát, ezért nem lesz része az álmaidnak.

(forrás:femcafe.hu)

2016. november 26., szombat

Meghalt hogy szeressék. Járt a Mennyben.Tudással és Üzenetekkel Tért Vissza

 

A klinikai halálból visszatért Erica McKenzie elképesztő beszámolója.


A Johns Hopkins Egyetem Orvosi Karának módosult tudatállapotokat kutató teamje örömmel támogatja Erica McKezie-t. Kutatócsoportunk, melyet Erica támogat olyan halálközeli élményeket és más módosult (nem-szokványos) tudatállapotokat kutat, amelyek alapvetően változtatják meg a halálról alkotott elképzeléseinket. Erica hiteles halálközeli élménye és személyes jelenléte kutatásunk kitűnő képviselőjévé teszi őt.” 
Dr.Roland R. Griffiths, Ph.D. Professzor, Pszichiátriai és Idegtudományi Részleg

Dr.Roland R. Griffiths, Ph.D. Professzor

Mi az emberi élet értelme?

Létezik-e egy magasabb erő egy láthatatlan világ és ha igen, milyen üzenete van számodra?Átlépés a halál kapuján

Erica McKenzie halálának és újjászületésének igaz története.

2002-ben a 32 éves Erica McKenzie sok éven át tartó küzdelme a függőséggel és a testképével oda vezetett, hogy egy nap összeesett és meghalt. Pillanatokon belül katapultált a testéből és egy elképesztő utazásba zuhant bele. Megdöbbentő módon minden sokkal valóságosabb és éberebb lett mint előtte. A tudata teljesen kitisztult, könnyű lett és felszabadult.

Csodák csodájára nem valami fájdalom, és rossz dolog történt, hanem egy extatikus transzélmény bontakozott ki. Az életből a halálba való átmenet teljesen fájdalom és zökkenő mentes volt. Először látta magát a plafonról de hihetetlen módon 360 fokban látott és mindent egyszerre tudott önmaga körül. Ezután egy fénysebességhez hasonlatos villanással szippantotta be egy alagút, amely egyenesen felrepítette Isten színe elé.

Találkozás Istennel 


Megdöbbenve úgy érezte:
“Végre hazaértem! Hát ez az én otthonom. Ezt kerestem egész életemben!” Egy nagy szemüveg jelent meg és azt mondta neki a Teremtő: “Na most nézz” ekkor belenézett és ekkor látta meg az IGAZSÁGOT. Abban a pillanatban eltűnt életének összes félelme, kétsége. Akkor és ott nagyon sok mindent megértett.

Visszatérés a halálból

Erica élete attól a naptól fogva gyökeresen megváltozott. Azóta kizárólag az emberek életének jobbá tételével foglalkozik. Egészséges embereknek pozitív változást hozó üzeneteket közvetít, betegeknek nyújt támogatást és segítséget. Haldoklókat kísér, megkönnyítve az átmenetet életük utolsó szakaszában, elhunytak lelkével tud kapcsolatba lépni.

Mi Erica küldetése?

Nem csak emberek ezrein segít előadásaival és konzultációival, hanem szenvedélyesen dolgozik azon is, hogy az egészségügyi intézményekbe bekerüljön a spirituális élmények elfogadása és méltó támogatása.
Ideje túllépni azon, hogy a gyógyítás kizárólag az emberi testre fókuszáljon, hiszen a spiritualitásunkkal való összekapcsolódás lényegi része a gyógyulásnak
Vallja: a 20.századi orvoslás paradigmájának meg kell újulnia. Ideje végre lecserélni a jelenlegi emberképet egy teljesebb, test-lélek-szellem egységet magába foglaló emberképre.


“Találkoztam Erica McKenzievel és hallottam előadni halálközeli élményével kapcsolatosan. Pont olyan élőben, mint ami a könyvből átjött, teljeen magával ragadó. Nagyon energikus és meggyőző előadó, aki jól kapcsolódik közönségével. Tele van örömmel – tiszta szívű.” 
Dr. Kenneth Ring, a Lessons from the Light című könyv szerzője

“Erica azon ritka előadók egyike, aki a lelkéből beszél, és teljes szívvel van jelen. Egy igaz ember, amit az egész közönség érez. ” 
Dr. Alan Hugenot

“Erica McKenzie az egyik legjobb előadó, akit valaha is hallottam! Különleges találkozása volt a Teremtővel, mely során bölcs belátást és életfeladatot kapott. Erica azt állítja, a Teremtő mindannyiunkat megajándékozott saját, egyedi értékeinkkel és feladatunk, hogy ezeket a különbözőségeket feltárjuk magunkban és mások megsegítésére használjuk, egy jobb világot létrehozva szeretetteljes szolgálatunkkal.” 
Bill Guggenheim a Hello From Heaven! című könyv társszerzője“Nemrégiben volt lehetőségem hallani Erica McKenziet. Lebilincselő, energikus előadó, akit közönsége odaadó figyelemmel hallgatott. Saját halálközeli élményének beszámolója oly magával ragadó volt, hogy minden jelenlévő jóval a tervezett előadásidőn túl ott maradt, nem akartak elmenni!” 
Mary Cummings az Institute for the Advancement of Science and Consciousness alelnöke

“Kedves Erica, köszönöm, hogy megosztottad velünk a történetedet, amely számomra az isteni szeretet megtestesülése maga. Köszönöm, hogy elfogadtad az életfeladatot, melyet kaptál. És egyetértek azzal, hogy a Teremtő a szépség ajándékát is neked adta egyéb, isteni ajándékok között. ” 
Michel

(forrás: http://visszateres.integraleuropeanconference.com)

Erica McKenzie - videó

2016. november 24., csütörtök

A hajóskapitány szelleme a létközben rekedtA 1970-es évek végén hajótörés következtében elhunyt egy magyar hajókormányos, a Duna romániai szakaszán. Szelleme a létközben rekedt, feleségéhez kötődött, nem tudott átmenni a túlvilágra.


- Egész más az életem azóta….

- Mi történt Önnel kedves Erzsike?

- Kovács úr! Nagyon szerettem az almát, de a férjem még jobban szerette az almát. Az utóbbi időben már napi két kilogrammnyit megettem. 26 évvel ezelőtt halt meg a férjem, nem gondoltam volna, hogy ezen idő alatt a szelleme nem tudott eljutni a túlvilágra. Egy keddi estén, élőadásos műsor keretében felhívtam Önt, akkor éppen a hatodik almát pucoltam. Még kívántam az almát, de egy jó nagyot. Már nem emlékszem, miért telefonáltam, mi vitt rá arra, hogy Önt felhívjam. Amikor Ön elmondta nekem, hogy a férjem szelleme rajtam van, szinte elnémultam, nem tudtam szóhoz jutni.

- Amikor nekem telefonált, mit mondtam, hány éve van Önnel a szellem?

- Azt mondta, hogy 26 éve van velem a férjem szelleme. Idén december 13.-án lesz 27. éve annak, hogy meghalt a férjem.

- Mit tetszett akkor érezni, hogy az évek is pontosan összeillenek?

- Nem tudnám azt az érzést kifejezni, amit akkor éreztem. Ez egy csoda! Hegedűs Marika a túlvilágra juttatta a férjem szellemét. A szellem elengedés után, amikor hazajöttem, a mellkasomban éreztem a megkönnyebbülést, mintha lebegtem volna. Olyan érzésem volt, mintha valami kiszabadult volna a mellkasomból, nem tudnám azt az érzést szavakba önteni.

- Mi történt 26 évvel ezelőtt a férjével? Tudom nehéz róla beszélni.

- Hajókormányos volt a férjem. Nagyon tragikus sorsa volt. Hajója süllyedni kezdet, a Dunába fulladt egy téli decemberi napon, az éjjeli órákban. A férjem tudott úszni, de mivel éjjel volt, sötét volt, hideg volt, mínusz fokok voltak, nem vették őt észre idejében, három percnyi úszás után elmerült, megfulladt. Esélye sem volt kiúszni a partra, a zord körülmények miatt. Egy évig a holtteste a Duna fenekén volt. A következő évben, 1979-ben vetette fel holttestét a Duna vize, 70 kilométerrel lejjebb a hajószerencsétlenség színhelyétől.

Nem gondoltam, hogy a szelleme hozzám kötődött. Öt-hat évvel ezelőtt álmodtam vele. Álmomban láttam az arcát, azt mondta nekem:

- Tudom, Te nagyon jólelkű vagy, mindenkinek segítesz! Segíts nekem is!

Az álmomnak akkor nem adtam nagy jelentőséget. Észrevettem magamon, hogy nagyon megszerettem az almát, egyre többet fogyasztok belőle. Rengeteg almát megettem az elmúlt időben. Hatot – tizet fogyasztottam esténként, nagyméretű almát.

- Ez a férje szokása volt?

- Igen! A hajóra ő többnyire almát vitt magával, mivel ez nem romlik olyan gyorsan.

- Az almából sokat evett a férje?

- Igen! Mindenféle gyümölcsöt szeretett, de az almát rendkívül szerette. Amikor Kovács úr az élőadásos műsorban elmondta nekem, hogy a férjem szelleme hozzám kötődött, azonnal eljöttem a szellem – elengedés szertartására, Hegedűs Máriához.

Hegedűs Mária


- A szellem elengedés után fogyasztott almát?

- Kettő vagy három volt még a hűtőben, de csak azért ettem meg, hogy ne legyen ott!

Mozgáskorlátozott voltam, járni sem tudtam, az orvosok járókeretet javasoltak. Meg is kaptam, most már ott pihen a sarokban:) Miután a túlvilágra engedték a férjem szellemét, odahaza azonnal észrevettem, hogy rendkívül pozitív dolog történt velem. Korábban éjjelenként nem tudtam aludni, olyan érzésem volt, mintha egy nehéz zsákot cipelnék. Miután földsugárzás-mentes helyre került az ágyam, már jól alszom, a szellem elengedés után már teljesen megszűntek ezek a gondjaim. Gondjaim voltak a térdemmel, gerincsérvem volt. Nagy fájdalmaim voltak, ha feküdtem, akkor is, ha ültem. Ha fél óráig ültem, nem bírtam felkelni. Nagy fájdalmak közepette tudtam csak nagy nehezen felállni. Kovács Péter gyógyító helyrerakta gerinccsigolyáimat. Áldott keze van!

Ma már táncolni is tudok!

Két évvel ezelőtt meghalt az unokahúgom. Egy éve észrevettem, hogy minden szombat reggelre erős töltött káposzta szag terjeng a házban. Én nem bírom a nehéz szagokat. Mivel asztmás vagyok, csak a friss levegőt szeretem. A tűzhely mellett érzékelte Hegedűs Mária a szellemet. Ez a kellemetlen jelenség megszűnt, miután a túlvilágra juttatta az elhunyt unokahúgom szellemét.

Korábban minden este 22:00 - 23:00 óra körül, amikor aludni készültem, a szobám előtt annyira megcsúsztam, hogy mindkét karommal erősen meg kellett kapaszkodnom az ajtóba és a fotelbe. Egy szellem volt itt, ő csúsztatott el. Mióta Hegedűs Mária ezt a szellemet is a túlvilágra juttatta, azóta nem fordult elő ilyen eset.

Korábban vízér - Hartmann zóna csomópontjában feküdtem: Kicsi a szoba, de szerencsére sikerült megoldást találni, ma már földsugárzás mentes helyen fekszem. Korábban csak nyugtatóval tudtam elaludni. Ma már nincs ilyenre szükségem, nagyon jól alszom, kipihenten ébredek.

- Milyen változást tapasztalt az életében?

Korábban már szinte semmihez nem volt kedvem. Olyan letört lettem, mint egy 80 éves, nem érdekelt semmi, meggörbülve jártam. Amikor az embernek sok baja van, nincs semmihez sem kedve. Most újra lendületes vagyok, olyan, mint régen. A régi önmagam vagyok újra! Gyakran elgondolkodtam azon, milyen csodálatos dolog történt velem. Ez tény és valóság!

(forrás:szellemvilag.hu)
 Tekintse meg filmünket:

2016. november 23., szerda

TAGORE: “AMIKOR ELMÚLIK A FIATALSÁG, AZ ÉLETBE GYÖNYÖRŰ IDŐSZAK KÖSZÖNT BE !”


Ebben az időszakban minden, amit átélünk – jó és rossz is, az örömteli és a szomorú is -, megváltoztatja tudatunkat. Lemondunk arról, hogy...

Rabindranath Tagore

“Amikor elmúlik a fiatalság, az életbe gyönyörű időszak köszönt be – nyugodt és mély, mint a napsugaras ősz.

Ebben az időszakban érik meg az élet vetése és a kertben a gyümölcs. Az ifjúság tavaszi szertelensége akkor már nem helyénvaló. Mintha földi hajlékunk épületét most tetőzné be az élet. Ebben az időszakban minden, amit átélünk – jó és rossz is, az örömteli és a szomorú is -, megváltoztatja tudatunkat. Lemondunk arról, hogy az ábrándozás elvarázsolt világában tévelyegjünk, és úgy rendezzük be az életet, ahogyan azt korlátozott lehetőségeink megengedik. Nem vonz bennünket egy ismeretlen, szerelmes asszony csábító tekintete, és többre értékeljük a régi vonzalmakat.


Az ifjúság frissessége akkor már elhalványodik, és az ember nem öregedő lelke a hosszú közös élet után mind világosabban ül ki az arc, a szem kifejezésében. A hang, a mosoly, a tekintet – minden összhangba kerül az ember belső világával. Nem reménykedünk többé az elérhetetlenben, nem kesergünk többé a hűtlen szerető miatt, és megbocsátunk azoknak, akik megcsalnak bennünket.

S akkor odaadjuk a szívünket annak, aki mellettünk állt, aki megszeretett bennünket, aki hűséges maradt hozzánk az élet minden vihara és minden keserű elválása után. S érezzük az elégedettséget és nyugalmat a kipróbált, hű barátok kedves körében. Keserű azok sorsa, akik az élet lágy alkonyán új vonzalmakat, új sikereket vonszolnak hasztalanul, akikre nem vár a meghitt otthon, amelyben megpihenhetnek, s akiket nem üdvözöl a lámpa meleg fénye, ha este hazatérnek.”
Rabindranath Tagore
(forrás:http://vilaghalo.info)


2016. november 22., kedd

A hit törvénye érzelmi szintenA hit megrendíthetetlen energia. A Bibliában is azt olvashatjuk, hogy hegyeket képes elmozdítani.
A hit annál erősebb, minél erősebb bennünk a vágy, hogy az, amiben hiszünk valóság, vagy legalábbis majd egyszer azzá válik.


Az a hatalmas energia, amit a megrendíthetetlen hit teremt, lehetővé teszi, hogy még a lehetetlennek tűnő dolgok is megvalósuljanak.

A hit meghatározott célra irányítja és koncentrálja az energiát. A vakhit ezzel szemben beszűkíti a lakóterünket, és számos fontos dolgot kizárhat az életünkből.

A hit csak a pozitív dolgokra irányuljon

Fontos, hogy érzelmi szinten a hit csak konkrét pozitív dolgokra irányuljon, ha ugyanis abban hiszünk, hogy negatív események történnek majd velünk, meggátolják a fejlődésünket.

Az egyik legfontosabb pozitív alapfelfogás, hogy minden, amivel találkozunk az életben, alkalmas arra, hogy tanuljunk belőle valamit. Minden esemény magában rejti annak a lehetőségét, hogy bővítsük a tudásunkat.

Az életben nem az a cél, hogy ne kövessünk el hibákat, és kerüljük a kihívásokat, hanem az, hogy tanuljunk a hibáinkból, és fejlődjünk általuk.

Aki helyett mindig mások döntenek, és azt teszi, amit mások elvárnak tőle, könnyen elveszítheti önmagával szembeni tiszteletét. Aki ötleteket, elképzeléseket és célokat fogalmaz meg magában, a lehetőséget is meg kell keresnie ahhoz, hogy megvalósítsa őket.

A sikeresen megvalósított ötletek biztosítják számunkra azt a létfontosságú érzést, hogy bízhatunk magunkban, és képesek vagyunk megvalósítani, amit elterveztünk.

Bármit is tegyünk vagy cselekedjünk, fontos, hogy legbelül is elfogadjuk és értelmét lássuk tevékenységeinknek és cselekedeteinknek. Ha csak másoknak akarunk tetszeni, vagy másokra akarunk jó benyomást tenni, azzal sem becsülni, sem szeretni nem fogjuk magunkat.

Hinni önmagunkban

Amire szükségünk van, az önmagunk elismerése és megbecsülése. Csak így keletkezhet olyan energiaminőség, ami erősíti és kibontakoztatja jó közérzetünket.

Ha hiszünk abban, hogy bennünk is egy isteni lény rejlik, öntudatossá válhatunk, és függetleníteni tudjuk magunkat a sikertől és a külső elismerésektől. Ez a hit abban is segít, hogy harmóniába kerüljünk az emberekkel és a természettel.

Ez a hit húzhat ki a krízishelyzetekből, és ez az a reménysugár, ami sohasem hagy el, és mindig erőt ad ahhoz, hogy bízzunk az újrakezdésben és a változtatások kivitelezésében.
(Kurt Tepperwein)
(forrás: http://joportal.hu)

2016. november 21., hétfő

Egy gyönyörű geológiai csoda – Arizona hullámzó szikláiA Paria-kanyon hatalmas hullámzó sziklái olyan látványt nyújtanak, mintha egy viharos tenger kövült volna meg…


A természet újabb csodája: egy hegy, mely hullámzik. Valószerűtlen, mégis igaz. Az Arizona és Utah állam határán fekvő Paria kanyonban a világon egyedülálló geológiai formációk látványa fogad.


A megkövült homokdűnék

A vörösen izzó kacskaringós képződmény a Wave (Hullám) megkövült homokdűnékből keletkezett 190 millió évvel ezelőtt, melyek sziklává alakultak az idők folyamán. A kanyon több méteres hullámzó sziklái között sétálva az embernek olyan érzése támad, mintha egy elvarázsolt tájon barangolna.A Wave sziklák a kanyon Coyote Buttes szakaszán találhatók. Keletkezésének oka magában a homokkőben rejlik, mely rétegesen rakódott le, majd később a víz és a szél munkája formázta a hatalmas U-alakú vájatokat. Mivel a homokkő viszonylag könnyen formázható, sérülékeny kőzet, a turistáknak fokozott óvatossággal kell közlekedniük, nehogy óvatlanul megrongálják ezt a különös természeti csodát. 


Tavasszal lagúnás tájjá változik

A Wave homoksziklái tavasszal különösen szép látványt nyújtanak, ilyenkor az esős időszakok következtében számtalan apró lagúna alakul ki a mélyedésekben, visszatükrözve a festői hullámzó tájat.


Csak limitált látogatót engednek be

A Wave csak gyalogosan közelíthető meg, így mintegy öt kilométeres gyalogtúra vár azokra, akik be szeretnék barangolni a vidéket. A természeti csodához azonban csak limitált látogatót engednek be, hatósági engedéllyel. Az engedélyeket korlátozott mennyiségben állítják ki, naponta mindössze 20 darabot, hogy megvédjék a turistaáradattól ezt a törékeny csodát.

(forrás: http://impressmagazin.hu)

2016. november 20., vasárnap

Nikola Tesla földönkívüli üzeneteiTesla úgy hitte, hogy idegen üzeneteket kapott a tizenkilencedik század végén.

Nem titok, hogy Tesla számos találmányát más "feltalálóknak" tulajdonították, ezek között volt a rádió és az első gép, amely képes volt a földönkívüli élet keresésére. Az FBI dokumentumokat foglalt le, köztük számos találmány volt, melyek jóval megelőzték Tesla korát, lenyűgöző titkos technológiák, beleértve azt a híres rádióadót, amely rádióhullámokat küldött a Naprendszer egy távoli pontjára fókuszálva.


Bár Tesla zsenialitása vitathatatlan, néhányan felteszik a kérdést, hogy vajon az elméje nem állt-e olykor "nem evilági" hatás alatt. Az igazság az, hogy Teslát egész életében érdekelte egy olyan technológia kifejlesztése, amellyel képes kapcsolatot teremteni valamiféle földönkívüli intelligenciával, sőt úgy gondolta, hogy legalább egy alkalommal idegen jeleket észlelt.

1896 óta Tesla úgy hitte, hogy híres rádióadójának egy változatát más bolygókon élő értelmes lényekkel való kapcsolatfelvételre lehet használni. 1899 nyarán munka közben a Colorado Springsben található laboratóriumában Tesla úgy vélte, hogy egy sor numerikus kódot figyelt meg a kozmikus rádiósugárzásban, amit az intelligencia jelének értelmezett, amely a Naprendszer belsejéből származott. Vajon lehetséges, hogy Tesla valóban egy földönkívüli üzenetet fogott? Ha igen, akkor honnan eredt?

Teslát a Vöröskereszt kérdezte annak idején arról, hogy milyen nagy emberi eredményeket jósol a következő évszázadban. Az alábbi levél volt a válasza.


A levél így hangzott:

"Az Amerikai Vöröskeresztnek, New York City.

A visszatekintés dicsőséges, a kilátás inspiráló: Sok mondható el mindkettőről. De egy gondolat dominál a fejemben. Ez egy - a legjobb, legkedvesebb - nemes ügy.

Olyan elektromos tevékenységeket figyeltem meg, amelyek megmagyarázhatatlan módon jelentek meg. Bár halványak és bizonytalanok voltak, mély meggyőződést és sejtést kaptam belőlük, hogy nemsokára minden ember ezen a bolygón egyként fogja az ég felé fordítani a tekintetét a szeretet és tisztelet érzésével, izgalommal a boldog hírre: "Testvérek! Van egy üzenetünk egy másik világból, ismeretlen és távoli. Így hangzik. egy... kettő... három..."
1900 Karácsonya
Nikola Tesla

Érdekes módon nem Tesla volt az egyetlen, aki úgy gondolta, hogy üzeneteket kapott nem evilági lényektől. Marconi, akit a rádió feltalálójaként említ a történelem, amiről úgy gondolják, hogy Tesla pár évvel korábban már szabadalmaztatott, szintén kapott más bolygókról származó "üzeneteket", de Marconi üzeneteit azzal utasították el, hogy azok egyszerű interferenciák voltak. Tesla esete bonyolultabb.

1937-ben Nikola Tesla azt mondta:

"Sok időt szenteltem az évek során egy új és kisméretű kompakt készülék tökéletesítésére, amely jelentős mennyiségű energiát képes átjuttatni a csillagközi térben bármilyen távolságra a legcsekélyebb szétszóródás nélkül." (New York Times, 1937. július 11. vasárnap)


Érdekes, hogy L.G. Lawrence 1970-ben (Az Ecola Intézet területi vezetője) nyilvánosságra hozott egy földönkívüli lényekkel történt kommunikációt:

"1971 október 29-én... miközben feltáró TBÉ (Távoli biológiai érzékelés) kísérleteket végeztünk Riverside megyében, Kaliforniában, a terepi műszerek szerves jeladói bonyolult, látszólag intelligens kommunikációs jelek sorozatát fogták (szűk térköz és diszkrét impulzus időközök), mialatt véletlenül a Nagy Göncöl konstelláció irányába irányítottuk azokat egy rövid pihenőidő során. A jelenség valamivel több mint 33 percig tartott..."

"Egy némileg hasonló jelenség volt megfigyelhető 1972 április 10-én... A látszólagos jelek, eltekintve attól, hogy látszatra egyre gyengébbek, úgy tűnt, hogy nagy időközönként kerültek elküldésre, hetenként vagy hónaponként, esetleg évente. Egy halvány, koherens, bináris típusú jelenség volt megfigyelhető a hallható vizsgálat során... Az időközök a gyors impulzussorozatok között 3-10 perc körül mozogtak..."

Az 1980-as években Greg Hodowanec mérnök meg tudta erősíteni Tesla néhány állítását a saját Ritmikus Kozmológia elmélete alapján, miközben egy maga tervezte gravitációs hullám detektorral végzett kísérletet. 1988-ban Hodowanec kijelentette, hogy "...ilyen jeleket sikerült fogni ma egyszerű skalár típusú jelérzékelőkkel... koherens modulációk voltak 'hallhatók' a (mikrohullámú) háttérsugárzásban. A legjelentősebb moduláció három impulzus (S kód) időben enyhén elkülönülve, Tesla módra! Alkalmanként a kód megfelelt egy E,N,A vagy K-nak, melyek szintén hallhatóak voltak, de a leggyakrabban ismétlődő válasz az SE, SE stb."

"Bármilyen I/f típusú zaj detektor reagálni fog erre a háttérmodulációra. A kísérletezőnek azonban óvatosnak kell lennie, mert ezeket a válaszokat nem helyi szinten hozza létre saját vagy más lokális tevékenység következtében. Az érzékelők például szintén válaszolnak a szívverésre, a légzésre, a mozgásra, valamint esetleges pszichés hatásokra. Az érzékelők könnyen elkészíthetők, és a kísérletet végző könnyen reprodukálni tudja ezeket az eredményeket."

Ősi idegenek - A Tesla kísérlet

Ő volt a 20. századik egyik legtermékenyebb feltalálója, és az az ember, aki valóban felvillanyozta a világot. Nikola Tesla egy új ipari korszak felé terelte az emberiséget, és lefektette a mai technológiai kor alapjait, de vajon ezt földönkívüli tervezés közreműködésével tehette? Egy férfi, akinek életét homály és intrika fedi, Tesla arról beszélt, hogy zseniális találmányait teljes részletességgel képes volt elképzelni, és azokat manipulálni tudta az agyában, és késztetést érzett, hogy feltalálja a jövőt. De azt is állította, hogy közvetlen kommunikációt folytatott más bolygókról érkező értelmes lényekkel. Lehetséges, hogy ez az állítólag őrült tudós, aki ennyire megelőzte a korát, egy emberi "vevőkészülék" volt? Egy olyan közvetítő, aki előre vitte az emberiséget, és kikövezte az utat az idegen őseinkkel történő újraegyesülésünkig a jövőben?
(forrás: http://ujvilagtudat.blogspot.hu)

Ősi idegenek - A Tesla kísérlet-videó

http://indavideo.hu/video/Osi_idegenek_VI-24_-_A_Tesla_kiserlet?utm_source=flash&utm_medium=watchoninda&utm_campaign=videoplayer 

2016. november 19., szombat

A szellem, aki lebuktatta saját gyilkosátZona Heaster Shue 1897-ben bekövetkezett halálát természetes halálnak nyilvánították, majd eltemették. Az elhunyt nő szelleme azonban nem sokkal később többször megjelent szeretteinek, és elmondta, hogy valójában meggyilkolták. Zona Heaster esete az egyetlen dokumentált bűnügyi eset, amikor egy halott tanúvallomása vezetett a gyilkos nyomára.


A túlvilág létezik. Erről nagyon sokan meg vannak győződve, és nincsen szükségük bizonyítékra. Vannak, akiknek különleges viszonya van a halottakkal, és a másvilággal, és bizonyítékokat, valami megfoghatót szeretnének arról, hogy van a halál után is valami.

Különös haláleset

Az ő figyelmükbe ajánljuk Zona Heaster Shue meggyilkolásának történetét, mely mind a mai napig az egyetlen jól dokumentált bűnügyi eset, ahol egy szellem vezette el a hatóságokat saját gyilkosához.

Az egész 1897 januárjáig nyúlik vissza. Egy Erasmus Shue nevezetű férfi mit sem gyanítva átküldte a szomszédjának a fiát, hogy nézze meg, mit csinál felesége, mert el szeretett volna menni a piacra. Arra volt kíváncsi, hogy kellett-e volna a nőnek valami.

Zonát azonban a Greenbier Country-i rönkházban holtan találták meg. Teste már kihűlt volt, élettelen, és hamuszürke, már régóta halott lehetett.

A lépcső alján feküdt, összezárt lábakkal, az egyik kezét a mellkasára szorítva, a másikat pedig kinyújtóztatva maga mellett.

A kétségbeesett szomszéd fiú az anyjához rohant, rögtön elmondta neki, hogy mi történt; az anyja értesítette a helyi orvost, George W. Knappet.


Shue is hamarosan megjelent a helyszínen, még az orvos előtt, és felcipelte felesége kimúlt testét az emeletre, és betette őt a hálószobába, miután megmosdatta és felöltöztette.

A férfi nagyon zavartan viselkedett, mely talán a sokktól, vagy a hirtelen jött gyásztól uralkodott el rajta.

Magas nyakú, galléros ruhát és fátylat adott rá; így készítette föl a temetésre. Miközben Knapp a holttestet vizsgálta, Shue végig a felesége fejét ölelte és csendben sírt.


A halottkém semmilyen bántalmi nyomot nem talált a holttesten, így mivel nem találtak nála betegséget sem, arra jutottak, hogy talán a terhesség okozta szövődményekbe halt bele.

Akkoriban ugyanis a halottkémi munka elég hanyag volt, és az orvosok szerettek volna hamar túl lenni az egyes eseteken, valamint nem volt meg a megfelelő szaktudások és eszközük ha pontos diagnózishoz.

Egyre mélyülő rejtély

A temetés annak minden rendje és módja szerint lezajlott. Azonban a gyászszertartáson és a koporsó körül sertepertélő özvegy Mr. Shue különösen kezdett viselkedni. Például a felesége nyakára tekert egy oda nem illő sálat, melyet állítólag néhai párja annyira szeretett.

A holttest fejét is megtámasztotta egy párnával. Az emberek furcsállották a dolgot, de nem szóltak. Mindenki úgy volt vele, hogy csak sajátos módon próbálja feldolgozni a gyászt.

A halott feleség anyja soha nem kedvelte Mr. Shoe-t. A temetés után elég sokáig meg volt róla győződve, hogy a kovács férfi ölte meg a lányát, és a Mr. Shoe valójában ügyesen félrevezetett mindenkit.

Mivel ezt azonban nem tudta bizonyítani, így letett arról, hogy valaha is kiderül az igazság. Azonban hetekkel később különös jelenségekre lett figyelmes maga körül. A tárgyak megmozdultak, a fényképek leestek, és a lánya dolgai rendre eltűntek.

Zona többször is megjelent ezt követően álmában, és próbált arról beszélni, hogyan is halt meg.


A nő szelleme megvallotta az anyjának, hogy Shue kegyetlenül bántalmazta, és egy éjszakán eltörte a nyakát, mert azt hitte, nem készített neki húst vacsorára.

Minden összeállt az anyuka előtt. Többekkel beszélt, még a helyi ügyészt is megkereste a történtekkel és a látottakkal, aki bár valószínűleg nem hitt neki, mégis elrendelte a tárgyalást, mikor a nő több tanút is kerített, akik egyetértettek abban, hogy a férfi szokatlanul viselkedett.

Egyrészt a gyilkosságkor a helyszínre kiérkező halottkém mesélt egy furcsaságról. Amikor Zona nyakát és fejét akarta megnézni, Shue zaklatottá vált. Knapp nem akarta provokálni a férfit, így annyiban hagyta a dolgot.

Gyanúba keveredő férj

A halott nő szomszédja is arról számolt be, hogy a férfi milyen furcsán viselkedett a temetés alatt, és Dr. Knapp is elismerte, hogy nem tudta teljes egészében megvizsgálni a holttestet.

Prestonnak ennyi elég is volt ahhoz, hogy elrendelje a tetem exhumálását, és új vizsgálatot kérjen – Shue hiába tiltakozott. Dr. Knapp és két másik orvos megállapították, hogy a nő nyakán fojtogatás nyomai láthatók, a csigolyái megrepedtek, és a légcsöve is összezúzódott.


A férfire azonban nem tudták még így sem rábizonyítani a gyilkosságot, hiszen minden nyomot eltüntetett, alapos volt, így azt gondolta mindenki, hogy meg fogja úszni az egészet.

Azonban ahogy elkezdtek nyomozgatni és egyre mélyebbe ásni a férfi múltjában, nagyon megdöbbentő dolgok derültek ki. Mr. Shue ugyanis kétszer is megnősült már korábban, de az első feleség azt állította, hogy a férfi nagyon erőszakos volt, és verte őt.

A második házasság alig nyolc hónapig tartott, és a feleség halálával végződött. A két házasság között Shue azzal dicsekedett a börtönben, hogy azt tervezi, hét felesége lesz élete során.

Az esküdtszék egy óra tíz perc alatt úgy döntött, hogy igen, így fest. Shue-t bűnösnek találták. Életfogytiglani börtönre ítélték, de nem sokat ült: 1900 tavaszán kanyaró és tüdőgyulladás végzett vele.

Mrs. Heaster 1916-ban halt meg, de hátralévő évei alatt végig kitartott amellett, hogy a lánya szelleme segített kézre keríteni a gyilkosát.
(forrás:avilagtitkai.com)

2016. november 17., csütörtök

Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolataVILÁGOMBAN MINDEN RENDBEN VAN

Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van! Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz. Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szükségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.

Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja.

Egyedül tőled függ.

És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek...


1. EGYSÉGTUDAT

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes.

Felismerem, hogy az egyetemes teremtő erő és intelligencia elválaszthatatlan részeként létezem.

Lélek és tudatformájában bennem van az egyetemes erő és értelem. Harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség, Igaz szó és ihletformájában áramlik át rajtam.

Felismerem, hogy gondolataim teremtő erővel rendelkeznek.

Az történik velem, amit érzek, és azzá válok, amit elképzelek. Minden fontos lépésemet az egyetemes bölcsesség irányítja.

Ha bármikor félelem vagy aggodalom uralkodna el a tudatomon, azonnal azt gondolom: most az egyetemes bölcsesség vezérel engem, és az egyetemes bölcsesség a legjobb megoldást választja.

A bennem lévő teremtő erőt szabadon használhatom.

Teremtőerőmet a közösség javának szogá1atába állítom.

Amint ezeket az igazságokat érzem, és gondolom, meg- teremtem a tudatosság Új ciklusát, és átalakul az életem.

Az egységtudat és öröm természetes lelkiállapotom.

Világomban minden rendben van. 

2. MEGBOCSÁTÁS

Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom.

Kivétel nélkül mindenkit elengedek, akt valaha meg- sértett engem, és mindannyiuknak egészséget, boldogságot, és az élet minden örömét kívánom.

Valahányszor eszembe jut a neve valakinek, aki bántott, ezt gondolom: „Elengedlek. Az élet minden öröme a tiéd. Szabad vagy, és én is szabad vagyok.”

A megbocsátás után szeretet, béke és nyugalom költözik a szívembe. Teremtő erőm felszabadul, és építő módon használhatom.

Együttérzéssel és megértéssel fordulok mindazok felé, akik lelkileg, szellemileg és testileg betegek.

Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek.

Világomban minden rendben van. 

3. ELFOGADÁS 

Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben. Felismerem, hogy minden emberben a világegyetem végtelen intelligenciája dolgozik, és ennek az intelligenciának végtelenül sok, egymástól különböző megnyilvánulási formájával találkozhatom. Ezen erő intelligencia és szeretet minden megnyilvánulását ítélkezés nélkül elfogadom. Ha valaki idegesít vagy zavar, annak okát elsősorban magamban kutatom.

Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok.

Én felelek azért, amit az embertársaimról gondolok.

Egészséget, sikert, lelki békét és boldogságot kívánok minden embernek, akivel közelebbi vagy távolabbi kapcsolatba kerülök. Jókívánságaim őszinték, hisz mindezt szívem szeretetéből sugárzom.

Világomban minden rendben van.

4. JÓVÁTÉTEL

A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom.

Kész vagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni nézeteimen, kész vagyok változtatni beszédemen.

Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsánatot kérni. Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek, mert tudom, hogy ezzel a bennem lévő feszültséget is feloldhatom. Mindig megkérdezem, van-e lehetőség arra, hogy tévedésemet jóvátegyem.

Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok.

A régitől az új felé könnyű szívvel haladok.

A változást egyre jobban érzem magamon.

Örömmel élem át a jelen perceit. Életemben mind gyakoribb a belső béke és a nyugalom.

Világomban minden rendben van. 

5. EGÉSZSÉG 

Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem.

Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit mindig figyelembe veszem.

A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat.

Egészségtől és energiától duzzad. Tudom, hogy testem minden sejtjére kihat minden gondolatom. A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom. Önmagamról és másokról mindig jót gondolok. Tudom, hogy a jó gondolatok, a belső béke és a szeretet mindig egészséges testet teremtenek. Gondolataim teremtő erővel rendelkeznek, ezért valahányszor a testemre vagy annak valamely részére figyelek, gondolatban mindig egészségesnek, teljesnek, és tökéletesnek látom.

Az egészséget és szabadságot választom. Az engem is megalkotó erőnek a gyógyító szeretete most felold és eltávolít minden üledéket a testemből.

Bízom tiszta gondolataim teremtő erejében és bízom a változásban.

Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondolataim és érzelmeim tükörképe.

Világomban minden rendben van.


6. IDEÁLIS TÁRS - Csak saját felelősségre!

Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzok tapasztalataim körébe.

Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tudatalattimba merülnek.

Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek. Ismerem a vonzás egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő társat magamhoz vonzom.

Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom.

Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom.

Kapcsolatunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi. Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog rám, akivel tökéletesen kiegészítjük egymást.

Ideális társamat megérdemlem és elfogadom.

Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem.

Világomban minden rendben van. 

7. SIKER

Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom.

Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bőséges ellenszolgáltatás a jutalom.

Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, megsokszorozva visszakapom. Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját magamat látom.

Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat teszek, amelyek belső igényeimet kielégítik.

Mindig vannak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik.

Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetőségekből életkoromtól függetlenül kedvem szerint válogathatok.

Munkámmal és jövedelmemmel elégedett vagyok.

Örömöm telik abban, amit csinálok.

Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett.

A sikerfeltételei eleve adottak bennem.

Akaratom erejével, gazdag képzelőerőm segítségével és kitartásommal életemet boldoggá és sikeressé teszem.

Bármire szól is a küldetésem, sikerre viszem. Minden élményből tanulok.

Sikerről sikerre haladok.

A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az Új befogadására és a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok.

Világomban minden rendben van. 

8. BŐSÉG

Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éljem.

Arra születtem, hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlődjem. kibontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és megvalósítsam önmagam.

Tudom. hogy külső világom gazdag tudatom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, vagy megváltoztathatom. Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el szívemet.

Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak belép, részesül a szeretet gyógyító erejében.

A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. A szépség és a bőség életem természetes része. Az élet ajándékait hálásan fogadom.

Szívből örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bőven mindenkinek.

Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a Pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építően használom.

A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik.

Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam.

Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok.

Világomban minden rendben van.

9. BÉKE ÉS HARMÓNIA

Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek.

Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész lényemet. Szétárad belőlem minden irányba, majd visszatér hozzám megsokszorozva.

Akkor érzem jól magam, ha szeretek.

Szeretem magamat, ezért teljesen a jelenben élek, minden perc szépségét felismerem. A szeretet törvényét betartom és tisztelem.

Az univerzum szeretett gyermeke vagyok, ezért a jövőmet fényesnek, boldognak, biztonságosnak tudom.

Segítek magamon, és az élet is megsegít. Rajtam kívül, akárcsak bennem, az egyetemes rend működik.

Mindent szórakozva tanulok.

Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot. Lelkesen várom a mai eseményeket, hisz tudom, hogy életemben csak a jó kaphat helyet. Szeretet, békesség és tökéletes egészség tölti el a tudatomat és a testemet.

Szeretem azt, aki vagyok, és amit cselekszem.

Lényemmel, szeretetemmel az élet szépségét hirdetem.

Világomban minden rendben van. 

10. BÖLCSESSÉG

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet, és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása.

Életem téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő.

A szeretet törvényét szívemben ismerem.

Biztonságos magamba néznem.

Biztonságos a múltba tekintenem.

Örömmel tölt el, ha a határtalan élet elém tárul. Folyton megújul az életem.

Minden pillanata új, friss, és eleven.

Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok.

Tudom, hogy elmémet egyedüli irányítóként bármire használhatom.

Életemet magam irányítom.

Mindenben a szépet és a jót keresem.

Gondolataimmal a szépet és a jót erősítem.

Új valóságom új gondolkodásom tükörképe.

Bízom az egyetemes erőben, bölcsességben és szeretetben, hisz tudom, hogy bármit szeretnék is tudni, feltárul előttem az, bármire van is szükségem, megkapom azt a megfelelő helyen, időben és összefüggésben.

Világomban minden rendben van.

- Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata -

- - - - - - - 

Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata - videó
  forrás: Kiss Erzsébet