2023. március 30., csütörtök

AZ IDŐSEBB FIÚ PEDIG...

 

Szerette ezt a halk zsibongást, amely kis vendéglőjéből felszűrődött emeleti szobájába. Nagyapját, apját látta ilyenkor sürögni-forogni a kockás abroszokkal leterített asztalok között. 

 
Előttük még kötény volt és karjukon a "hangedli". Úgy vitték ki a zónaételeket s a habzó söröket a törzsvendégeknek. Hozzájuk többnyire ugyanazok a kistisztviselők, ebédszünetes boltosok, szerkesztők jártak.

Még szerencse, hogy államosításkor meghagyták üzletvezetőnek. Tudták az "illetékesek", ezt a kis családi vállalkozást csak ő tudja nyereségesen tovább vezetni. Ment is valahogy. Fiai már szakképzett vendéglátósok voltak. Fel is lendült a Három hársfa.

De felesége váratlan és gyors halála 54-ben és kisebbik fia titokzatos eltűnése az 56-os harcok alatt megrokkantotta. Enyhe agyvérzést kapott. Most Antié, családos nagyobbik fiáé az újra magánkézbe került kisvállalkozás. Az ő felesége ül a kasszánál, három rokon is besegít, sőt két tanulója is van már. Ő afféle "haláláig haszonélvező". Így rendelkezett a közjegyzőnél.

Ellátják becsülettel. De már igen nehezére esik lemennie. Fél oldala is zsibbad. Többnyire egész nap egyedül ül - és emlékezik. Mint most is, a régi, dolgos időkre. Tévéjét, rádióját ritkán nyitja ki. Sok a rossz hír. Inkább kisvendéglője árulkodó neszezéseire figyel. Abból tudja, mi történik odalent. A felszálló illatokból meg azt, mi aznap a "konyhafőnök ajánlata". Ha megkondul a közeli templom delet jelző, hívogató hangja, elolvas egy-egy zsoltárt apja öreg Bibliájából. Az az ő imakönyve.

Megreccsent a falépcső. Órájára nézett. Messzi még a záróra. Ki jöhet ilyenkor? Nem szoktak - csak úgy - benézni hozzá. Nehézkesen az ajtó felé fordult.

Szinte bekeretezve ott állt Öcsi, a holtnak hitt fia. Megférfiasodva, ám alig változva. Csak hullámos, fekete haját lepte be a dér. Olcsó, gyűrött dzsekijén Lufthansa repülő-reklámtáska lötyögött. Farmerja piszkos volt a viseléstől és nem kővel koptatott. Ám ő volt, az elveszett.

- Öcsi! 
 
- Apa.

Fia már ott térdelt előtte és átfogta apja csúzos térdeit. Az a ráborított pokrócon keresztül is érezte gyereke remegését. Tétován simogatta az ölébe hajtott, őszülő fejet.

- Harminchárom év. Uramisten! - mormolta újra és újra. Hosszú percek teltek el. Öcsi szólni akart, de apja szája elé emelte ujját és a széke karfájára szerelt csengő gombját háromszor megnyomta. Ez volt a jel: sürgős. Perc sem telt el, nagyobbik fia robbant be a nyitva maradt ajtón. Dermedten bámult felegyenesedő öccsére.

- Te élsz?

- Látod.

- Miért nem adtál hírt magadról?

- Nem akartam bajt hozni rátok. Hátha lefényképeztek. Bár nem öltem embert.

- Hol bujkáltál?

- Sok helyütt. Legvégül Amerikában, délen kaptam munkát.

- Mit csináltál?

- Mosogattam, takarítottam, felszolgáltam, mint itthon. Mindig dolgoztam...

- S most?

- Hazajöttem. - Végigmutatott kopott önmagán.

- Így? - horkant fel a bátyja.

- Így.

- Fontos, hogy él és itthon van. Feltámadt az öcséd, fiam! - ezt már szinte kiáltotta az apjuk. - Meg sem öleled? - fordult elsőszülöttje felé.

- Mihez akarsz kezdeni? - kérdezte ölelés helyett öccsét a bátyja.

- Mosogatni még tudok.

- Meg beülni a készbe, mi?

- Anti! - nyögött fel az apa; de az ordítva folytatta: - Ismerem én ezt a fajtát. Végig-csavarogják a világot, s amikor mindenből kikopnak, hazakuncsorognak örökölni, mi? Nem, öcsikém, ebbő1 nem eszel. Tulajdonképpen nem is élsz. Holttá nyilvánítottak. Apa azután mindent rám íratott. Érted? Mindent!

- Jól tette - válaszolta csöndesen a kisebbik -, csak azt nem tudtam, hogy meghaltam... akkor mit is keresek itt? - Lehajolt, megcsókolta apja haját, és kifordult az ajtón.

- Mit tettél, Anti?! - nyögött föl az öregember.

- Mit? Megmondtam az igazat. Vagy nem így van?

Másnap egyenruhás hotelboy kereste az öregembert. Levelet hozott. Senki másnak nem volt hajlandó odaadni. Hiába erősködött odalent Anti, hogy ő itt a főnök, a tulaj, meg minden. A küldönc egyre azt hajtogatta: csak a címzett saját kezébe adhatja. Ott álltak most az emeleti szobában mind a hárman.

- Vedd át a levelet - kérte fiát az apja. Anti egy ötvenest adott a boynak, és kituszkolta az ajtón.

- Tudod, milyen rossz a szemem - nyújtotta az apa a neki címzett borítékot a fiának. - Olvasd fel!

És az olvasni kezdte:

"Drága apám, örülök, hogy láthattalak. Ne aggódj, jól megy a sorom. Szállodám van Floridában. Nemrégen nyitottam meg a másikat. Antira gondoltam, mint igazgatóra. Olvastam: most már bátran hazajöhetek. Látni akartalak, s megbeszélni, hogyan segíthetnék rajtad, itthon vagy odaát. Nincsen családom. Örököseimmel is találkozni akartam, mielőtt testamentumot írok. Nos, a főörökös már beszélt velem.

Tőletek Tütykéhez mentem. Talán emlékszel, így becéztük egyik osztálytársunkat. Megnősült, több gyereke van. Amikor megláttak, sírtak örömükben. Csak reggel engedtek vissza a Hiltonba. Éjjel megbeszéltük: ők jönnek ki velem. Mindketten szakemberek, ám szegények. Így az örökség is megoldódik.

Bocsásd meg, Édesapám, a jelenésem. Talán úgy kellett volna hazajönnöm, mint Jákob ment megrakodva ajándékokkal Ézsauhoz. Akkor most minden O.K. volna. De kíváncsi voltam, él-e még a tékozló fiú idősebbik testvére..."

Volt még tovább is, de Anti apja ölébe dobta a levelet és lerohant a lépcsőn...

- Gyökössy Endre -

- - - - - - - 
 

2023. március 28., kedd

Terry Boardman: Ahrimán inkarnációja - mikor és hol?

 
 Rudolf Steiner 1919 végén tartott nyolc előadásában tett utalásokat Ahrimán inkarnációjára.
Összetett világban élünk. Szellemi nézőpontból a Jó mellett megjelenik a Rossz is. Mindkettő jelen van a Földön. Az ember, mint lélek fejlődésének lépése, hogy felelősséggel válasszon és a tudása alapján a legjobb döntéseket hozza élete és fejlődése szempontjából. Tudnunk kell a jelenlévő Pozitív és Negatív erőkről.
„Kérlek, egyet soha ne feledjetek! Mostantól minden azon múlik, hogy a gonoszt akkor is felismerjük, ha az a jónak öltözve jelenik meg!” 

(Göllner Mária, Finnentöchter, 1952)


 Részletek Terry Boardman: Ahrimán inkarnációja írásból

1918. július 16-án, azon a napon, amikor a bolsevikok kivégezték a cári családot Oroszországban, aznap beszélt Rudolf Steiner (GA 181) „az ahrimáni szellem egy megtestesüléséről” Enrico Dandalo velencei dózséban (hercegben), aki sokat tett azért, hogy eltérítse a negyedik keresztes háború menetét 1204-ben, azét a keresztes háborúét, amely Konstantinápoly kifosztásához vezetett. Ez körülbelül 700 évvel, vagyis nagyjából egy kultúrkorszak egyharmadával korábban történt. Mindig érdekes meghallgatni, miket mond Rudolf Steiner Velencéről. Ez a szigetszerű kereskedőállam rendkívül fontos szerepet játszott Európa és a nyugati világ történetében. De ennek részleteibe most nem tudok belemenni.

Röviden ennyit Steinernek arról az utalásáról, amely, ezt fontos megjegyeznünk, nem magának Ahrimánnak, hanem egy ahrimáni szellemnek az inkarnációjára vonatkozik, jelen esetben Dandalóban, a velencei dózse személyében. Velence volt az a város, amely később Anglia és az USA kereskedelmi és imperialista törekvéseinek mintapéldája lett. 
 
Rudolf Steiner 1919. október 27-én Zürichben a következőket mondta:

„Éppen úgy, ahogy Lucifernek volt egy inkarnációja a Krisztus előtti 3. évezred elején, ahogy Krisztusnak volt egy inkarnációja a Golgotai misztérium idején, úgy nem sokkal a mi mostani földi létezésünk után, valamikor a Krisztus utáni 3. évezredben Ahrimán lényének is lesz egy inkarnációja a nyugati világban.”

Itt tehát nem csupán Ahrimán szelleméről beszél Steiner, vagy arról, hogy Ahrimán „beárnyékol” egy embert, ahogy az Dandalo, a velencei dózse esetében történt, hanem magának Ahrimánnak a megtestesüléséről. Ennek időpontját azonban nem jelöli meg pontosan: „nem sokkal a mi mostani földi létezésünk után, valamikor a Krisztus utáni 3. évezredben…”

S bár a 3. évezred elég hosszú: ezer évig tart, Steiner azonban szándékosan úgy fogalmazott: „nem sokkal a mi mostani földi létezésünk után”, amivel egyértelműen a saját életére vagy a saját generációjára utalt. Feltéve, hogy Steiner akár kilencvenéves koráig (!) is élhetett volna, úgy az élete valamikor 1950 körül fejeződött volna be. Előadásainak legfiatalabb hallgatói akár az 1980-as vagy 90-es évekig is élhettek volna. Óhatatlanul is felmerülhet bennünk a kérdés: miért fogalmazott úgy Steiner, hogy „nem sokkal a mi mostani földi létezésünk után”. Ezzel a kijelentéssel Steiner egy jól behatárolható időszakot jelöl meg a közeljövőben, nem messze az ő saját életének időszakától. De ezután azt mondja, hogy „a 3. évezredben”. De a 3. évezredben pontosan mikor? Úgy tűnik, ugyanebben az előadásában egyértelműbb utalást is tesz erre, amikor azt mondja:

„Csak akkor értjük helyesen az emberiség történelmi fejlődésének ezt a közel hatezer éves folyamatát, ha úgy fogjuk fel, hogy az egyik pólusán egy luciferi inkarnáció áll, középen a Krisztus-inkarnáció, a másik pólusán pedig Ahrimán inkarnációja.” (1919. okt. 27-i előadás) Ez tehát azt jelentené, hogy Ahrimán inkarnációja valószínűleg csak a 3. évezred végén fog bekövetkezni? Hiszen tudjuk, hogy néhány nappal később, 1919. november 1-én és 4-én Steiner azt mondta, hogy Lucifer inkarnációja a „Kr. e. 3. évezred elején”, Kínában következett be, így a két inkarnáció szimmetrikus tükröződése arra utalna, hogy ha Lucifer a Kr. előtti 3. évezred elején jelent meg, akkor Ahrimánnak a Kr. utáni 3. évezred végén, valamikor 2900 körül kellene megtestesülnie?


Ezek után, 1920. nov. 28-án Steiner úgy beszélt korunkról, mint az „ahrimáni fertőzés, az ahrimáni ragály” időszakáról (GA 202). 1924. júl. 20-án Arnheimben azt mondta, hogy Ahrimán az 1880-as évektől kezdve, végig a 20. században, bizonyos emberek lelkén keresztül, íróként jelenik meg (GA 240). Steiner ekkor nem tett említést Ahrimán inkarnációjára a 3. évezredben. 1919. november 1-jén (GA 191) viszont nagyon világosan és félreérthetetlenül a következőket mondta:

„És éppen úgy, ahogy Lucifernek volt egy hús-vér inkarnációja, ahogy Krisztusnak volt egy hús-vér inkarnációja, úgy Ahrimánnak is lesz egy valódi, hús-vér inkarnációja a nyugati világban: a megtestesült Ahrimán, még mielőtt a Kr. u.-i harmadik évezrednek akár csak egy kis része is eltelik.”

Steinernek erről a kijelentéséről Hans Peter van Manen holland antropozófus a következőket írta:

„vagy a harmadik évezred legelején – vagyis ez azt jelentené, hogy a 21. század legelején –, vagy még hamarabb! Ez utóbbi arra utalna, hogy az inkarnációs folyamat már korábban, tehát a 20. század utolsó éveiben elkezdődött, hogy aztán a 21. század első éveiben érje el tetőpontját, s fejeződjön be. Úgy vélem, Steiner rendkívül óvatos és kimért megfogalmazása inkább az utóbbi, második lehetőség irányába mutat.”

H. P. van Manen így folytatja: 
 
 3000       2000     1000    Golg. Miszt.    1000      2000       3000
 
 ...…x…………………………………†……………..……………..x……..
 Lucifer                                   Krisztus                            Ahrimán       


Láthatjuk, hogy Lucifer is és Ahrimán is a maga 3. évezredének elején inkarnálódik, hogy „megadja annak alaphangját”. Van Manen szerint Steiner szándékosan nem bocsátkozott jövendölésekbe és nem tett pontosabb utalásokat, mert szabadon akarta hagyni az embereket: azt akarta, hogy mindenki szabadon alkothasson ítéletet a dologról azon tények alapján, amelyeket mindenki maga is meg tud vizsgálni. H. P. van Manen úgy fogalmaz: „A Steiner által elénk tárt és részletesen kifejtett szimptómák (jellegzetes tünetek) alapján mindenkinek magának kell felismernie, hogy milyen közel van és mikor várható Ahrimán inkarnációja.”

Ez tehát H. P. van Manen válasza a korábban feltett kérdésre: hogy a harmadik évezred elején vagy végén? Személy szerint én hajlok rá, hogy elfogadjam van Manen érvelését. A továbbiakban ezt még jobban alá szeretném támasztani.

Hogyha Ahrimán eljövetelének előkészületeire tekintünk a modern időkben, amiről Steiner 1919 végén beszélt, akkor ezek a következők:

1. egy mechanikus világkép elterjedése

2. a gazdaság által mozgatott szociális élet; a hármas tagozódás hiánya vagy elutasítása

3. a nacionalizmus terjedése

4. a pártpolitika dominanciája

5. a szó szerinti bibliaértelmezés, a kizárólag a szentírás szövegére épülő kereszténység

6. intellektuális [kizárólag a fejgondolkodásra épülő és materialista szemléletű] szellemi élet; a [számok és] statisztikák kultusza

7. a szellem öntudatlan befogadása az evés és ivás útján

8. nagy találékonyság, leleményesség a fizikai életben

Láthatjuk, hogy az itt felsorolt fejlemények és tendenciák Steiner ideje óta mind valóra váltak, beleértve olyan dolgokat is, amelyek az ő korában szinte elképzelhetetlenek voltak, mint pl. az atombomba és az internet. De Steiner maga is azt mondta 1920. november 28-án (GA 202), hogy „ilyen időszak, amikor egy ennyire különös dolog, mint az ahrimánizmus, ily rettentő gyorsasággal bontakozott ki, mint a 19. század utolsó harmada óta, ilyen időszak csak nagy ritkán fordul elő”.

1919. nov. 4-én, Bernben azután a következőket mondta (GA 193): „Az emberi szellem a közeljövőben az állandó háborúk és más nehézségek közepette roppant találékonnyá és leleményessé válik majd a fizikai élet területén. És ez a leleményessé válás a fizikai élet területén fogja lehetővé tenni egy olyan testi individualitás (ill. organizáció), egy olyan emberi szervezet létrejöttét, hogy Ahrimán meg tud majd testesülni benne.”

Vajon Steiner itt a géntechnológiára, a genetikai beavatkozásra utal? A klónozásra? Ahrimán emberi „hordozója” vajon génmanipuláció eredménye lesz? A Dolly nevű bárányt klónozással hozták létre 1996-ban, a skóciai Roslin Intézetben. A szerencsétlen állatnak a 6LL3 kutatási számot adták. (Az L az ábécé 12. betűje, így a 6LL3 = 6+12+12+3 = 33.) Az első hibrid emberi klónt 1998 novemberében hozták létre Amerikában, de 12 nap után megsemmisítették. Ha tanulmányozzuk Steiner kijelentésének kontextusát, láthatjuk, hogy ehhez nem kell feltétlenül géntechnológia.

Ahrimánnak azonban igyekeznie kell az inkarnációjával, hiszen mióta „az érzékelés kapui” kinyíltak az érzékfeletti világra (1899/1900), egyre több ember ébred rá a spirituális valóságra, a szellem realitására, s látja át a materializmus ragályát. Másrészt az éteri Krisztus kora már elkezdődött (1933 körül), és 2033-ban fog véget érni ennek első évszázada. Harmadszor: a Michael-korszak már a második évszázadába lépett (1979), és az emberi gondolkodás spiritualizálódását szolgáló michaeli impulzusok szemlátomást egyre erősebbek lesznek. Negyedszer: 2029-ben az Atlantisz utáni ötödik kultúrkorszak átlép a második („dualisztikus”) szakaszából a harmadik („trinitárius”) periódusba (308 éves időszakok: 1413–1721–2029). És ötödször: ha abból az alapelvből indulunk ki, hogy egy év a gyermek életében – egy évszázadnak felel meg az emberiség történelmi fejlődésében, akkor a 21. században lesz 21 éves az emberiség: ez az évszázad a Krisztustól áthatott emberiség 21. életéve – az emberiség Énjének (a krisztusi Én megszületésének) sorsdöntő százada, ugyanúgy, ahogy az egyes ember életében a 21. év az az esztendő, amikor az ember Énje teljesen megérkezik a Földre.

Ha Ahrimán azt akarja elérni, hogy megakadályozza, hogy az emberek tudatára ébredjenek annak: az emberiség Énje valójában az éteri Krisztus, akkor Ahrimánnak ezt ebben az évszázadban kell megtennie, az ötödik Atlantisz utáni korszaknak ebben a szakaszában. Hogyha Ahrimánnak sikerülne ezt hátráltatnia vagy megakadályoznia, akkor az emberiség nem tud egyesülni globális Énjével (Krisztussal) ebben a kritikus, ötödik Atlantisz utáni időszakban, és az emberi társadalom egy újfajta totalitárius rémálomba merül, amely a Francis Bacon Új Atlantiszában felvázolt társadalom (Bensalem) technokrata változata, ahol a „birkákat” a 21. század „misztériumtemplomjainak birkapásztor papjai” vezetik: paternalista és oligarchikus tudósok, technokraták és üzletemberek, és az ő lakájaik a politikában, hadseregben és médiában. S akkor teljesen meghiúsulna az ötödik Atlantisz utáni korszak (a tudati lélek korának) feladata: az egyes ember önállóságának, individuális autonómiájának kifejlesztése, önmagának mint szellemi lénynek a tudatosítása, és gondolkodási erőinek morális úton történő felhasználása.

Csillagászati jelek

És most vessünk egy pillantást az 1979 és 2054 közötti időszak égi jeleire! Ezek az asztronómiai jelenségek mind-mind azt támasztják alá, hogy Ahrimán inkarnációjára valószínűleg a 21. században kerül sor, sőt: a jelek arra utalnak, hogy ez az inkarnáció a küszöbön áll: közvetlenül előtte állunk.

Az 1979-es esztendő 21 évvel volt a 21. század kezdete előtt. 2054-ben fog leírni a Plútó egy félkört (180 fokot) az égi pályáján (1930-ban történt felfedezése óta) – az asztrológiában ezt szembenállásnak (oppozíciónak) nevezik. Alapesetben a Plútó a Naprendszer legkülső bolygója, de 1979. február 26-án keresztezte a Neptunusz keringési pályáját, és 1999 márciusáig közelebb került a Naphoz, mint a Neptunusz. 1979. február 26-án teljes napfogyatkozás is volt a Vízöntő sziderikus jegyében.[2] A napfogyatkozás során a Hold árnyéka áthaladt az USA északnyugati részén fekvő Mount Saint Helens-ön (Szent Ilona-hegyen). 1980. március 20-án földrengés rázta meg ezt a vulkánt, 1980. május 18-án (Mennybemenetel napján) pedig hatalmas vulkánkitörés volt ugyanitt.

Az 1980-as éveket a Halley-üstökös visszatérése árnyékolta be, amely most is, mint mindig, materialista impulzusokat hozott magával. 1989. május 4-én (Mennybemenetel napján) került a Plútó a legközelebb a Földhöz és a Naphoz a maga 248 éves keringési pályáján. 
 
 
 1988 és 1993 között a Szaturnusznak, Uránusznak és Neptunusznak voltak hármas együttállásai. 1990–91-ben a Jupiter az Ikrek sziderikus jegyében állt szemben (oppozícióban) a Szaturnusz–Uránusz–Neptunusz Nyilas jegyben álló hármasával. 1998. február 26-án a Plútó közelített az együttálláshoz az Antaresszel, a Skorpió szívével (központi csillagával), s ezután egy teljes napfogyatkozás is volt a Vízöntő jegyében. 1999-ben a Plútó egész évben végig együttállásban volt az Antaresszel a Skorpió szívében. Asztrozófiai nézőpontból a Plútó együttállása az Antaresszel a Skorpióban egy nagyon „sötét” konstelláció. 1999. augusztus 11-én teljes napfogyatkozás volt, amely Európa legnagyobb részén látható volt. E napfogyatkozás árnyéka szép sorjában végighaladt mindazokon a területeken, amelyek kapcsolatban álltak az Atlantisz utáni kultúrkorszakokkal – csak fordított sorrendben: az észak-amerikai Újfundlandtól és Új-Skóciától kezdve egészen az indiai Bengáli-öbölig (lásd az 1. ábrát). 
 
 
 1999. augusztus 17–18-án a bolygók ún. Nagy Keresztet képeztek a Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő jegyében, melyek a négy evangélista: Lukács, Márk, János és Máté jegyei (lásd a 2. ábrát).

Ez a Nagy Kereszt az állatövi jegyekben hagyományosan a keresztre feszítés keresztjeként ismert. Ez a Nagy Kereszt nyilvánvalóan óriási kihívást jelent minden rögzült és korszerűtlen formára – fizikai, társadalmi, lelki és szellemi téren egyaránt. Ennek az 1999-es évnek a rákövetkező hónapjaiban természeti katasztrófák elképesztő sorozata sújtotta a Földet – mindenekelőtt földrengések, de viharok és áradások is, amelyek végigkísérték a 20. század végét. Nostradamus, a 16. század híres francia asztrológusa az egyik legismertebb próféciájában külön is jövendölést tett az 1999-es esztendőről. Általában nem szokott ilyen konkrétan nyilatkozni az egyes évekről.

Úgy 270 nappal (az emberi várandósság időtartamával) a napfogyatkozás után, a 2000-es év májusának első hetében, egészen Húsvétig (április 23.) és Mennybemenetel napjáig (június 1.) a tradicionális bolygók, a Mars kivételével, mind az Aries, a Kos vagy Bárány sziderikus jegyében álltak (tropikus Bika). Ez egy figyelemre méltó égi konstelláció volt, mindazon planéták hatalmas kozmikus konferenciája, amelyek a hagyomány szerint kapcsolatban állnak az emberi lélekkel. A Mars, amely évezredeken át az erőszak, de az erő és bátorság bolygója is volt, s amely Rudolf Steiner kutatásai szerint a 17. század óta, Buddha hatására, az ő áldozatának köszönhetően a béke bolygójává vált, ezután ezt az egész planétacsoportot a sziderikus Kosból a Bikába vezette, amely hagyományosan a Szent Szellem csillagjegye. A planéták sorban egymás után kerültek szembe (oppozícióba) a Plútóval, amely épp együttállásban volt az Antaresszel, a Skorpió szívével a zodiákus túloldalán. 
 
 
 Itt láthatjuk a bolygók helyzetét 2000. május 3-án (lásd a 3. ábrát), de hozzá kell tennünk, hogy ez a kép a tropikus állatöv alapján lett összeállítva, amelyben minden bolygóállás úgy 23–24°-kal el van tolódva a sziderikus állatövhöz képest. A bolygók sziderikus helyzetét úgy képzeljék el, hogy a legtöbb planéta a Kosban áll [mind a hét tradicionális „bolygó”, a Holdtól a Szaturnuszig – K. B.], a Plútó pedig a Skorpióban.

2000. május 28-án, nem sokkal Mennybemenetel napja előtt aztán együttállásba került a Szaturnusz és a Jupiter: hagyományosan a múlt, illetve a jövő bolygója.

Előttünk áll tehát az a bámulatos égi jelenség, az a kozmikus konstelláció, hogy 1999. augusztus 11-étől (a bolygók állatövi Nagy Keresztjétől és a teljes napfogyatkozástól) 2000 májusának első hetéig mind a hét tradicionális, az emberi lélekkel kapcsolatban álló bolygó egy jegyben állt, sorban egymás után, s mind szemben (oppozícióban) voltak az Antaresszel, a Skorpió szívével együtt álló Plútóval. 
A kérdés, melyet véleményem szerint fontolóra kell vennünk, hogy vajon nem ez alatt a 9 hónap alatt fejlődött-e ki az anyaméhben az az emberi lény, akinek az a rendeltetése, hogy Ahrimán hordozójává váljon.

Fordította: Korcsog Balázs - forrás:novalis.hu/

(Terry Boardman előadása az „Europäer szombati szemináriumok” keretében hangzott el a bázeli városházán, 2019. november 23-án.)
 
- - - - - - -  
 
Helmuth von Moltke-nak 1924. január 13-án lejegyzett post-mortem üzenete. Ebben mintegy előre jelezte a mai helyzetet és ennek megértéséhez adott iránymutatást: 

„Ma sok olyan ember jár a Földön, akinek nincsen lelke. Ők így démoni erők hordozóivá válnak. Aki ezt fel akarja ismerni, annak a szellemi megismerésre van szüksége, de ma ezt nem akarják az emberek.”
 
Az üzenet egy későbbi részében még azt mondja: 

„Ha a szellemi megismerés nem terjed el, akkor olyan idők jönnek, amikor fekete-Ahriman-madarak fognak az emberek feje felett barikádokat építeni, az ember és a szellemi világok közé. Ezek a szerencsétlenség-fekete-varjak a Michaeli-szellemi-fényt akarják eltakarni az emberek elől. Az emberiség pedig, azt, ami ezekből a szerencsétlenség-fekete-varjakból
kisugárzik úgy érzékeli, mint egy áldást, egy jótéteményt, amivel a földi életet jobbá
lehet tenni. Ebből aztán egy olyan remény fog kialakulni, mely alapjaiban valójában démonikus."

Ennek a gondolatsornak kitűnő illusztrációja lehet Friedrich Dürrenmatt
1987-ben készült alkotása, a „Letzter Angriff”

Az üzenetben foglaltak számunkra azt is jelentik, hogy a megfelelő hozzáállás
kialakításához és a helyes ítélet megalkotásához szükségünk lesz arra, hogy a fekete-
Ahriman-madarak által a fejünk fölé épített barikádot lebontsuk és abból a démonikus
remény-álomból, melyben ma még alszunk, végre felébredjünk.

forrás:camphill.hu

- - - - - - -

A gonosz működését és az emberrel való kapcsolatát csak a különféle idő fogalmak megkülönböztetése által tudjuk megérteni.

Ezt Rudolf Steiner a következő mondatban világossá is teszi: 
 
„Csak az hisz az örök gonoszban, aki az idő alatt állót összekeveri az időtlennel, az örökkévalósággal. Ezért aztán az, aki az időből nem képes az örökkévalóságba felemelkedni, az nem is tudja a gonoszt soha sem megérteni.” 
Ezért ma az embernek a gonosz működésének és minőségének megértése érdekében képessé kell válni arra, hogy tisztán és világosan meg tudja különböztetni az időt az örökkévalótól. Ez a megkülönböztetés egyébként azonos a lélek és a szellem közötti különbségtétellel is. Ha ehhez a kettősséghez még hozzá kapcsoljuk az anyagi részt, a fizikai testet is, akkor arra a felismerésre jutunk, hogy az ember jól ismert hármassága, vagyis a test – lélek – szellem hármassága megfelel a tér – idő – örökkévalóság hármasságának. Mai tudatosságunkkal még sokkal könnyebb a teret az időtől megkülönböztetni, mint az időt az örökkévalótól. Ez persze összefügg azzal, hogy ma az ember sokkal könnyebben tudja a testét a lelkétől megkülönböztetni, mint a lelkét a szellemétől. Ezért ma az a feladatunk, hogy ezt a második megkülönböztetési képességet is kialakítsuk magunkban!

- - - - - - - 

Fontos a tájékozottság

Tudnunk kell a jelenlévő Pozitív és Negatív erőkről.
 
Korcsog Balázs - Ahriman inkarnációja - videó
 

Rudolf Steiner - Ahrimán és Lucifer - videó
forrás:Antropozófiai Tartalmak
 

Rudolf Steiner, Ahriman-inkarnációja a 3.évezredben (Hangoskönyv) videó
 forrás: lohere

2023. március 26., vasárnap

Carl Gustav Jung: Gondolatok az életről és a halálról

 
 
Jung egész életében hitt a spritizmusban, az asztrológiában, a telekinézisben, valamint az emberiség kollektív tudatalattijában.
 

 Előszó

Carl Gustav Jung gondolatai a halálról fokozzák az életkedvet, mert kibékítenek a halállal.

A halállal akkor kezdünk kibékülni, amikor lelkünk mélyén megtanuljuk elfogadni magunkat mint olyasvalakit, aki egyszer meg fog halni. Ez az élet második felének mindent eldöntő feladata, amelyre már az élet első felében fel lehet készülni. A halálfélelem sok embert megfoszt az élettől, pedig az élet és a halál emberhez méltó dolgok. 

C. G. Jung a halált nem halálnak tekinti, hanem születésnek és célnak. Így és csakis így érthető meg a sumer Gilgames eposzból vett mondás:
"Fiatallá lesz az ember vénségében"
Ez azt jelenti, hogy a másik dimenzióba való átmenethez egy olyan szellemi táplálék ad erőt, amely a fiatalság forrásához lehet hasonló, ha az ember kész befogadni ezt a lelki táplálékot, és felkészül a halálban való megszületésre. Ez a lelki táplálék messze túlmutat fizikai létezésünkön, s már évtizedekkel a halál előtt ajándékba kapjuk az örökkévalóság tengeréből. E tudás birtokában elviselhető lesz a gondolat, hogy mindenki, aki él, a halál várományosa.

Sajnos, ma már csak kevés olyan öreg emberrel találkozunk, akinek kisugárzása megsejtetné velünk, miképpen hat ez a kozmikus lelki táplálék. Ennek persze az is oka lehet, hogy hiányos az érzékelőképességünk.

Mindenesetre a halálos ágyon még sok embernél érezhető ennek a lelki tápláléknak a hatása.

Hogy mire is gondolok, azt a következő példa mutatja. Egyik barátom kilencvenegy éves édesanyja váratlanul ünnepségre hívta rokonait és barátait. Gyönyörű nap kerekedett ebből, jó ételekkel, szép zenével és sok-sok örömmel. Estig azonban a számos vendég közül még mindig nem jött rá senki, milyen alkalomból ünnepelünk. Az idős hölgy ekkor felállt, a több tucat jelenlévőtől egyenként kézfogással elbúcsúzott, s közben azt mondta:
"Hát ennyi volt. Köszönöm valamennyiőtöknek." 

Aztán lefeküdt, és körülbelül egy óra múlva meghalt. 

Búcsú - mennyei lakomával.

A halálban nem mondunk le szellemünkről, csak testünktől szabadulunk meg. A hernyóból pillangó lesz.

Kétezer-ötszáz évvel ezelőtt Konfucius egyik tanítványa azt kérdezte mesterétől:

"Van élet a halál után?'

Konfucius így válaszolt:

"Hogyan törődhetsz a halál utáni élettel, amikor még a halál előtti életet sem ismered?"

 Materializált korunkban, ma különösen érvényes e szavak mély igazsága. "A halhatatlanságért való sóvárgás" (Angelika Aliti) széles körben elterjedt. A halál utáni életről azonban csak akkor lehet némi sejtelmünk, ha megtanulunk valamit a halál előtti életről. 

Ugyancsak kétezer-ötszáz évvel ezelőtt a delphoi templom falán ott állt a híres felirat:

"Ismerd meg önmagad" Minél inkább megismerjük életünk értelmét, annál előbb tanuljuk meg, hogy nincs halál. "Élet és halál" dolgaiból akkor értünk meg valamit, ha megtanulunk úgy élni, hogy halálunk óráját mint feltámadásunk óráját készítsük elő.

Lehet-e gyakorolni az elmúlást? Igen, minden este elalváskor gyakorolhatjuk az elszakadást. 

- Franz Alt -

C. G. Jung a „bollingeni torony” mellett, a Zürichi-tó partján 

Lélektani szempontból a "túlvilági élet" az öregkori lelki élet következetes folytatásának tűnik. A megöregedés során ugyanis magától értetődően egyre nagyobb szerephez jut a szemlélődés, az elmélkedés és a belső képek megjelenése. "Véneitek álmokat álmodnak."(Apostolok Cselekedetei 2,17 és Joel próféta könyve 2,28.) Ennek mindenesetre előfeltétele, hogy az öregek lelke ne fásuljon el, ne keményedjék meg - sero medicina paratur cum mala per longas convaluere moras (későn jön a gyógyszer, ha az elhúzódó idő alatt elhatalmasodott a baj).

Öregkorában az ember lassan levetíti belső látása előtt emlékképeit, és a múlton elmélkedve belső és külső képekben megismeri önmagát. Olyan ez, mint a túlvilági életbe vezető első lépcsőfok vagy előkészület, aminthogy Platon felfogása szerint a bölcselet felkészülést jelent a halálra."

"Amit az ifjúságnak a külvilágban kellett megtalálnia és meg is talált, azt az öregedő embernek önmagában kell keresnie."

"Jó okom van feltételezni, hogy a dolgok nem érnek véget a halállal. Úgy tűnik, mintha az élet közjáték volna egy hosszú történetben."

- Carl Gustav Jung: Gondolatok az életről és a halálról -

- - - - - - - -

 C. G. Jung - videó

A Spektrumon egykor vetített sorozat egyben:

https://www.youtube.com/watch?v=l5LFpbY0ncU&t=7413s 

 - - - - - - - -

Carl Gustav Jung - Bollingen - videó

1931-ben házán a toronyszerű toldalékot átépítette igazi toronnyá és itt egy helyiséget kizárólag magának tartott fönn. Jung miután 1947-ben nyugalomba vonult, ettől kezdve idejének jelentős részét a Bollingeni Toronyban töltötte.

2023. március 24., péntek

Megdöbbentő dolgot állít egy agyműtéten átesett nő: megjárta a mennyországot

 

Igazi csoda történt a nővel, aki állítólag megjárta a mennyországot egy komoly műtét közben, s fontos dolgot mondott neki egy angyal.

Mélyen belül mindenkit foglalkoztat a nagy kérdés, hogy vajon mi történik a halálunk után. Vajon egy jobb helyre kerülünk, vagy egyszerűen csak elmúlunk? Az emberek többségének megvan erről a véleménye, de az biztos, hogy szinte mindenki abban reménykedik, hogy bárhova is jutunk, ott jól fogjuk érezni magunkat – bár a tudósok ennél jóval lelombozóbb választ adtak a kérdésre.

Egy Yvonne Nachtigal nevű nő már biztosan tudja, hogy ha meghalunk, akkor a mennyországba kerülünk, ugyanis egy kockázatos agyműtét során ő maga is megjárta a mérhetetlen szeretetet és nyugalmat árasztó helyet. Egy hatalmas daganatot kellett eltávolítani még 2011-ben a testéből, az orvosok nagyon aggódtak a túléléséért, ő pedig a műtét közben egészen hihetetlen dolgokat élt át.

Yvonne Nachtigal   

A nő először sárgás, egészen élénk fényt látott, majd egy angyal biztonságos szárnyai között találta magát. Érezte Isten jelenlétét, a végtelen békét, örömöt, ami mindent belengett. Egy idő után észrevette, hogy lent emberek vannak, akik fényrészecskékből állnak. Az angyal elmondta neki, hogy éppen érte imádkoznak, Yvonne Nachtigal pedig nem akarta elhagyni a helyet, hiszen végre megtalálta azt a nyugalmat, amit mindig is keresett – de az angyal azt mondta neki, hogy vissza kell mennie, mert sikerrel jártak az emberek, vagyis még nem jött el az ideje.

Amikor a nő felébredt, az orvosok elmondták neki, hogy sajnos nem sikerült teljesen eltávolítaniuk az agydaganatot, mert volt egy olyan része, ami nagyon kockázatos helyen helyezkedett el. Igazi csoda, de pár hónap múlva teljesen felszívódott a daganat, Yvonne Nachtigal pedig azóta is boldogan éli az életét, főleg úgy, hogy megtapasztalta, milyen is a mennyország.

Itt lehet meghallgatni a teljes beszámolóját:

 forrás:promotions.hu

2023. március 22., szerda

George Van Tassel az Integratron megalkotója

 

Az Integratron egyben időutazó és bőrfiatalító szerkezet, amit George Van Tassel tervezett a föld elektromágneses mezejét kihasználva. 

Az 1954 körül épült Integratron a kaliforniai Landersben található, 20 mérföldre északra a Joshua Tree Nemzeti Parktól.

Az Integratron megalkotója: George Van Tassel ufológus, mérnök és író
 

George Van Tassel (1910-1978) azt állította, hogy a szerkezet Mózes tervein, Nikola Tesla írásain és a Vénusz bolygóról származó földönkívüliektől származó telepatikus útmutatásokon alapszik.

Ezt az egyedülálló, 12 méter magas, 17 méter átmérőjű, teljesen fából készült kupolát úgy tervezték, hogy elektrosztatikus generátor legyen, megfiatalítsa az embereket, és általa tudjanak utazni az időben. Az Integratron elhelyezkedése a legérdekesebb: erőteljes geomágneses erők metszéspontjára épült, amelyek az épület egyedi geometriája által fókuszálva koncentrálják, és felerősítik a Föld mágneses erejét.

Van Tassel feltételezte, hogy az elektromágnesesség hatással van a biológiai sejtekre , és úgy vélte, hogy minden biológiai sejtnek egyedi rezonanciája van.

Tassel szerint az Integratron által generált erős ultraszéles sávú EMF "rezonál" a cella frekvenciájára, és "újratölti" a sejtszerkezetet, mintha az elektromos akkumulátor lenne. Van Tassel azt állította, hogy az emberi sejtek "megfiatalodtak" a szerkezet belsejében.

Az Integratron három nővér magántulajdonába került. Joanne, Nancy és Patty Karl nővérek megvásárolták a 2000-es évek elején. A nővérek az Integratront "akusztikailag tökéletes szerkezetként" népszerűsítik, túrákat tartanak és "hangfürdőket" kínálnak a vendégeknek, amelyeket úgy írnak le, mint "...meditációszerű foglalkozásokat kvarctálak hangjaival kísérve".

Ezt az egyedülálló építményt 2019-ben a Nemzeti Parki Szolgálat felvette a Történelmi Helyek Nemzeti Nyilvántartásába.


"A módszer szerint, mivel sejtjeink bioelektromossággal és mágneses tulajdonságokkal is rendelkeznek, töltésüket az idők során, folyamatosan elveszítik.
Mint egy akkumulátor, úgy merülnek le az évtizedek alatt.
Azonban újratöltésükkel, szintén elérhető a tartós egészség és fiatalság, csak megfelelő időközönként meg kell ismételni a műveletet."
(George Van Tassel)

George Van Tassel
 

A feltaláló, közvetlenül a nyilvános színrelépés előtt szívrohamban elhunyt, találmánya prototípusának nyomaveszett, soha nem lett bemutatva a világnak.

forrás: promotions.hu

- - - - - -  

Kapcsolódó írás:

Egy történelmi jelentőségű interjú feltárja azokat a nemzetbiztonsági titkokká minősített technológiákat, melyeket a földönkívüliektől tanultak

https://ujvilagtudat.blogspot.com/2013/03/egy-tortenelmi-jelentosegu-interju.html

- - - - - - - 

George Van Tassel - videó

 https://www.youtube.com/watch?v=wZbFsFWk__c&t=841s

 Az INTEGRATRON rejtélye! - videó

forrás:The Lost History Channel TKTC

2023. március 20., hétfő

A lélek ébredése

 

A legtöbben átéltétek már talán azt, amikor egy nagyon valóságosnak tűnő álmotokból hirtelen felkelve, s még az ágy szélén ülve, pár másodpercnek el kellett telnie ahhoz, hogy visszazökkenjetek az éber valóságba. Pár másodpercig úgy tűnve, mintha az álmotokban élt valóság lenne az igazi. Nos, a lélek is valami hasonlót él át akkor, amikor a testi élete véget ér.
 

 A lélek állapota és érzése, miután elhagyta a testét annak halálakor, megfeleltethető annak, mint amikor egy nagyon valósághű álmunkból hirtelen felkelünk. A lélek egy bizonyos ideig még döntően az éppen hátrahagyott testi életéhez kötődik, még döntően az abban megformált személyiségével azonosítja magát. Kell némi idő, míg a tudata letisztul és visszatér az a teljes tudatossága, mellyel a leszületése előtt is rendelkezett. 
 
Kell némi idő, míg felismeri úja az igazi önvalóját és rájön, hogy jelen testi élete és az abban megformált személyisége csupán egy kis része annak, aki ő valójában. Míg azonban az álmos példánál ez pár másodperc alatt megtörténik, a lélek testi távozása esetén ez akár pár másodperc, de akár sokkal hosszabb idő is lehet. Az ugyanis, hogy a lélek mikor ébred fel igazán a testi élete álmából, függ az adott lélek lélekfejlettségi szintjétől, a testi halálának körülményeitől, valamint a testi halálakor fennálló lelki és tudati állapotától is.

A lélek ébredése tehát előbb-utóbb törvényszerűen és mindenkinél bekövetkezik, de egyéni idő elteltével. Ez az ébredés természetesen nagyon fontos, amit bár siettetni nem szabad, de segíteni mindenképpen ajánlott. Mindenképpen ajánlott tehát, hogy a testi halálhoz közel álló illetve azon túleső szerettünket - ahogy tőlünk telik - segítsük ezen az ébredési folyamatukban. Egész egyszerűen úgy, hogy minél inkább segítsünk számukra a hagyományos világnézet helyett a spirituális világképpel gondolkodni. Téve ezt természetesen olyan módon és mértékben, amennyire a szerettünk azt befogadni képes. Olyan szerettünk esetében, akik még itt vannak, a megszokott módokon kommunikáljunk, akik pedig már eltávoztak, akár szóban, akár gondolatban megszólítva őket.

S a lényeg tehát, hogy nem siettetve, hanem segítve csupán ezt a folyamatot. Hisz a lélek ébredése mindenképpen bekövetkezik, viszont mégis nagy segítség lehet a léleknek, ha ez minél előbb megtörténik.
 
- Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu -
 
- - - - - - - - 
 
Kapcsolódó írás:
 
 Lélek kísérés a halál kapujában 
 
- - - - - - - - -
 
  Lélek kísérés a halál kapujában - videó
forrás: Nora Bedő

2023. március 19., vasárnap

A NASA megtalálta a mennyországot, ahová minden emberi lélek kerül


 Évtizedek óta tudnak róla, de titokban tartják!

Megrázó állítások egyes NASA bennfentesektől. A NASA tudja, hol a mennyország, ráadásul itt van tőlünk nem messze. Évtizedek óta tudnak róla, de titokban tartják, mert a felismerés átformálná a világot.

 
Több űrfelvétel is bizonyíthatja, hogy létezik az a hely, melyet a Bibliában is leírnak, és melyre az emberek úgy hivatkoznak, hogy az öröklét országa, azaz a mennyország.

Ahol minden ember boldog, és a lét valóban örökké tartó állapotban 'teljesedik ki'.

Az űrfelvételek ezt a hitet erősítik. Ugyanis a NASA megfejtette ezen felvételek titkát, és tudják, hol is van az a hely, ahonnan minden ered, és ahová minden vissza is tér majd.

Az amerikai űrügynökség már régebben is úgy gondolta egyes számításokból kifolyólag, hogy a Nap mögött lehet valami. Egy olyan holttér van ugyanis a csillag mögötti sávban, melyben könnyen elrejtőzhet egy nagyobb égitest is. Ráadásul, ha ennek az égitestnek szimmetrikus és tükörképe a pályája a Földével, akkor elméletileg úgy keringhet a Naprendszerünkben, hogy arról soha nem veszünk tudomást.

Egy görög filozófus, Philolaus ókori feljegyzéseiben többször is említést tesz egy bolygóról, mely a Föld hasonmása, ami egy láthatatlan központi objektum körül kering, akárcsak a mi napunk, és az univerzum összes égiteste. Sokan hívják ezt az égitestet Anti-Földnek is.

Sokak szerint az ellentétes Föld nem más, mint a mennyország vagy éden, ahová az elhunyt emberi egyedek kerülnek haláluk után. Sokáig semmi bizonyíték nem utalt a létezésére, pusztán néhány csillagász számításai. Később azonban a számítógépes modellek szerint is elképzelhető volt, hogy egy bolygó legyen a Nap állandó - a mi szemszögünkből - takarásában.

Aztán a Yohkoh obszervatórium által készített felvételen - mely az első új generációs napfelvételek egyike - egy szokatlan kontúr rajzolódott ki a nap mögött. Ez volt az első komolyabb jele annak, hogy van valami a túloldalon. A mitológiákban talán a 'túlvilág' is innen ered, mivel az ősi civilizációk tisztában voltak azzal, hogy a fényes korongon - Napon - túli világból érkeztek az istenek.
A nap körül már számtalan azonosítatlan jelenséget figyeltek meg. Több ízben megmagyarázhatatlan fényjelenségeket, vagy azonosítatlan repülő tárgyakat, melyek nem voltak se meteorok, sem üstökösök. Ezek mind lehetnek a takarásban lévő bolygó nyomai és mellékhatásai.

Többször szivárogtattak már ki belsős információkat a NASA háza tájáról. Rejtélyes körülmények között némult el egy űrszonda, amikor a nap mögé került. Az eset még az elmúlt években történt. A hiba az amerikai napkutató űrszondapáros, a STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) B jelű tagjánál következett be. A 2006-ban indított két űreszköz feladata központi csillagunk aktivitásának figyelemmel kísérése. 

A STEREO-B-vel szeptember 27-én kezdték a tesztelési műveleteket, de a szonda október 1-jén váratlanul, rövid idő alatt elhallgatott.

 A hadműveletet leállították, majd eltusolták az ügyet, nehogy bárki megtudja, hogy létezik a nap mögött valami, ami nagyon hasonlít a Földre, vagy ki tudja, talán azonos is vele…

Sokak szerint a Pentagon hiányzó költségvetése - mellyel nem tudnak elszámolni - valójában a Nap mögé indult expedíciók finanszírozására lett fordítva. A NASA az évtizedek alatt rengeteg információt gyűjtött a 'túloldalról', és arról, hogy mi található azon a rejtélyes bolygón.

Egy bennfentes állítása szerint a felfedezés olyan horderejű volt, hogy azóta sem mertek közelebb merészkedni a bolygóhoz, és amit találtak és megtudtak, alapjaiban alakítaná át az emberiség gondolkodását. Hogy ez mi lehet, azt nem árulták el. Elmondásuk szerint idővel rá fog jönni az emberiség mikor készen áll majd rá spirituálisan.

 Egyes vélemények szerint a Föld egy múltbéli kivetülésére találtak rá. vagyis bizonyítottá vált, hogy lehetséges az időben utazni, és átjárni az egyes síkok között. Mások szerint egy alternatív Földet fedeztek fel a missziók során, ahol ugyanolyan ütemben folyik az élet, mint itt, csak apróbb eltérésekkel.

 Bármi is van odaát, a NASA hét pecsétes titokként őrzi, és ügyel rá, hogy a titok még hosszú időn át titok maradjon.

 forrás:szabadonebredok.blog

- - - - -  - -

Kapcsolódó írások

A NASA csillagászai felfedezték Isten lakhelyét 

https://dszilvia.blogspot.com/2019/02/a-nasa-csillagaszai-felfedeztek-isten.html 

 Angyalokat láttak az űrhajósok az orosz űrállomáson 

https://dszilvia.blogspot.com/2022/06/angyalokat-lattak-az-urhajosok-az-orosz.html 

- - - - - - - -

Akiane Kramarik:''The Light'' (A Fény) - videó

forrás:Akiane Kramarik

 
 
Akiane Kramarik: a kislány aki már 8 évesen művészien megfestette Jézus portréját:
 

2023. március 17., péntek

"Te meghaltál, de mi élünk" - Konstantin Raudive tudós, aki a másvilágból érkező hangok jelenségét kutatta

"Hangok az űrből" a címe Friedrich Jürgenson svéd dokumentumfilmes 1964-ben megjelent könyvének. Ez a könyv nemcsak az olvasókat, hanem a tudósokat is megrázta, mert szerzője az egész világnak bejelentette, hogy magnóra rögzítette a halottak hangját. Konstantin Raudive, a Jürgenson munkássága iránt érdeklődő tudós lett később a téma vezető kutatója.

Konstantin Raudive

Friedel, hallasz?

1959-ben Friedrich Jürgenson filmet készített a művészetről. A dokumentumfilmes úgy döntött, hogy kimegy a városból, hogy felvegye a madárdalt egy BASF tekercses magnóra. Amikor Jürgenson otthon hallgatta ezt a felvételt, a madarak éneke mellett olyan hangokat is hallott, amelyeknek nem kellett volna a szalagon lenniük. Valaki azt súgta neki:

"Friedel, hallasz engem? Itt a mama."

Friedrich Jürgenson először azt gondolta, hogy a magnója nem működik megfelelően. Újra lejátszotta, de ugyanazt a suttogást hallotta. Hogy észlelje, Jürgensonnak erőltetnie kellett a fülét. Ebben a suttogásban a dokumentumfilmes néhány éve meghalt édesanyja hangját ismerte fel.

Ezek a hallott szavak Friedrich Jürgenson egész életét fenekestül felforgatták. Új felvételeket készített a magnójával, és így különböző nyelveken kapott újabb üzeneteket a halottaktól.

Friedrich Jürgenson ezt a jelenséget azzal próbálta magyarázni, hogy egyes rádióállomások hullámai hallhatók a felvételén. Hamarosan azonban minden feltételezés, amellyel a kutató igazolhatta volna e hangok megjelenését, elenyészett. Jürgenson számára minden világossá vált, és magabiztosan kezdett beszélni arról, hogy üzeneteket kap egy másik világból. A kutató abban reménykedett, hogy most az emberiség képes lesz megfejteni a halál rejtélyét.

Friedrich Jürgenson

Mielőtt megjelentette első könyvét, és beszámolt volna a világnak felfedezéséről, Jürgenson több éven keresztül kísérleteket végzett és új magnófelvételeket készített.

Azok az üzenetek, amelyeket a kutatónak a másik világból sikerült kapnia, nem különböztek tartalmukban. Mindegyik üzenet rövid volt, mintha az onnan érkező hangok nem fednék fel minden titkukat.

Ekkor tartotta első sajtótájékoztatóját, a hallgatósága pedig elképedt, megijedt és meglepődött, de voltak köztük olyanok is, akik komolyan érdeklődtek Friedrich munkája iránt, mint a Max Planck Intézet, a Freiburgi Egyetem, és kevésbé ismert szervezetek, mint pl. a Paranormális Jelenségek Nemzetközi Társasága és az amerikai Parapszichológusok Szövetsége.

Kezdetben Jürgenson egyszerűen egy mikrofont használt a magnóhoz, és hagyta, hogy forogjon. Tisztán és hangosan beszélt, amíg a szobában volt, és szünetet tartott saját kijelentései között, hogy a hangok is hallhatók legyenek. A hangok vegyes nemzetközi nyelven szólaltak meg.

Jürgenson képes volt felismerni a svéd, német, orosz, angol, olasz stb. nyelveket. E hangok nyelvét "poliglottnak" nevezte. Az egyik felvett hang tanácsára a rádió jeleinek rögzítésébe kezdett. Kikísérletezte a beállításokat, és 1445 és 1500 kHz között találta meg a legkedvezőbb pozíciót. Valójában az 1485,0 kHz-et azóta is "Jürgenson-frekvenciának" nevezik.

"Itt nincs halál"

Jürgenson "Hangok az űrből" című könyvének megjelenése után Konstantin Raudive tudós úgy döntött, hogy személyesen ismerkedik meg a szerzővel. Jürgenson technikáját is tanulmányozta, hogy ellenőrizhesse a könyvben leírt vizsgálatok eredményeit.

Raudive első önálló erőfeszítései nem jártak eredménnyel. De egy napon a tudósnak sikerült megkapnia az első üzenetet. Egy női hang a kazettán azt mondta: "Menj aludni, Margaret!"

Friedrich Jürgenson módszertanától vezérelve Konstantin Raudive-nak több ezer üzenetet sikerült rögzítenie a másik világból. A tudós sokkal pozitívabb lett, hogy hallotta a halottak hangját, miközben néhányan a nevüket kiáltották, és arról számoltak be, hogy az élet egy másik dimenziójában vannak. A kapott üzenetek között volt ilyen: "Te meghaltál, de mi élünk," "Hallgatsz a halottak tömegére," "A halottak élnek, Konstantin," "Itt nincs halál. A világ a halál." Raudive-nak sikerült hírt kapnia az elhunyt édesanyjától, aki gyermekkorában úgy szólította fiát, ahogyan szerette.

Egy sikeres kísérletsorozat után Raudive megírta az "Áttörés" című könyvet, amit a másvilágból érkező hangok jelenségének szentelt. Jürgenson munkásságánál nem kisebb megdöbbenést kiváltó könyvében a tudós a kapott üzeneteknek csak egy részét tette közzé, ami 27 ezer hangüzenetet jelent.

A tudományos közösség nem minden képviselője hitt a Konstantin Raudive által készített felvételek hitelességében. A kutató felvételeit alapos elemzésnek vetették alá. A szakértők nem vonták kétségbe a hangok jelenlétét a szalagokon, de sokan úgy vélték, hogy mindezek a "fehér zajok" véletlenszerűen elfogott rádióhullámok.

Valós jelenség vagy véletlen

A kétségek eloszlatására nem sokkal halála előtt Konstantin Raudive más kutatók jelenlétében megismételte kísérleteit. A kísérletet egy stúdióban végezték. Voltak olyan berendezések, amelyek blokkolták az elektromágneses hullámok véletlen interferenciáját. Három készülékről készültek mágnesszalagos felvételek, amelyek vezérlése Raudive számára tilos volt, csak utasításokat adott.

A felvétel tizennyolc percen belül készült, és a stúdióban tartózkodó tudósok egyike sem észlelt semmilyen idegen hangot. A Raudive magnóján lévő kazettát hallgatva azonban a kutatók több tucat üzenetet találtak.

Néhány hangot olyan tisztán lehetett hallani, hogy nem volt szükség erősítésre. A tesztet végző tudósok nem tudták a létező fizikai kifejezésekkel megmagyarázni a történteket, és nem tudták megállapítani a rögzített hangok eredetét.

A síron túli hangok jelenségének további elemzése azt mutatta, hogy pozitív eredményeket érnek el azok a kutatók, akik nem tagadják a másvilág létezését. Ugyanazok a tudósok, akik tagadják a hangok létezésének valóságát, nem tudnak kapcsolatot teremteni a halottakkal.

Ami a technológiát illeti, a tudósok nem találtak semmit, ami befolyásolhatná a mágnesszalagot a felvétel során. Csak annyit tisztáztak, hogy az üzenetek rögzítése nem történik meg, ha a berendezés üres helyiségben, személy jelenléte nélkül működik. Emiatt egyes tudósok úgy vélik, hogy a jelenlévők gondolatait rögzítik mágnesszalagra, nem pedig a másik világ lakóinak hangját.

forrás: ujvilagtudat.blogspot.com

- - - - - - 

Friedrich Jürgenson EVP - videó

Friedrich Jürgenson (1903-1987) festő, producer, író, rendező, úttörő szerepet játszik az elektronikus hang jelenségének tanulmányozásában, amelyet a szellemek lehetséges megnyilvánulásának tartott.

2023. március 16., csütörtök

Isten ember-bőrbe bújtatása

 

 Istent elválasztjátok magatoktól, hímneművé teszitek, szakállt rajzoltok neki és szerintetek mély hangon beszél. Egy vén szerepét osztjátok neki, beszéltek hozzá, imádat tárgyává teszitek és szobrokat készítetek, hogy minél emberibb legyen.

Isten ott van belül! A Föld teremtőjének legmagasztosabb energiája ott van minden egyes Emberi Lényben. Ott van a DNS minden egyes darabjában, 100 milliárd egységben. A DNS molekulákban ott a tudatosság és még kommunikáció is van a molekulák között, amiről a tudomány még csak nem is tud. Isten ott van benned! Akkor hát miért téped ki önmagadból és építesz templomokat. Az Emberi Lények raktak Emberi szabályokat Istenre. Emberi Lényt csináltak Istenből, biológiai nemi jelleget adtak neki, még háborúkat is raktak a mennyekbe! Olyan sok más dolgot is tettek, hogy emberibbé tegyék a Világegyetem Teremtőjét! 

Emberek mindent különállóvá és egyedivé akarnak tenni. Szétválasztani, azonosítani és megszámolni. Ez az emberi természet. Minden élő dolog, amivel kapcsolatba kerülsz, elkülönített és különálló: egy ember, egy állat, egy bogár, egy fa. Ez a közös mindegyikben. Mindegyik egy zárt, élő rendszer és EGY dolog. Így, ha Istent beleteszitek ebbe a skatulyába, mindjárt jobban érzitek magatokat. Mert csak így tudjátok elképzelni, hogyan kellene viszonyulni a Szellemhez. Isten linearizálása abban segít, hogy érezd, mit kellene tenned és mikor kellene, hogy megtedd. A túlélés minden velejárója, amit egész életed folyamán tanultál, beletartozik ebbe és mi ezt az Ember lineáris elfogultságának nevezzük. Istent könnyebb megérteni, ha az egy szakállas és mély hangú ember - tekintéllyel rendelkező személy. De a Szellem nem ilyen. Isten nem egy tekintély. Isten a család. 

Ha létezik a tekintélynek bármilyen energiája, akkor ebben osztozol Istennel, mert Isten benned van. Következésképpen, te vagy a tekintély. Semmiféle általános szertartás nincs. Több ezer éven keresztül a vallások több ezer „szabályt” hoztak létre arra, hogy hogyan „nyerjük el Isten kegyelmét”. Mit szóltok ahhoz, ha egyik sem helyes? Hadd kérdezek valamit: Ha beszélni akarsz a saját tested sejtszerkezetével, milyen szertartásra van szükség? Ha te beszélsz magaddal, hogy kezded? Felveszel valami ünneplőset, letérdelsz, felkészülsz? Vajon kitalálsz valamit, valami keretet, ceremóniát, mozdulatokat, hogy jobban működjön? Vagy egyszerűen csak az elméddel befelé fordulsz, beszélsz ahhoz, ami a sajátod és megfejted az összerakóst? Vajon érted, mire gondolok? Az emberek nem befelé tekintenek Istenre. Inkább el szeretnék különíteni Istent. Magasztalni akarják Istent, oltárra helyezni a Szellemet, hogy fel tudjanak nézni rá és esetleg még szobrot is készítenek, hogy lássák, hogy kihez beszélnek. Ez Isten emberiesítése, emberbőrbe bujtatása. Isten nem egy Emberi Lény elméjével rendelkezik, vagy egy Emberi Lény tudatosságával. Se nem sok különálló tudatosságrész gyűjteménye és ezt nektek nehéz megérteni. Isten tud beszélni minden egyes Emberhez - mind a 6,7 milliárdhoz - ugyanabban az időben. Isten képes a szeretettel és gyógyítással teli társalgásra mindenkivel egyszerre. Ő nem valaki. Ő az Univerzum Teremtője. Ő az - egy Isteni, intelligens és szerető energia. Miért húztok emberbőrt Istenre és miért csökkentitek ennek a Teremtő energiának a ragyogását egy közönséges dualitássá? Ne bújtasd emberi testbe ezt a Forrást! Ő nem olyan, mint Te. 

Elérkezett az idő, számodra is, hogy megváltoztasd az énképedet! Amikor megteszed, kinyitod majd a szemed, belenézel a tükörbe és azt mondod: „Vagyok, aki vagyok! Isten ott van bennem!” Nagyon nehéz ezt megtenni, mint Emberi Lény. Megköveteli, hogy kilépj a régi valóságodból, az áldozat szerepéből. Mit mond neked a kultúrád az Isteni mivoltodról? Minden, amit a médiában látsz, azt mondja gyámoltalan vagy. Erre van szükséged, meg arra van szükséged, mondják. Vajon láttál már valaha is olyan hirdetést, amiben azt mondták: ”Semmi másra nincs szükséged, csak magadra! Csak így tovább.” Hát nem. 

Hogyan tudsz a Szellemmel a legjobban kommunikálni? Elmondom. Szeretned kell önmagad! Ez a kulcs! Ez a kapu. Teljesen rendben van az, hogy Isten benned van. Nem mocskosan születtél, ragyogónak születtél - ragyogónak! És azokon, akik felfedezték ezt a ragyogást, már nem az egójuk uralkodik! A szeretet vezéreli őket és ez nagy különbség! Úgy szeretik önmagukat, ahogy Istent szeretnék. Tisztában vannak az egyensúllyal, amikor a fény részeként kiállnak azért, amiben hisznek és elutasítják azokat a dolgokat, amelyek a régi energiát képviselik és a sötétséget. Ugyanakkor féken tartják az egójukat, úgyhogy az soha nem irányítja őket. Ezt tették a mesterek és ezt tanították. Az Istennel való kommunikáció automatikussá válik, amikor megérinted a Teremtőnek azt a részét, ami ott van önmagadban. Ez kinyitja a kaput.

Isten a Világegyetemet az élet számára teremtette, bőségre és fényre. A Teremtő nemcsak egy gyönyörű kertet adott az Embernek, hanem beleplántált egy darabot ebből a kreatív energiából minden egyes lélekbe. Isten világosság és ez ott van benned. Ez az új energia titka és te most ezt újra felfedezed. Ez nem teszi a többi hitrendszert pontatlanná, hanem inkább erősíti a mély ismereteket annak érdekében, hogy fejlődjenek és még erősebb kapcsolat jöjjön létre a kreatív energiával és a mesterekkel, akik azt képviselik. Kedveseim, ne számítsatok arra, hogy a „templomok” eltűnnek. Inkább arra számítsatok, hogy átalakulnak valamivé, ami jobban egyezik az imádat igaz energiájával, azzal, ami a „benned lévő teremtő” tisztelete. Az emberiség változik és így változik a bennük lakozó Isten megértése is. 

Isten Rendszere 

A bolygó 85 százaléka olyan vallási rendszerhez tartozik, amely keresi Istent. Attól függetlenül, hogy a bolygó mely pontján élnek, hisznek Istenben. Ez különböző módon történik, sokféle, számos szervezetben. Elsöprő többség. Az egész bolygó vagy a legnagyobb része, a maga módján részt vesz Isten keresésében.

Az Emberek nem félelemből keresik Istent. Az Emberi Lény meg akarja tudni, hogy miről is van szó. Ez intuitív Emberi viselkedés. Egy Ember mihelyst képes rá, hogy megtegye, elindul kutatni. Áldott az Emberi Lény, aki keresi Istent a maga módján. Még akkor is, ha ez az imádat egy épületben történik énekelve, vagy ember készítette dogma szerint. Valójában az ő művészetük és könyörgésük is Isten keresése. A linearitásban, az Emberi Lények Istent nagyon különös módon keresik: Nem tudják felfogni, hogy ők részei a rendszernek. Minden, amit tenni szeretnének, hogy megérintsék a Teremtő kezét. Azt gondolják, hogy Isten mérhetetlen nagy, ők pedig nem és ez a félresikerült elmeszülemény gyakran létrehozza azt a skatulyát, amelyet aztán imádatuk tárgyának választanak. Néha úgy érzik, alázatosnak kell lenniük. Néha, hogy még egy kicsit szenvedniük is kell, csak azért, mert Isten nagy, ők pedig nem, ez a felfogás pedig azért van, mert az Emberek lineárisak. Sokszor még korbácsolják is magukat, mert azt mondták nekik, hogy mocskosak és értéktelenek. Nem tudják felfogni, hogy a Teremtő esetleg bennük van. Nem úgy tekintik magukat, mint család. Áldott az Emberi Lény, aki keresi Istent, mert a Teremtő azt várja, hogy megtalálják. Nem számít, hogy milyen vallási skatulyában vagytok.

A linearitásban létrehozzátok az istentiszteletnek a skatulyáit; kialakítjátok a tagságot; csoportokat hoztok létre és akkor olyan utasításokat adtok nekik, hogy ne látogassák a többi skatulyát! Tudjátok miért? Mert nem akarjátok, hogy megtudják, hogy Isten szeretete ott is jelen van! Egy kis kozmikus tréfa: a bolygó vallási vezetői, akik állítják, hogy ismerik Istent, sokszor valóban ismerik Őt! Hiszen csodás gyógyulások történnek, még az egyes skatulyákon belül is. Csodás gyógyulások történnek, mivel Isten szeretete ott is jelen van, még azokon a korlátolt és egymással szembenálló rendszerecskéken belül is. Lehet, hogy máshogy öltöznek, és máshogy beszélnek, és máshogy viselik a kalapjukat – de Isten ott van. A család ott van. Mélyreható gyógyulások történtek már mecsetekben, zsinagógákban, az evangélisták fűrészporos padlóján és más vallási skatulyákban. Ezáltal azt állítják, hogy csak náluk van az egyetlen igazság. A különböző vallások sosem hasonlítják össze jegyzeteiket, de mindegyik skatulyában ott van Isten. 

Hadd beszéljek rólatok és a módszereitekről, ti, akik metafizikusnak vagy ezoterikusnak hívjátok magatokat. Egy új energia jelent meg ezen a bolygón, amely felébreszti a szíveket és az elméket, a Szellem megértésének egy új módjára, hogy te tulajdonképpen a Teremtő egy darabkája vagy. Ezt nehéz felfogni! A fő oka annak, hogy ez ilyen nehéz, mert nem lineáris. Hirtelen egy nemlineáris, interdimenziós területen találod magad, ahol a dolgok, amiket mondasz, nem elfogadhatóak azok számára, akik előnyben részesítik az Istenről alkotott, lineáris elképzelést. Olyanokat mondasz, mint: „Nincsenek véletlenek. Létezik egy nagyobb terv. Felelős vagyok azért, ami velem történik.” Erre azok, akik lineárisak, rád néznek és arrébb vonulnak. Az nem logikus. Ez családokat, barátokat választ szét, mert ti nem a lineáris utat választottátok. Hogy mi az oka? Mert a DNS-edben, öreg lélek, érzed a korok bölcsességét. Ez az, ami változik. A váltás, amiről a hosszú évek folyamán beszéltünk, a DNS-t a gyökerénél befolyásolja. Egy felébredés történik. Ez kemény dió! Nehéz dolog interdimenzionálissá válni, mert ez furcsa a körülöttetek levők számára.

Amikor kezded nyitni azt az ajtót, ott egy portál a Felsőbb-Énedhez mindegyikőtökben. Úgy képzeld el, mint egy ajtót, amin képes vagy benyitni és egy ragyogó fény van mögötte. Ez a fény az, amit látni szeretnél. Ez egy közvetlen összeköttetés az otthonnal és néhányan ezzel dolgoznak naponta, a gyógyításaik során és a meditációikban. Amikor elkezditek nyomni az ajtót, a másik oldalon ott a Teremtő, aki azt várja, hogy megtaláljátok. A folyamat azért van elrejtve, mert nem minden Emberi Lény képes megérinteni a Teremtő arcát és közben egyensúlyban maradni. 

- forrás: Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Közvetített tanításai -

- - - - - - - 

Kapcsolódó írás:

Kicsoda KRYON?
https://dszilvia.blogspot.com/2018/05/kicsoda-kryon.html

- - - - - - - -

Lee Carroll - KRYON - videó

forrás:Roland Koczka