2018. május 31., csütörtök

Angyalok a történelembenAngyali lények sokasága népesíti be a világegyetemünket. Jóllehet, ők a teremtő kinyújtott kezei, szuperintelligens részei, mégsem ismerünk velük kapcsolatban néhány alapinformációnál többet, s azt is inkább csak a kanonizált Bibliából elnagyolva, kivonatosan. Az angyalokkal és a hozzájuk hasonló isteni entitásokkal számos fennmaradt ősi szentírás és több, napjainkban feléledő szellemtudományos irányzat foglalkozik. Ideje lépéseket tenni az átfogóbb ismeretek felé.


Kik az angyalok?

A mai angyal szavunk a görög hírnök vagy küldött jelentéssel bíró angelosz szóból ered. Mivel tudatosság és spirituális fejlettség szempontjából rangban az ember felett helyezkednek el, pontosabban az ember és a Teremtő között, ezért minden vallás és kultúra kiemelt helyen említi az angyalokat.

Az angyalok hierarchiája sokkal nagyobb, mint az ma ismeretes. Ezzel együtt a hatáskörük is elképesztően nagy lehet, s minden képzeletet felülmúló. Például egy arkangyal és egy angyal között a különbség akkora is lehet, mint egy porszem és az egész Föld között. S akkor még nem beszéltünk azokról a teremtési alaplelkekről, mint Michael, Rafael vagy Gabriel, akik a kezdet kezdetén nyerték el rangjukat.

A helyzet úgy áll, hogy nem minden angyal hírvivő és egyáltalán nem csak az emberi lényekkel vannak elfoglalva. Jóllehet, mi a Biblia miatt kissé egyoldalúan közelítjük meg az angyalok világát, de attól még az angyalok szerepe sokkal kiterjedtebb és nem szorítkozik arra, amit a vatikáni kánon állít.

S most pillantsunk bele a történelembe, illetve a múltba! Ismerkedjünk meg a más és más világvallások és az ezoterikus hagyomány angyalaival, különös tekintettel azokra a részletekre, melyeket kitöröltek a múltunkból!


Bibliai angyalok

Csak a Bibliában háromszáznál is több közvetlen utalás történik az angyalokra. Ebből megtudhatjuk, hogy a teremtés második napján alkotta meg az Úr az angyalokat: a világosság után az ég és az angyalok következtek a teremtésben.

Az angyalokról az a képzett terjedt el, hogy ők boldogságot, örömöt, jó híreket, gyógyulást hozó és szeretetet sugárzó lények. A magam véleménye ettől kissé eltér. Én úgy gondolom, hogy elsősorban végrehajtók. Az angyalok az Úr parancsainak és akaratának végrehajtói. Megítélés kérdése, hogy egy város elpusztítását például mi hogyan ítéljük meg. Merthogy Szodoma és Gomora esete ilyen.

A lakosainak vétkeiért Admah és Zeboim városára bocsátott az Úr kénköves és tüzes esőt. Ezt a műveletet angyalok vezényelték.

A héber pátriárkák és családtagjaik gyakorta találkoztak angyalokkal. Ábrahám és Sára angyalok révén szerzett tudomást arról, hogy gyermekáldás éri őket. Így érkezett a világra Izsák, ami azért is volt döbbenetes, mert a szülei igencsak korosak voltak. Állítólag elmúltak kilencven évesek.

Később, amikor az Úr azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel a fiát, bizonyítva ezzel feltétel nélküli hitét, Izsák életét egy angyal megjelenése mentette meg, aki megragadta Ábrahám végzetbe rohanó kezét.


Jákob úgyszintén találkozott angyalokkal álmában. Az angyalok gyakran látogatták meg Jákobot álmaiban. Például azt látta álmában, hogy angyalok sétálnak egy létrán a menny és a föld között. Ezeknek az angyali álmoknak olyannyira jelentőséget tulajdonított, hogy az álom színhelyén oltárt is emelt.

Egyszer Jákob álmában megküzdött egy angyallal, melynek során még a combja is megsebesült. Mivel sikeresen helytállt a férfiú, megmaradhatott státusza és angyali áldásban részesült.

Ezékiel próféta látomásainak különös jelentősége volt a zsidóság történelmében, mivel az önfeláldozás és önfeladás kérdése vetődött fel. A próféta látomásaiban hintóként pillantotta meg az Urat, amelyet négyarcú és sokszárnyú kerubok vettek körbe, s szárnyaik suhogása a menny minden részére elhatolt.

Dániel próféták esete attól érdekes, hogy hivatalosan ő nevezte nevükön először az angyalokat (Jákob hiába kérdezte, neki nem válaszoltak). Dániel említi először Michael és Gábriel arkangyalok nevét, s ő írja le, hogy a nemzeteknek külön őrangyalaik vannak. Utóbbi  segített Danielnek megfejteni a király álmait, illetve egy angyal csukta be az oroszlánok száját, aki elé a prófétát eleségül vetették.

Dániel három barátja, név szerint Shadrach, Meshach és Abednego (Sidrák, Misák és Abednégó), csak az angyali közbenjárásra menekült meg a lángoktól, amikor az angyali lény kimenekítette őket egy kohóból. A babiloni Nabukodonozor ítélete így lett semmissé.


Gábriel mint angyalfejedelem („arkangyal”) azt jelenti „Isten embere, Isten hőse”. Az Újszövetségben ő jelent meg Zakariásnak (Lk 1:11) és Máriának (Lk 1:26–38). Előbb Zakariás papnak adta hírül Keresztelő János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani. Ekkor tudhatjuk meg, hogy ő az Úr színe előtt áll. Később Názáretben Máriánál is ez a főangyal jelenik meg, hogy közölje vele a szeplőtelen fogantatást, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását.

Az ezoterikus tanítások egy részében ő az Édenkert őrzője, s Gábriel űzte ki Ádámot és Évát a Paradicsomból.

A sort hosszasan lehetne folytatni, de most szakadjunk el a Bibliától, hiszen más szentiratokban is emléket állítanak az angyaloknak és a hozzájuk hasonló lényeknek.

Angyalok az apokrifekben és máshol

Tobit könyvében találjuk azt a történetet, amelyben Rafael, a gyógyítás angyala jelenik meg Tóbiásnak, s visszaadja neki szeme világát és kimenti őt egy démon karjaiból. Ezt követően boldogságot adományozott az egész családja részére.


Az Egyiptomból való kiűzetés után az angyalok segítettek a vadonban bolyongó zsidóknak. Másfelől, éppen az angyalok programozták a zsidó nép sorsába mindazokat a hányattatásokat és szenvedéseket, amelyeken az elmúlt évezredekben keresztülmentek. Ha nem így lett volna, aligha érhetett volna ennyi balszerencse egy népet, hiszen az Úr bármikor dönthetett volna másként.

Ugyanakkor az atlantiszi korszakot követően angyalok, uralmak és fároszok vettek rész Egyiptom megalapításában és felvirágoztatásában. Az uralmak az isteni lények egyik végrehajtó csoportját jelentik. A fároszok nem világítótornyok, hanem fénytestű mesterek, akik többnyire az angyalok felett állnak spirituális rangban.

Ariel arkangyalnak azért kellett kikerülnie a Könyvek Könyvéből, mert ő hozta vissza Jézust a feltámadás után, húsvétkor.

Gábrielt az iszlám azért tiszteli Dzsibríl vagy Dzsibráil néven, mert hitük szerint az elrendelés éjszakáján és azt követően Ő juttatta el Mohamed prófétához Isten szavát, a Koránt.


Jézus angyalai

Amikor a nép megismerte az új Jánost, ki a víz erejével tisztított, akkor róla hitték, hogy ő maga Jézus. János színt vallott és azt mondta nékik: „Én vízzel teszlek fénylővé benneteket, ettől keresztút az életetek, hogy megtérhessetek.” Saját szerénységében, tudatára ébredve ő már tudta, ki is Jézus. Igyekezett előkészíteni jöttét. Szólt is az emberekhez: „Eljön Ő, aki az igazi erő. Ő már nem vízzel keresztezi életeteket, hanem az igazi tűzzel, a Szentlélek erejével. És tudjátok, magam arra sem vagyok méltó, hogy a saruját megérintsem.”

A négy alaperőt képviselték ők: a vizet, s a tüzet, míg a föld és a levegő később jöttek. János nagyon sok embert keresztelt meg akkoriban a Jordán vizében. Akkor még a Földön jártak az emberek között a Trónok (az egyik angyali kar neve), Isten szellemi törvényeinek a képviselői. Egy hívó szó által mind odagyűltek a Jordánhoz, akkor ott szentséges erők nyílottak, s Jézus elment Galileából, hogy megtegye azt, ami erőket hívott életre. Jézus a Jordánhoz érkezett, ahonnan el sem mozdultak az emberek. Éjjel-nappal ott voltak, hogy ne maradjanak le a csodákról. Jézus megérkezvén közölte, hogy azért jött, hogy János maga keresztelje meg. János méltatlannak érezte magát arra, hogy ő az Isten Bárányát keresztelje, aki azért érkezett, hogy megváltsa az embereket a bűnökből. Jézus tudta, hogy mily fontos, hogy a két erő egyesüljön. János még nem értette. Félre hívta őt Jézus, ezzel megkapta János az utolsó beavatást.

Mennyei szférák zene - videó

Elmondta neki Jézus az utolsó titkot, hogy tudniillik kettejük találkozása hozza létre az Ofanimokat, vagyis a tűz és a víz hozza a földet és a levegőt egymáshoz. Az Ofanimok tulajdonképpen maguk a hidak, melyek angyal és ember között szolgálnak. Összekötik az eget és a földet, vagyis elhozzák a hiányzó két erőt az emberiségnek, a földet és a levegőt. Ez része volt a Krisztusi Tervnek. Ez hozta el az új korszakot az emberek számára, jelesül azt, amelyben ma élünk.


Nos, miután János megértette, hogy mi is e szent keresztség szüleménye, alávetette magát a szertartásnak. Ezért is mondta Jézus fennhangon, midőn János megkeresztelte, hogy: „Most minden szint igazságát betöltjük.” Ezt követően jött az igazi csoda, amelyet örökkön megőrzött az emberiség emlékezete, a történelem. A keresztelés után Jézus kilépett a vízből és szent szavakat mormolt, később ezt úgy mondták, hogy imádkozott. Ekkor egy hatalmas szellemi átjáró nyílt és egy hófehér fénygömb ereszkedett Jézus feje köré. Ezután mennydörgő égi hang hallatszott, megjelentek és láthatóvá lettek egy időre az Irinek, a menny őrzői. Ez létrehozta az egységet, és újra életre hívta a négy őserőt. Később ez úgy maradt fenn, hogy a keresztelés után Jézus imádkozott, az ég megnyílt és a Szentlélek egy hófehér galamb alakjában a vállára szállt. Az égből pedig mennyei szózat hallatszott, az Úr szólt: „Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm.”

A Kelet „angyalai”

A dévák a hindu panteon istenei. A Védákban az istenek egyik csoportját értik ez alatt. Jelentésük: a Fénylők. Égi származású fénylények ők. Érdemes eltűnődni a déva szó hangzásán, valamint a roma devla, a latin deus, vagy az angol devil is. Más kérdés, hogy a devil ördögöt jelent, de ilyen szerepcserével máshol is találkozunk a történelemben. Például amíg Indiában az angyal megfelelője a déva és a gonosz démoné az aszúra, addig Iránban fordítva áll: díveknek hívják a démonokat és Ahura (szanszkritül Aszura) Mazda a főisten.


A Krisna vallás a dévákat nevezi félisteneknek, tehát az angyalok fölé helyezi őket. Eme irányzat abból indul ki, hogy teológiailag a félistenek a Teremtőnek alárendelt lények, akik az Úr energiáinak a kisugárzódásai, kivetülései, és bizonyos értelemben megtestesülései, tehát kvázi félistenek.

Ezt sokan helytelenül összekeverik és összemossák a görög mitológia félisteneivel, akik a Balkánon sajátos jelentést hordoznak magukban: egy isten/angyal és egy halandó személy gyermekei, akik bár emberfeletti tulajdonságokkal rendelkeznek, korántsem tekinthetők isteneknek.

A szellemtudomány az olyan fénylényeket nevezi déváknak, akik az angyali hierarchia részei, voltaképpen azonban fejlettebb elementálok, akiknek feladata az évszakok váltakozásának felügyelete, a folyók és a hatalmas erdők védelmezése, illetve a szent kegyhelyek és épületek oltalmazása.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a dévák nem éppen angyalok, hanem külön kategóriát képeznek a szellemi társadalomban. A dévák is isteni erők közvetítői, csatornái és Isten-ember közötti fénylények, miként a tündérek, azonban az angyaloktól eltérő a funkciójuk.


Az indiai védikus szövegekben az angyaloknak beillő lények sokaságával találkozunk. Ők különböző természeti erők és égitestek megtestesülései. Vezetőjük Indra, majd Visnu vagy Agni. Szerepüket tekintve közel állnak az angyali lényekhez. Néhány példa:
Áditják: ősi mennybolt-istenek, főként himnuszokban szerepelnek. Nevük valószínűleg a kezdet jelentésű „ádi” szóból származik. A védikus áditják: Varuna, Mitra, Arjaman, Bhaga, Daksa, Ansa és Szúrja. Máshol nyolc áditját említenek. Később az Áditja név már csak a Napistenre utalt, s ekkor jelent meg az áditják tizenkét istenosztálya, amely az év 12 naphónapjában megjelenő Napot jelentik. Mivel az Upanisadok szerint ők az egész világot vezérelve szaladnak (ádadáná janti), ezért nevezik őket Áditjáknak.
Rudra, Rudrák: a tíz emberi szerv, s a Lélek tizenegyedikként. Minthogy megsirattatják (ródajati) a halottat, amikor erőikkel kihúzódnak belőle, ezért Rudráknak nevezik őket. A klasszikus források általában tizenegy rudráról beszélnek, de ritkán egyeznek meg abban, hogy kik is ezek. Egyesek szerint mindegyik Siva különböző alacsonyabb rendű formája, máshol önálló entitásokként említik őket.
Nyolc Vaszu: tűz, a föld, a szél, a levegőég, a Nap, a Hold, az ég és a csillagok. Bennük található minden jó (vaszu), innen kapták a nevüket.

Mindebből leszűrhetjük, hogy számos eseményt, jelenséget és világfolyamatot olyan lények irányítanak, amelyeket mi nem feltétlenül ismerünk név szerint és funkció alapján, mégis – isteni erőkről lévén szó – angyali lényeknek gondolunk. Ilyen szempontból sokkal finomabb árnyalatokat különböztet meg egymástól számos más, a mi kultúrkörünkben kevéssé elterjedt vallási irányzat, mint például a zoroasztrizmus, a buddhizmus, a hinduizmus, vagy éppen az olyan szellemtudományi irányzatok, mint az egyiptomi tradíciók sokasága, vagy a teozófia és az antropozófia.

(Írta/Szerkesztette: Száraz György - boldognapot.hu)

Hogyan segítenek nekünk az angyalok - Slezák Marcsi spirituális tanító - videó


2018. május 30., szerda

Boldogságkutatás mestere - Diamond


Egy véletlen baleset következtében került kapcsolatba az ezotériával Diamond, az Ezo.tv jósnője. Cikkünkből kiderül, hogyan tisztított meg otthonokat szellemektől.


Hogyan kerültél kapcsolatba az ezoteriával?

7 évesen megrázott az áram, ettől kezdve úgy érzem, más vagyok, mint a többiek. Már kisiskolásként feltűnt mindenkinek, hogy különc vagyok. Nem voltak barátaim, mindig magamban játszottam. Az első igazi bizonyíték 14 éves koromban érkezett: 21 ember egyszerre látott Glóriát a fejem felett. Mint sok kamasz, én is kipróbáltam a társaimmal a szellemidézést.

Kimentünk a természetbe, körbeálltunk, megfogtuk egymás kezét, gyertyákat gyújtottunk. Furcsa dolgokat érzékeltünk. Én az egyik pillanatban úgy éreztem, hogy ki kell lépnem a körből. Hátrálni kezdtem, majd egyre inkább távolodni a többiektől. Az egyik fiú egy igét mormolt, majd megszólította azt a személyt, akit megidéztünk. Késztetést éreztem, rákiabáltam, hogy azonnal hagyja abba. Mindenki felém fordult, aztán ledermedt az egész társaság. Hosszasan néztek. Egybehangzó állításuk szerint Glória ragyogott a fejem felett, és csodás fény vett körül.

Majd 20 évesen a kezembe akadt az első kártyám, melyet akkor még csak játéknak gondoltam, aztán egyre több bizonyítást nyert, hogy a kártyák sosem hazudnak, értettem a mondanivalójukat, tudtam közvetíteni a kérdezők felé.


Szerinted fontos-e a származás ahhoz, hogy valaki igazán jó jós legyen?

Úgy gondolom, Isten adta e képességemet, hogy segítséget nyújtsak a rászorulóknak és elveszett lelkeknek. A jóslás nem “szentírás”, hanem iránytű, segít eligazodnunk az életünk útvesztőiben. Szerintem egyáltalán nem befolyásolja a jós tudását, bölcsességét a származása, véleményem szerint ezek velünk született adottságok. Csiszolni persze lehet a bölcsességet de ráerőszakolva tanulni nem.

Hogyan tudsz leginkább segíteni a hozzád fordulóknak?

Leginkább szerelmi, párkapcsolati és szexuális téren tudok segítséget nyújtani, utat mutatni. Francia passziánsz kártyából jósolok már 13 éve. Boldogságkutatónak vallom magam. Minden ember boldog akar lenni, én segítek a boldogság útjára terelni az illetőt. Ha boldog akarsz lenni, el kell határoznod, hogy boldog leszel. Ha boldog akarsz maradni, akkor ezt a döntést minden nap meg kell hozni. Ezenkívül holt lelkek üzenetét közvetítem, de ez sem megy erőszakkal, ha valaki jósoltat velem és holt lelket érzékelek mellette, akkor ennek rákérdezése nélkül is közvetítem a mondanivalóját.

Mesélj el egy-két kiugró esetet, amikor a jóslat segített az embereken.

Az egyik ilyen legemlékezetesebb történet, mikor egy fiatal lány autóbalesetben vesztette életét. A hozzátartozói felkerestek, mert beszélni szerettek volna vele. Létrejött a kapcsolat és olyan dolgokat mondott nekik általam, amiket én nem tudhattam, de a családtagjai viszont igen. Emlékeket idézett fel, tárgyakat mutatott, melyek egyértelműen az ő jelenlétét igazolták.

Vagy, mikor elmentem személyesen egy házhoz jóslásra, bementem a házba, éreztem a jelenlétét egy holt léleknek. Kiderült, hogy annak az illetőnek az anyukája, aki odahívott engem. Végigmentem a helyiségeken, pontosan behatároltam, melyik szobában halt meg az anyuka, s akkortájt hol volt az ágya.

Nemrégiben történt, hogy felkeresett egy család és a segítségemet kérte. Nyolc éve nincs nyugodalmuk, nem alszanak éjjelente, félnek, kopogó szellemek vannak náluk. Elmondták, hogy már nagyon sok "hozzáértőt" hívtak, hogy megszabadítsák őket e jelenségtől. Rengeteg pénzt kifizettek, de nem történt semmi. Elmentem hozzájuk. Érzékeltem néhány embert, haragudtak a családra. Például egy nő, aki erőszakos halált halt. Kitisztítottam a teret, segítettem ezeknek a lelkeknek. Azóta a család tud aludni, és béke költözött a házukba.
(forrás: hu.ezo.tv)

Diamond - A Boldogság - videó
forrás: VácMyLife


Marosfalvi Imre Enrico - Zenei médium


Magamról

1957-BEN SZÜLETTEM BUDAPESTEN.

HÁROM ÉVES KOROM ÓTA A ZENEI PÁLYÁT KÖVETTEM.

ELŐSZÖR A HEGEDÜLÉS VOLT A CÉLOM, MAJD EZ ESZKÖZZÉ VÁLT, ÉS A ZENÉLÉS LETT A CÉL.

SZÓLISTA VOLTAM, ZENETANÁR, KARMESTER, IMPROVIZÁCIÓS MŰVÉSZ.

MÁRA A ZENÉLÉS IS ESZKÖZZÉ VÁLT, A TEREMTŐ TUDATOSSÁG INFORMÁCIÓINAK HORDOZÓJÁVÁ.


FELADATOM:

ELJUTTATNI EZEKET A ZENÉBE KÓDOLT INFORMÁCIÓKAT AZ EMBEREKHEZ.


TANULÁSOK:

NEGYVENNYOLC ÉV GYAKORLÁS, ZENÉLÉS, HARMINC ÉV ZENETANÍTÁS,
NYOLC ÉV SZÓLISTASÁG A RÁDIÓNÁL,
TIZENÖT ÉV SPIRITUÁLIS GYAKORLATI TUDATOSSÁG,
ÖT ÉV ZENEI MÉDIUMI ELHIVATOTTSÁG,
FOLYAMATOS KAPCSOLAT A HATHOROKKAL, PLEJÁDOKKAL,
A MAGYAR SZENT KORONÁVAL,
A KOZMIKUS TANÁCCSAL A KRISTÁLYKOPONYÁN KERESZTÜL.

SPIRITUÁLIS ÁLLOMÁSAIM:

KIVÁLASZTOTTSÁG - MEGSZÓLÍTOTTSÁG - MÉDIUMMÁ VÁLÁS - ELKÖTELEZETTSÉG -
MEGPRÓBÁLTATÁSOK - ÁLDOTTÁ VÁLÁS
(forrás: http://enricomusic.hu)


Marosfalvi Imre ENRICO CD AJÁNLÓ - videó

2018. május 29., kedd

Töröld el a negatív karmádat az életedből, és élj úgy, ahogyan szeretnél!


Az életed olyan, akárcsak egy nagy doboz: ha jó dolgokat teszel, akkor pozitívumokkal telik meg, ha meg rosszakat, akkor negatívum dolgok alakítják az életed. Ezért arra kell törekedni, hogy azt a bizonyos dobozt többségében pozitív dolgokkal töltsd fel, így az életed összességében pozitívan fog alakulni.


Most következzen 6 karmikus törvény, amelyek segítségével átalakíthatod az életed. Íme!

1. Ha valamit szeretnél megvalósítani az életben, akkor tenned is kell érte

Ezt sokan elfelejtik, pedig nagyon igaz. Nem szabad várnod a csodára, vagy valakire, aki segít teljesíteni az álmodat. Egyszer eljön az a nap, amikor a kezedbe kell venned az irányítást, hogy azok a vágyak, amelyek a szíved mélyén foglalkoztatnak, végre megvalósulhassanak.

2. Élj békében, harmóniában önmagaddal

A nap végén ott fekszel az ágyban, és átgondolod az életed. Törekedj arra, hogy úgy aludj el, hogy a szívedben béke, nyugalom és harmónia legyen. Fogadd el önmagadat a hibáiddal együtt, ez is nagyon fontos lépés, hogy rátalálj a belső békédre.

3. A te életed csak a tiéd!

Az egyetlen dolog, amit képes vagy és jogod is van irányítani, az önmagad. A te életed a te alkotásod. Te döntesz arról, hogy milyen irányt vegyen az életed, ezért jól gondold meg a dolgokat.

4. Az életed addig halad egy irányba, amíg meg nem tanulsz változtatni rajta

Nagyon fontos, hogy tanulj a hibáidból, mert csak ebben az esetben vagy képes kiküszöbölni a karmádon lévő hibákat, és így olyan életet élhetsz, amelyre igazán vágysz.

5. Ne feledd: ki mint vet, úgy arat

Ahogyan viselkedsz másokkal, azt kapod vissza az Univerzumtól. Ezért ha azt szeretnéd, hogy a pozitív, boldogságot, örömet előidéző dolgok, emberek vegyenek körül, akkor légy kedves, őszinte, barátságos mindenkivel, és mosolyogj rá az emberekre.

6. Minden út az Univerzumhoz vezet

Lehet, hogy azt hiszed, hogy a kis dolgokkal nem érdemes foglalkozni, de ne feledd el azt, hogy minden apró rezdülésnek, történésnek köze van az Univerzumhoz. Minden mindennel összefügg, ezért nagyon fontos, hogy miként cselekedsz, döntesz az életedben.

(forrás:filantropikum.com)

Így láss hozzá a karmád megtisztításához!- Balogh Béla spirituális tanító, író - videó
forrás:TV2 Magyarország-tv2.hu/fem3cafe12 méteres emberi csontvázat találtak Indiában! Elképesztő mi volt még a sírban!India keleti régiójában végzett legutóbbi kutatások során, egy rendkívüli ember csontvázféleségre bukkantak. 


Az indiai sivatag ezen területét Üres Negyednek hívják.a felfedező csapat talált táblákat is a sírban,melyekre az volt írva ,hogy a mi mitológiai Isteneink “Brahma” teremtették az olyan fenomenális méretű embereket, melyeket azóta nem teremtettek.


Nagyon magasak és erősek voltak. Érdemes megnézni a fotón az emberek és csontváz közti méret különbségeket! Elképesztő!


(forrás:xsense.net -xtremeblog.net-foldimennyorszag.hu)

 Óriási emberi csontváz - videó
forrás:Epic Wildlife

2018. május 28., hétfő

Kicsoda KRYON?


Lee Carroll amerikai médium író és előadó, közvetíti Kryon üzeneteit, aki szerinte a Forrásból (illetve a „Központi Napból”) származik. Egy, a Földre „szakosodott” csoport energiáját képviseli, az otthon energiáját. „Kryon nem egy szervezet, nincsenek tanítók, doktrínák és székhely, nem lehet csatlakozni, nincs tagság, se tagdíj, nem kér pénzt, és nincs, akit imádni kellene.” Itt van a Földdel „a kezdetektől fogva”. Az információk, melyeket a közvetítőkön keresztül közzétesz, azt a célt szolgálják, hogy segítsen az embereknek felemelkedni egy magasabb tudatosság szintjére. Tanításainak központi eleme a szeretet és az Én mélyebb megismerése.
 
 Lee Carroll 
 
Kryont általában egy szerető lényként írják le, aki a béke és a saját erő üzeneteit közvetíti az emberiségnek. Ahogy Mihály arkangyal, úgy Kryon is embereken keresztül közvetíti üzeneteit. Jelenleg hét ilyen áldott ember van a bolygón, aki Kryon csatornájaként működik. Lee Carroll közülük az „eredeti”, vagyis a legelső.


Az avatatlanok számára Kryon egy rejtély, és ez nem is csoda! Maga a „Kryon” szó sem szerepelt a szótárunkban mindaddig, amíg egy figyelemreméltó esemény nem történt 26 évvel ezelőtt, amikor is Lee Carroll találkozott a végzetével. Lee a '80-as évek végén élvonalbeli hangmérnökként dolgozott, feleségül vette Jan Tobert. Jan kimagasló szintű jazzénekes, de az igazi szenvedélye mindig is a metafizika volt. Amikor Lee és Jan összeházasodtak, Lee tudta, hogy feleségét a spirituális megvilágosodás keresése élteti, és őszintén tudomására hozta, hogy őt viszont ez egyáltalán nem hozza lázba. Jan szabadon hódolhatott a „New Age-es dolgainak”, egészen addig, amíg ezzel békén hagyta Lee Carrollt. Lee semmi olyasmiben nem hitt, amiben Jan, sőt, néha kifigurázta Jan ezoterikus elképzeléseit. A Szellemnek azonban szemmel láthatóan megvolt a maga terve, és nem volt véletlen, hogy ők összekerültek.

Mint ahogy mindannyian, Lee Carroll is számos potenciállal született arra nézve, hogy mit is kezdjen az életével. Ezek közül a potenciálok közül az egyik az volt, hogy Kryon csatornája lesz. Szabad választása volt, hogy elfogadja-e ezt a lehetőséget vagy nem. Jan hatására Lee két különböző médiumhoz is elment, akik három év különbséggel pontosan ugyanazt mondták Lee-nek: „Kryon, a Mágneses Mester szeretne veled kapcsolatba lépni.” Mindez Lee-t, a logikus, racionális és praktikus hangmérnököt derült égből villámcsapásként érte, és egy rejtély közepében találta magát. Hogyan lehetséges az, hogy két különböző egyén, akik nem is ismerték egymást, három év különbséggel ugyanazt a mondatot közlik vele egy olyan entitásról, akiről még csak nem is hallott senki?


Amikor Lee végre leült a székbe és kifejezte a szándékát, hogy jelenjen meg Kryon, olyan intenzív szeretetáramlat járta át, hogy zokogásban tört ki. Ez az élmény igencsak idegesítő volt egy ilyen praktikus ember számára, ám ugyanakkor mélyen megérintette Lee-t. Lassan és fokozatosan Lee ismét felvette vele a kapcsolatot, és a lény Kryonként mutatkozott be. Négy évébe telt Lee-nek, míg az 1989-ben történt első kapcsolatfelvételtől számítva munkája világszintűvé vált. 1993-ban jelent meg az első Kryon-könyv, Az utolsó idők, s ezzel Kryon üzenetei a reményről és a békéről fénymunkások ezrei számára váltak elérhetővé világszerte.

Kryon Lee által közvetített üzenetei rendkívüli mértékben tisztelik az emberi lényt. A tanítások mélyenszántó információkat tartalmaznak nemcsak néhány kiválasztott, hanem az egész emberiség számára. A Kryontól érkező üzenetek mindig felemelőek, erőt adóak, és átjárja őket Isten szeretete. Ráadásul a harmadik nyelven adja át őket, ami egy multidimenzionális szinten kommunikáló energia. Azok, akik érzékenyek rá, gyakran érzik, akár látják is ezt az energiát.

Most, hogy tudjátok, hogyan vált Kryon ismertté bolygószerte, feltehetjük a kérdést: Kicsoda is Kryon? A válasz elég nehéz, mert maga a kérdés lineáris, Kryon pedig nem. Kryonnak nincsenek fizikai tulajdonságai, ahogy magának Istennek sincsenek. Isten részének lenni, nos, ezt nem lehet lineáris módon megmagyarázni. Kryon ráadásul nem egyetlen lény, és hozzátok hasonlóan része „Isten levesének”. Kryon szerint:

„A csoportom feminin, de az esszenciám maszkulin jellegű. Egy kiegyensúlyozott csoport vagyok, akárcsak ti is. Habár nem nélküli vagyok, az egyensúly aközött, ami számotokra abszolút, számomra megváltoztatható arány. Én mindkettő [nem] vagyok, és úgy változom, hogy alkalmazkodjak a körülményekhez. Ez megtisztelő és ti láthatjátok, hogyan történik meg mindez.”

Azok, akik ismerik a Lee Carroll által közvetített üzeneteket, felismerik az alábbi mondatot: „Üdvözöllek benneteket, kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól.” Vajon miért választ egy szeretetteljes lény egy olyan furcsa nevet, mint Kryon és mit is jelent az a Mágneses Szolgálat? A Kryon név egy sajátos rezgést hoz létre a levegőben, amikor kimondják, és segít a megfelelő frekvenciára állítani a hallgatók figyelmét.

Kryon szerint:

„Nem szerettünk volna egy habos-babos angyalnéven bemutatkozni, értitek? (Kryon humorizál.) Hiszen ezáltal azonnal elfogadnának bennünket azok, akiknek ez tetszik, és elutasítanának azok, akiknek viszont nem tetszik az a név.”

Az pedig, hogy Kryon Mágneses Mesterként mutatkozott be, a Kryont kísérő csapathoz kapcsolódik, amely 1989-ben jelent meg a bolygóra, mint a Föld mágneses rácshálózatát átalakító csapat. Annak oka, hogy Kryon megérkezett és elkezdett üzeneteket átadni, az emberiség tudatosságának átalakulásában keresendő. A legelső üzenetek egyike, amelyeket az első Kryon-könyv (Az utolsó idők) tartalmaz, éppen az volt, hogy a bolygó mágneses hálója jobban elmozdul a következő tíz évben, mint a korábbi száz évben együttvéve. Mindez pontosan így történt 2002-re, és egy egyszerű iránytűvel mérhető a változás. Az emberiség arra irányuló szándékának, hogy egy új valóságot alkosson meg, a mágneses háló változása volt a közvetlen eredménye. Az emberek kollektív tudatossága megemelte a bolygó rezgését és ezáltal a mágnesesség is megváltozott.

A háló átalakulása így tulajdonképpen jóval több, mint egy eltolódás a mágnesmezőkben (ami iránytűvel mérhető). Ez egy új Föld lehetőségét jelenti, amit az emberi tudatosság eltolódása jelez. Közvetlen kapcsolat áll fenn a Föld mágneses hálója és az emberi tudatosság között. Az együttérző emberi cselekedetek konkrétan emelik a bolygó tudatosságát, ami a mágneses háló változásaiban mérhető le. De vajon van erre bármi bizonyíték? Naná!

Tudósok egy csoportja óránkénti rendszerességgel méri a Föld mágneses mezejének erősségét műholdakon keresztül. Megfigyelték, hogy a Föld mágneses mezeje erősebbé vagy gyengébbé válik az emberekre mélyen ható események nyomán.

Ime a Princeton University megállapitása:

Amikor az emberi tudatosság egységessé (koherenssé) válik, a véletlen rendszerek viselkedése megváltozik. A véletlenszám-generátorok (random number generators, RNGs) nullák és egyesek teljességgel kiszámíthatatlan sorozatai. De amikor egy nagyszabású esemény több millió ember érzéseit összehangolja, akkor a véletlenszám-generátorok hálózata is strukturálttá válik. Egy az egybillióhoz az esélye annak, hogy mindez véletlen. Ez a tény arra utal, hogy valóban létezik egy emelkedőben lévő nooszféra (a globális tudat szférája, a Földnek az ember tevékenysége által befolyásolt „övezete”) vagy a tudatosság egységesebbé váló mezeje, amelyet az ősi kultúrák látnokai is mindenütt leírtak vagy ismertek...

A tudatosság mély, de mégis valódi hatásai fontosak tudományos szempontból, de igazi erejük azonnaliságukban rejlik. Arra ösztönöznek, hogy lényeges és egészséges változtatásokat eszközöljünk azokban a rendszerekben, amelyek működtetik a világunkat. A nagyszámú csoportok tudatossága hatással van a fizikai világra. Ha ezzel tisztában vagyunk, szándékosan építhetünk egy fényesebb, tudatosabb jövőt.” 
(Forrás: http://noosphere.princeton.edu)

- - - - - - -

INTERJÚ LEE CARROLL-LAL - beszélgetés Kryon közvetítőjével - videó
forrás:Lélek Magazin


Kapcsolódó írás
 Lee Carroll: Mi történik a lélekkel a halál után:
 
 - - - - - -

Lee Carroll életrajz

Lee Caroll a California Western Egyetemen szerzett diplomát üzleti és gazdasági szakon, majd hangtechnikai boltot nyitott San Diegóban, ami harminc éven keresztül virágzott.

Hogy jött a képbe a csatornázás és az indigó gyerekek? Lee úgy fogalmaz, hogy Istennek szinte fejbe kellett vágnia őt, hogy spirituális élményének valódiságát bizonyítsa. 1989 volt a fordulópont, amikor ez megtörtént. Néhány évvel korábban egy médiumtól hallott először a spirituális útjáról, majd három évvel később egy másik, tőle teljesen függetlenül ugyanazokat a dolgokat mondta. Mindketten Kryonról beszéltek… ezt a nevet addig szinte senki nem is ismerte.

Az első írásokat Lee még meglehetősen félénken nyújtotta be a del mari (Kalifornia) metafizikai csoportnak, innentől pedig a többi történelem: tíz év alatt tizenkét Kryon-könyv jelent meg.

Ma már majdnem egymillió Kryon és indigó témájú könyvet adtak ki a világ minden táján, az eredeti kötetek ma huszonkét nyelven olvashatók: spanyolul, franciául, németül, kínaiul, héberül, olaszul, dánul, görögül, koreaiul, magyarul, bolgárul, oroszul, litvánul, japánul, hollandul, finnül, szlovénül, észtül, indonézül, portugálul, románul és törökül.

Lee és spirituális partnere, Jan Tober 1991-ben kezdték el Del Marban a Kryon-csoportok szervezését, és a nappaliban tartott összejövetelek rövid idő leforgása alatt átköltöztek egy del mari templomba. Ma már a világ minden táján tartanak találkozókat, csak Európában háromezer fős közönség kíváncsi rájuk. Az internet hőskorában Kryonnak volt a legnagyobb összefüggő New Age adatbázisa az America Online eddigi történetében. A Kryon weboldal ma már számtalan érdekes aloldalt tartalmaz, és a webes statisztikák szerint naponta húszezren látogatják meg csak a főoldalt.

A legmegindítóbb találkozó talán a tel-avivi volt, melyre 2000 októberében került sor. Lee és a csoport a harcoktól és felkelésektől forrongó Közel-Keleten Kryon felemelő és pozitív üzenetét adta át több mint 1100 izraelinek. Lee 2005-ben tért vissza újra Izraelbe – az ekkor készült közvetítések szintén ingyenesen letölthetők a website-ról. Lee és a Kryon-csapat évente négy országba látogat el, ahol meglehetősen nagy közönség várja őket.

1995-ben Leet felkérte az ENSZ, hogy New Yorkban csatornázza Kryont a Társaság a Megvilágosodásért és Átalakulásért (Society for Enlightenment and Transformation, S.E.A.T.) csoport előtt. Ez a találkozó annyira jól sikerült, hogy Leet még öt alkalommal meghívták (1996-ban, 1998-ban, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben), hogy ilyen formában közvetítse a szeretet üzenetét. Ezeket az üléseket az ENSZ épületének emeletén tartják, nem messze a Közgyűléstől, vagyis kizárólag az ENSZ-megbízottak és vendégek vehetnek részt rajta.

Lee a tizenegy Kryon-könyv szerzője, valamint társszerzője az Indigó gyerekek, az Indigó ünneplés és az Indigó gyerekek: tíz évvel később c. könyveknek (összesen 15 könyv, ezek közül magyarul is megjelent a tizenegy Kryon-könyv, valamint az Indigó gyerekek című első kötet). Az Indigó gyerekek c. könyv weboldala: www.indigochild.com. Az indigó témájú könyvek tették világszerte ismertté az indigó gyerekek fogalmát 2000 táján, ezt pedig rengeteg hasonló könyv követte számos különböző szerzőtől, továbbá egy film, egy dokumentumfilm és rengeteg egyéb is napvilágot látott különleges, átalakulásban lévő gyermekeinkkel kapcsolatban. Az indigó könyvek majdnem félmillió példányban fogytak az egész világon 24 különböző nyelven.

A Delphi Metafizikai Egyetemen tartott rendezvényen Lee számára is meglepő dolog történt: tiszteletbeli doktori címet kapott a tudomány, transzperszonális pszichológia és metafizika tárgykörben "a szeretetért, a bölcsességért és a spirituális megértésért tett kiemelkedő hozzájárulásáért”!

Lee ma is ír és gyakran utazik. San Diegóban él feleségével, Patriciával, máltai selyemkutyáikkal, Angel-Minivel, Violettel, Hollyval és papagájukkal, Verdével.

(Forrás: http://www.kryon.com/Leebio.html - firstkryon.hu)

2018. május 27., vasárnap

A látók és a jósok előtt nincsenek titkaink?Hiszünk bennük, vagy sem, a jósok, a látók valahogy mindig beletrafálnak sokszor a legelrejtettebb titkainkba is. Képességükkel mintha térben és időben mozognának, az információs testünkből olyan dolgokat tudnak kiolvasni, amiket még az érzékszerveink sem észlelnek még.

 Dienes István és Jakab István

Minek köszönhető ez a finomérzékelés, ez a fejlett, kifinomult leolvasási képesség? De vajon mennyire tiszta ez az érzékelés, hiszen nem mindegy, hogy a látónak milyen a saját szűrője, milyen determinációk befolyásolják az objektív látást. Létezik-e olyan, hogy jóslat, vagy minden csak feltételezés, ami attól függően teljesíti be önmagát, hogy mennyire hisszük azt el?

Dienes István és Jakab István beszélgetése - videó
forrás:VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ

A Delphoi jósdaIsmerd meg önmagadat
és tudni fogod a sorsodat.
Mert a sorsod te vagy.

Nem külső erők uralkodnak rajtad,
az istenek benned vannak,
és jellemed, személyiséged
alakítja, formálja jövődet.


Változtass magadon,
és változni fog sorsod is.
Fogadd el magad,
és el tudod majd fogadni
sorsodat is.

(Delphoi jósda felirata)


 A jövendőmondásnak mindig is jelentős szerepe volt az egész történelem során, akárcsak a klasszikus mitológia számos történetében.

Az ismert jósdák közül minden bizonnyal a delphoi jósda a legismertebb, s ezt ötvözte a legnagyobb tisztelet.

A delphoi jósda Apollónnak, a művészetek és a jóslás görög istenének megszentelt helyénél volt. A Parnasszus oldalában állt, magasan fent, jelentős kiterjedésű helyen, ami pontosan kifejezte a görög kultúrában elfoglalt helyét.

A mitológia szerint Apollón azzal szerezte meg az uralmat a Parnasszus fölött, hogy gyerekkorában az égi és a földi istenek közötti harcban megölte Pütont, a hatalmas sárkányt.

Apollón ekkor delphoinné / görögül: delphis, e szóból ered a hely elnevezése/ változott, és a tengerbe vetette magát, hogy foglyul ejtsen néhány tengerészt, akiket főpapokká tett meg.

Apollón próféciáit jósnőkön vagy szübillákon keresztül hozta nyilvánosságra. A szübilla mindig egyszerű életű, érett asszony volt, akit a fiatal Apollón által legyőzött kígyó után mindig Püthiának szólítottak. 


A jövendölések előtt Püthia mindig transzba esett, mielőtt talányos formájú jóslatát elmondta volna. E jóslatokat aztán a főpapok fordították le és értelmezték, és ők közölték a jósdához folyamodóval.

E folyamodókat gondosan számba vették, amikor megérkeztek Delphoiba, azok megrótták a fizetséget, hogy felkereshessék a jósdát. A kérelmezőnek ezután meg kellett tisztulnia a költészet forrásánál található fürdőben, és a szent úton kellett megközelíteniük a jósdát.

Ezután bárányt vagy kecskét kellett bemutatniuk áldozatul, s a papok ezek beleiből állapították meg az esélyeit. Ha a szerzetesek végül megszólították szübillát, a kérelmezők egyesével, egymás után feltehették neki kérdéseiket.

A delphoi jósdát több mint kétezer éven át keresték fel, s ezalatt számtalan jóslat hangzott el háborúkról és államügyekről, de születésről és halálról is.

A kérelmezők a társadalom valamennyi rétegét képviselték, ami világosan mutatja, hogy a jövendőmondásnak milyen nagy szerepe volt az ókor mindennapi életében.

A jóslások erejét és hatását pontosan tükrözi az adott kor irodalma és művészete is. Nemcsak Vergilius Aeneisében és Homérosz Odüsszeuszában játszik nagy szerepet, de Szophoklész Oidipusz tragédiájában is a jós jövendöli meg Théba királyának és királynőjének, hogy Oidipusz meg fogja ölni atyját, és nőül veszi anyját. A drámai esemény bekövetkezte, a jóslat beteljesedése felveti a bűn és az erkölcs ma is releváns kérdéseit.

(Forrás: angyalszarny.eoldal.hu – rejtelyekszigete.com)

 

2018. május 26., szombat

A muzsika hangja (Teljes film)A muzsika hangja (eredeti cím: The Sound of Music) egy amerikai zenés filmdráma, amelyet Robert Wise rendezett 1964-ben a 20th Century Fox filmstúdió gondozásában. A filmet Hollywood egyik klasszikus musicaljeként, és a világ egyik legsikeresebb filmjeként tartják számon. Jelentős előrelépést hozott Julie Andrews színésznő számára.


A történet az 1930-as években, nem sokkal Ausztria anschlussa előtt kezdődik. Maria, az árvaként egy salzburgi kolostorban nevelkedett és ott apácának készülő fiatal novícia többet foglalkozik az énekléssel, mint zárdai kötelességeivel. A főnökasszony, miután belátja, hogy Mariából sosem lesz igazi apáca, egy feladattal bízza meg. Noha Maria nem szívesen vállalja, egy időre kénytelen a Osztrák–Magyar Monarchia bukásával tengerét és hajóját is elveszített, nyugállományba helyezett tengerészkapitány, Georg von Trapp szolgálatába állnia, akinek felesége halála után nevelőnőre van szüksége.


Az egykor szebb napokat látott nemesi kastélyban a fiatalon megözvegyült, önmagát nem találó kapitány spártai módon, katonás szellemben neveli hét gyermekét. Maria nehezen viseli a szigorú és öröm nélküli életet a házban, mígnem a papa minden tiltása ellenére titokban megszeretteti a gyerekekkel az éneklést. Az ódon kastély hamarosan megtelik vidám dalokkal és harsány zenével. A család jóbarátja, Max segítségével énekegyüttest szerveznek, melyben a gyerekek is fellépnek. Liesl, a legidősebb lány Rolfba, a helyi postásfiúba szerelmes.


Maria és a tengerészkapitány egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ám épp akkor, amikor összeházasodnak, elérkezik a német megszállás ideje. A család komornyikjáról, de még Rolfról, a postásfiúról is kiderül, hogy nácik. Az elkötelezett antináci szellemiségű, osztrák hazafi von Trapp kapitány azzal, hogy nem hajlandó kitűzni házára a horogkeresztes lobogót, már felhívja magára a figyelmet és gyanúba keveredik. Mikor hamarosan megkapja a behívóját a német haditengerészethez, nem is válaszol a levélre. Korábbi érdemeire való tekintettel két magasrangú tisztet küldenek hozzá, hogy beszéljék rá az önként bevonulásra, de ha nem sikerül, akkor erőszakkal vigyék magukkal. Mindössze néhány óra marad dönteni. Két lehetőség marad: behódolni vagy menekülni.

A muzsika hangja - Dó-ré-mi részlet - videó

Az együttes menedzsere, a nácikkal ugyan nem szimpatizáló, de a helyzettel szembehelyezkedni nem akaró, megalkuvó, ügyeskedő Max az előbbit ajánlja, de a család az utóbbi mellett dönt. A Harmadik Birodalomból azonban nem könnyű elszökni sem. A Salzburgi Fesztiválon épp aznap este lép fel az együttes, erre a kis időre von Trapp haladékot kap, de az eredményhirdetés után azonnal be kell vonulnia az érte küldött tisztek kíséretében.

Ők az utolsó fellépők, így nincs sok idő. Az est műsorvezetője, Max olyan hosszúra nyújtja a finálét és eredményhirdetést, amennyire csak lehetséges. Mire kihirdeti, hogy a Trapp családi kórus a nyertes, ők már elmenekültek.

Az éjszakát az apácáknál, a kolostorban töltik, Maria múltja miatt azonban ott keresik őket először. A kereső csapat egyik tagja Rolf, ő találja meg a rejtőzködő családot. Már riadóztatná a többieket, ám végül Liesl-re való tekintettel futni hagyja őket. A család gyalogosan, a hegyeken keresztül menekül át Svájcba.

Egykor és ma 

Történelmi háttér

A film főszereplőit valós személyekről mintázták, a nevek is valósak. Von Trapp az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének egyik legsikeresebb tengeralattjáró-parancsnoka volt. Valóban hét gyermeke volt első feleségétől, aki valóban fiatalon meghalt. Maria is valós személy, valóban árva volt, egy ideig zárdában élt és apáca akart lenni, majd nevelőnő lett a kapitánynál. A filmben láthatónál ismeretségük, majd házasságuk viszont jóval korábbi. Maria 1926-ban került a családhoz, 1927-ben házasodtak össze, 1938-ra már három saját gyerekük volt.

1935-ben az addig vagyonos család egy bankcsőd miatt igen rossz anyagi helyzetbe került, az együttest jövedelemszerzési célból alapították. Von Trapp kapitányt valóban be akarták szervezni a német haditengerészethez, de ennek ellenére a család legálisan, Olaszország felé távozott a Birodalomból. Amerikában, az Ausztriára hasonlító Vermont államban települtek le. Az együttes Amerikában is igen sikeres volt, 2000 körüli koncertet tartottak. A gyerekek önállósodása miatt az együttes 1957-ben megszűnt, egyik utolsó közreműködésük Elvis Presley karácsonyi lemezén hallható. Maria a filmkészítés jogát jelképes összegért adta el. Von Trapp 1947-ben halt meg, Maria 1987-ben.

Utódaik családi vállalkozásban üzemeltetett vermonti turistaközpontja mai napig üzemel. A család egykori háza a háború alatt Heinrich Himmler salzburgi rezidenciája volt, jelenleg kastélyszállóként működik.
(forrás: wikipedia.org)

A FIÚ PUSZTA ÉRINTÉSÉTŐL VILÁGÍTANAK A VILLANYKÖRTÉK A RÓLA KÉSZÜLT VIDEÓNEgy indiai tinédzser azt állítja, puszta érintésével fényt ad a villanykörtéknek. A csodagyerekként elhíresült fiú videóban is bizonyítja képességét. A felvétel bejárta a világot.


Abu Thahir akkor fedezte fel különleges képességét, amikor villanyszerelő édesapja hazahozott egy villanykörtét a munkából - írja a Mirror. A fiút csodagyereknek tartják hazájában.


Azt nem tudni, van-e bármilyen a trükk a videóban.

Egy szakértő szerint a jelenség a magas sókoncentrációval magyarázható. Hozzátette, hogy akik gyakran izzadnak, azoknak több a só a szervezetében.

Tudományos szaklapok a múltban már megírták, hogy az emberi test folyamatosan, minden pillanatban energiát termel, amely egyenértékű egy 100 wattos izzóéval.

A fiú a videóban egy újratölthető LED izzót tesz különböző pontokra a testén, és így világít a körte.

Az apa, mikor egy este hazatért, a gyermeke kezébe adta az égőt, hogy tegye egy biztonságos helyre. Meglepetésére, amint a fia megfogta, az izzó világítani kezdett. Először azt hitte valami átverés áldozata, így fogta a körtét, és odatette a fia testének más részeire, de az égő ott is felvillant.

Mint elmondta, gyermeke isteni ajándékot kapott, ezért nem kérdőjelezi meg Abu rendkívüli képességét.
(forrás:http://utajovobe.eu)

2018. május 25., péntek

Visszatért a halálból: olyan ENSZ beszédet mondott, ami még egy ateistát is elgondolkodtat a túlvilág létezéséről


Az ENSZ New Yorkban tartott Közgyűlésén mondott beszédet a halálból visszatért két lábon járó csoda.

Lee Stoneking 
 (Filozófia doktora, oktató, evangélista)

“Ha rám néztek, akkor egy élő csodát láttok!” – kezdte el mondandóját az idős úr.

“Az orvostudomány mai állása szerint nem lehetnék életben” – mesélte. Lee Stoneking ugyanis 2003-ban szívrohamot kapott Sydney-ben a reptéren.

45 percen át volt a klinikai halál állapotában. A tudomány mai állása szerint összesen 6 percen át lehet valakit visszahozni a halálból maradandó szövet és agykárosodás nélkül.

Lee Stoneking esete azonban teljesen más volt, sokak szerint valóban csoda történt.

45 percen át volt halott annak ellenére, hogy rengetegszer megpróbálták a helyszínen újjáéleszteni.

Azonban végül nem jártak sikerrel a mentősök, és betették őt a mentőbe, majd a rádión elmondták a kórháznak, hogy egy klinikai halottat fognak bevinni. A papíron is az állt, hogy a férfi halott volt a szó minden értelmében.

A kezeiből már teljesen kiment a vér, és hideg volt a teste, nem vert a szíve, és nem is lélegzett.

Lee Stoneking szerint bár a mentősök és a modern orvostudomány teljes kudarcot vallott, valami történt. Amikor a mentőben feküdt élettelen teste, Jézus színre lépett, és feltámasztotta őt a halálból.

A mentősök és az orvosok is ledöbbentek, soha nem láttak olyan embert, aki így felépült egy pillanat alatt egy HALÁLOS szívrohamból. Néhány héttel később visszautazott Lee az Egyesült Államokba, mintha mi sem történt volna.

Ott egy teljes DNS profil elemzést végeztek rajta.

Elmondták nekik, hogy úgy döntöttek, megnézik alaposabban a DNS-ét. óriási döbbenet érte, mert azt állították Lee Stonekingnek a genetikusok, hogy valami – vagy valaki – teljesen eltávolította a feltámadása pillanatában az apoE nevű gént, mely sok esetben felelős a szívrohamért.
Ez TELJESEN eltűnt a szervezetéből, minden egyes sejtjéből.

Mivel ezt a mai tudomány lehetetlennek tartja, ezért a genetikusok is azt gondolták, hogy ilyenre csak Isten képes…

Lee Stoneking történetét a teljes DNS profil elemzés és az orvosi papírok és számtalan szemtanú igazolja.

Még mindig úgy gondolod, hogy nincs semmi a halál után, és csodák sincsenek?

(forrás: http://titokterminal.com)

Lee Stoneking tanúskodik az ENSZ-nek, hogy Isten mennyire csodálatos módon felemelte a halálból - videó forrás:God Is Love


2018. május 24., csütörtök

Halálközeli élmény a 18. századbanEgy 270 éves könyvben találták meg a halálközeli élmény legkorábbi tudományos magyarázatát.


Bár halálközeli élményekkel kapcsolatos beszámolók már az antikvitásból is ismertek, a jelenség legkorábbi ismert tudományos magyarázata a 18. századból maradt fenn. Pierre-Jean du Monchaux észak-franciaországi katonaorvos Anekdoták az orvostudományból (Anecdotes de Médecine) című, 1740 körül írt értekezésében megemlíti, hogy egyik páciensének halálközeli, misztikus élményeit az agyba áramló túl sok vér okozta.

Az orvostörténeti kuriózumra Phillippe Charlier francia orvostörténész bukkant egy alig egy euróért vásárolt könyvben. "Maga a mű orvostörténeti szempontból nem bír nagy jelentőséggel, de mint történész nagyon érdekes így, könyvek alapján, retrospektív módon diagnózisokat felállítani" - nyilatkozta Franciaország leghíresebb törvényszéki orvosa, a történelmi személyek maradványainak elemzéseivel komoly ismertségre szert tevő Charlier.

Charlier felfedezése azért is érdekes, mert a halálközeli élményekre egy olyan korban próbáltak tudományos választ adni, amikor a jelenségre többnyire vallási magyarázatok születtek. A könyv egy híres párizsi gyógyszerész esetét írja le, aki elveszti öntudatát, majd miután magához tér, vakító, a mennyországra emlékeztető fényekről számol be.

A halálközeli élmények olyan emberi tapasztalatok, amelyekről a klinikai halálból visszatért emberek számolnak be. Eme személyek beszámolóinak tudományos igényű gyűjtése és elemzése folyamatos vizsgálatok tárgya és jelenleg a főbb pszichológiai és neuropszichológiai iskolák többsége elfogadja a jelenség létezését. A pánciensek jellemzően emocionális élményekről, többek között alagútról, testenkívüliségről, békességről, fényességről és halottakkal való találkozásokról mesélnek.

Charlier a Monchaux által leírt tüneteket a napjainkban a halálközeli élmény mérésére a nyolcvanas években kifejlesztett Greyson-skálával vetette össze, amelyen az élmények tartalmát és intenzitását vizsgálják; ezen a 7 vagy annál több pontot elérők élményei sorolhatók a halálközeli kategóriába. A párizsi gyógyszerész élményei a "megszerezhető" 32-ből 12 pontot értek el - írja a kutató a Resuscitation nevű folyóirat írásában. Monchaux egyébiránt maga is végzett kísérleteket és páciensének tapasztalatait olyan esetekkel vetette össze, amikor a halált hipotermia (a szervezet fokozott mértékű kihűlése), fulladás vagy akasztás okozta.

Bár Monchaux megpróbált tudományos magyarázatot adni a jelenségre, az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint ilyen esetekben pontosan a fordítottja történik: a vér- és oxigénáramlás hiánya "vészjelzést" küld a szervezetnek, s ez okozza a furcsa, misztikus, halálközeli élményeket.

(forrás: mult-kor.hu)

Halálközeli élmények - Dr. Pilling János - videó


2018. május 23., szerda

A magyar nép ősi vallásának újraírásaA történelemkönyveinkből hiányzik a valódi magyar őskor és ókor. Eddig nem volt szabad olyan szavakat kiejtenünk, mint szakrális fejedelemség vagy királyság, esetleg magyar szentírás, vagy a magyar nyelv magasrendűsége. Miért? Talán mert ez visszavezetne a magyarság eredetéhez, ami pedig világossá tenné, hogy kik vagyunk és miért élünk ezen a planétán.


Figyeljük meg azokat a történelmi tévképzeteket, amelyek az ősi vallásunk elrejtéséhez és megtagadásához vezettek. Az egyik ilyen eszme a materializmus. Ha ma valaki elolvasná az összes vallástörténettel foglalkozó könyvet, de azt csak egyetlen aspektusból, az anyagelvűség síkján értelmezné, akkor képtelen lenne megérteni a vallások lényegét. A vallások attól és csak addig vallások, amíg valódi utat kínálják fel a Legfelső Tudathoz. Amint elveszítik a magasabb dimenzióikat, ellentettjükbe fordulnak át. A magyar tradíciókat a materializmus korában megfosztották az egyetemességüktől és a transzcendenciájuktól, ami miatt elveszítették a lényegüket, a kvintesszenciájukat. Azaz aki hallott róla, az kapásból csak téves következtetéseket vonhatott le róla. Pl.: a szakrális királyaink jogköreit és feladatait könnyen összetévesztették a földi királyok hasonló nevű, de alapvetően eltérő funkcióival.


A másik tipikus tévedés és hamisítás a magyar ősvallás sámán-központúságát firtatja mondván, mily primitív hiedelem a magyar hitvilágban és hitéletben, hogy holmi sámánok, hovatovább sámánnak öltözött bohócok és csalók, irányítják egy nép vallásos életét. Azzal próbálták lejáratni a magyar táltos hagyományt, hogy a mai ezotéria önjelölt prófétáival és kétségtelenül visszataszító ezo-marketingjével vontak párhuzamot, sugallván, hogy ehhez kell hasonlítani a magyar ősvallást. Nem szeretnék senkit megsérteni, de a mai Magyarországon olyan a helyzet a táltosi hagyományokkal kapcsolatban is, mint a focival: mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá, de valahogy nem látszik az önzetlen, önfeláldozó és szent tettek sokasága. (Megint csak tisztelet a kivételeknek.) Van viszont marketing, ami még inkább azok malmára hajtja a vizet, akik nevetségessé akarják tenni ezt a gyönyörű és egyedülálló hagyományt, tudniillik, a magyarok spirituális örökségét őrző lelkek munkáját. Ergo nem a táltossággal, nem a beavatásokkal, nem a tradíciókkal, hanem az azokat csak részben vagy rosszabb esetben csak látszólag birtokló és közvetítő réteggel van a baj a meglátásom szerint.

A harmadik tabu, hogy ha egyszer a Bibliában nem szerepel a magyarság, akkor nem lehet sem ősi, sem hiteles a vallása. Továbbá ha a magyarság Istene nem azonos az Ószövetség istenével, akkor istentagadó, bálványimádó és maga az álruhába bújtatott Sátán. Röviden így foglalhatnám össze ezeket az állításokat. Nos, nem itt és most fejtem ki, de valóban igaznak tartom és egyetértek azzal, hogy a magyar nép származása messze túlmutat a mai Biblia keretein, ezért nem baj, ha kevés utalást találunk a magyarokra az emberek által kanonizált és átírt Könyvek Könyvében. Amúgy pedig az, hogy kinek ki az istene, avagy ki milyen urat szolgál, az világosan látszik a történelemből. Ne felejtsük el, hogy mi csak teremtmények vagyunk: isteni idea és egy kis hamu. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy hova tartozik: az Őseredeti Fényhez vagy a másképpen megnyilvánult Fényhez, és ha döntött, akkor a szerint kellene élnie.


A következő pont lehetne az a „mítosz”, amelyet a fejlődésnek hívnak. A 21. századi polgár úgy lett felnevelve, hogy kapásból egyenlőség jelet tegyen a múlt és az „elavult, dohos, lejárt, lecserélendő, eldobandó, nevetséges” szavak közé. Nem vagy trendi, nem haladsz a korral, lemaradsz, ha a múltba nézel. Közlöm, hogy a múltba nem nézni szoktak, hanem megismerni azt. Az emberi test is a múlt terméke. Mutass nekem egy olyan dolgot a fizikai világban, ami nem a múltból jött elő. Viszolyogni a múlttól egyenlő a halálfélelemmel. A mi kultúrán ezért is a halál kultúrája, vagy inkább csak kultusza. S mi ezeket a halálkultuszokat hívjuk fejlődésnek. Az emberi elmét és lelket gúzsba kötő termékeket és eszméket hívjuk haladásnak. Példákat is mondok. Az ipari módszerekkel előállított termékekben egyre kevesebb a valódi természetes összetevő, s egyre több a szintetikus, mesterséges adalék. Akkor az elfogyasztott táplálék most az életet szolgálja vagy a halált? Előre félünk a testünk levételétől, mintha azzal valami végérvényesen lezárulna és megsemmisülne, s fel sem merül bennünk a kozmikus Renddel, az isteni törvényekkel való összhang és az öröklétbe való visszatérés lehetőségének teljes belső átélése ilyenkor.


Vagy vegyük a halálfélelem másfajta arcát! Amikor a legtöbb ember mindent megtesz az öregedése ellen – a reklámok is erre hajaznak –, akkor az a minőségi, szakrális életet szolgálja, vagy a pusztulást? Szerintem menekülünk az idő elől. Időzavarban élünk, s iszonyadunk mindentől, ami a felbomlásról szól. Egy szakrális vallásban ilyen elképzelhetetlen lenne.

Szóval a múltban sokkal fejlettebb vallások és kultúrák virágoztak a Földön, s hozzájuk képest nem fejlődtünk, hanem visszafejlődtünk. Ez egy tudati degeneráció, elbutulás és antispiritualizálódás. A magyar nép ősi vallása tudatszinteket összekapcsoló, transzcendens, kultúrateremtő, metafizikával rendelkező, a Teremtővel összekapcsoló, kinyilatkoztatásokon alapuló és univerzális, s ebből fakadóan toleráns vallás. Miért kellett lecserélni?

Aki pedig veszi a fáradságot, hogy megismerje a múltunkat, az beláthatja ezen állítások igazságtartalmát. Sokat fogok írni ilyen és ehhez hasonló témákról, hogy hozzájáruljak a magyar szellemiség újjáéledéséhez. Meglátásom szerint megérett az idő, hogy lépésről-lépésre megközelítsük a magyarság Isten-hitét. Ennek érdekében elkerülhetetlen érintenünk a legkényesebbnek tűnő kérdéseket is. Tabuk nélkül kell beszélnünk olyan kérdésekről, mint a metafizika, a magyarság ősvallása, mitológiája, eredete, szelleme és lelke, kiválasztottsága, szakrális királysága, nyelve, hagyatéka, beavatásai, küldetése és hogy mivé teheti magát népünk, ha képes rá.

(forrás: Száraz György http://boldognapot.hu)

Badiny Jós Ferenc - A valódi magyar őstörténet - videó

Egy New York-i taxis igaz története...Egy New York-i taxis igaz története egy utolsó útjára induló idős néniről


"Egyik éjjel megérkeztem a megadott címre és dudáltam. Néhány perc várakozás után megint megnyomtam a dudát. Ez volt aznapra az utolsó fuvarom, úgyhogy már azon voltam, hogy inkább hazaindulok.
De aztán mégis inkább kiszálltam, elsétáltam az ajtóig és becsöngettem."
Egy pillanat – válaszolt egy törékeny, idős hang odabentről. Hallottam, hogy valamit vonszolnak a padlón.
Kisvártatva kinyílt az ajtó. Kilencvenéves-forma, aprócska asszony állt előttem. Kartonruhát viselt és kis kalapot, kalaptűvel. Úgy nézett ki, mintha egy régi, fekete-fehér filmből lépett volna ki.
Mellette egy kis bőrönd pihent. Ahogy benéztem a lakásba, olyan volt, mintha évek óta senki sem lakna benne. A bútorokat fehér lepedőkkel terítették le. Nem voltak órák a falakon, egyetlen kép vagy dísztárgy sem a polcokon. A sarokban egy kartondoboz árválkodott, mindenféle fotókkal és vázákkal teletömve.
- Kivinné a bőröndömet a kocsihoz? Szeretnék néhány percre egyedül maradni. Aztán, ha Ön is úgy gondolja, visszajöhetne értem, hogy lekísérjen az autójáig. Nem vagyok valami jó erőben.
Miután beraktam a bőröndöt a csomagtartóba és visszaértem, belém karolt. Lassan, nagyon lassan odasétáltunk a taximhoz. Közben végig a kedvességemért hálálkodott.
Semmiség – feleltem. Minden utasommal úgy bánok, ahogyan mástól is elvárnám, hogy az édesanyámmal bánjon.
Milyen jó fiú maga! – mondta, ahogy beült a hátsó ülésre. Odaadta a címet, aztán megkérdezte: Mehetnénk esetleg a belvároson keresztül?
- Nem az a legrövidebb út. – vágtam rá gyorsan.
- Ó, azt egyáltalán nem bánom. – mondta. Egy hospice-házba tartok.
Belenéztem a visszapillantó tükörbe. A szemeiben könnycseppek csillogtak.
- Nincs már családom. Mindenki meghalt. Nagyon csendesen beszélt. A doktor úr szerint nekem sincs túl sok hátra. Csendben a műszerfalhoz nyúltam és kikapcsoltam az órát.
- Mit szeretne, merre menjünk?
A következő két órában bebarangoltuk a várost.
Megmutatta nekem azt az épületet, ahol réges-régen liftes kisasszonyként dolgozott. Aztán elmentünk abba a városrészbe, ahová új házasként a férjével költöztek. Egy picit megálltunk egy bútorraktár előtt. Azt mondta, lány korában az még bálterem volt, és a többiekkel odajártak táncolni.
Néha megkért, hogy álljak meg egy-egy sarkon vagy egy épület előtt. Nem mondott semmit, csak maga elé révedt.
Ahogy a hajnal első sugarai megjelentek a horizonton azt monda: Most már mehetünk. Elfáradtam.
Szótlanul haladtunk a megadott címig. Alacsony épület volt, a feljáró az előtetővel fedett főbejáratig vitt.
Két egyenruhás alkalmazott jelent meg, ahogy megérkeztünk az ajtó elé. Profi udvariassággal segítettek, figyelték az asszony minden mozdulatát.
Kinyitottam a csomagtartót, és elvittem a bőröndöt az ajtóig. Az utasomat már beültették egy kerekesszékbe.
-Mennyivel tartozom? – kérdezte és benyúlt a retiküljébe a pénztárcájáért.
- Semmivel. – feleltem.
- Magának is meg kell élnie valamiből. – mondta.
- Vannak más utasaim is. – szereltem le.
Aztán, egy hirtelen ötlettől vezérelve lehajoltam és megöleltem. Meglepő erővel szorított magához.
- Nagy örömöt okozott egy kis öregasszonynak. – mondta végül: -Köszönöm.
Megszorítottam mindkét kezét és visszasétáltam a kocsihoz. Hallottam, ahogy mögöttem becsukódik a ház ajtaja.
Egy életre zárták rá az ajtót.
Aznap csak vezettem, céltalanul.
Nem vittem utasokat. Nem volt kedvem beszélni.
Egyre csak az járt az eszemben, mi lett volna, ha az asszony egy dühös sofőrt fog ki? Vagy valakit, aki türelmetlen? Vagy mi lett volna, ha én magam vagyok türelmetlen és elhajtok kopogás nélkül?
Lassan megértettem, hogy egész életemben nem tettem még fontosabb dolgot, mint előző éjszaka.
Egész életünkben a nagy dolgokra várunk.
És a nagy dolgok néha meglepő álruhában érkeznek: úgy vannak csomagolva, hogy aki nem figyel, az észre sem veszi, mennyire fontos lehetőséget mulasztott el"...
 (forrás:http://sikerutja.hu)

Idősek imája - videó - forrás:Ferenc Galambos
 

2018. május 22., kedd

Elhunyt Daphne Sheldrick, az “elefántok anyja”Elhunyt Daphne Sheldrick világhírű kenyai természetvédő, akinek a világon elsőként sikerült felnevelnie elárvult kiselefántokat.


Az “elefántok anyjának” becézett aktivista 83 évesen hunyt el rákbetegségben – közölte családja.


A kenyai születésű Daphne Sheldrick 30 éven át dolgozott a természetvédelemben férjével, David Sheldrickkel, a legnagyobb és leghíresebb kenyai vadrezervátum, a Tsavo alapítójával.


Férje halála után létrehozta a The David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) nevű természetvédelmi szervezetét, amelynek “elefántárvaházát” évente sok ezren keresik fel, hogy lássák cumisüvegből táplálkozni és a sárban dagonyázni a kiselefántokat.

Daphne Sheldrick kislányával
Fotó: Manchester Daily Express / Getty Images Hungary


Sheldricknek a világon elsőként sikerült felnevelni olyan újszülött elefántokat és orrszarvúkat, amelyek anyatej nélkül elpusztultak volna. Huszonnyolc évi kutatómunkával kifejlesztett egy olyan anyatejpótlékot, amellyel a kétévesnél fiatalabb elefántok is életben tudtak maradni.

Forrás: The David Sheldrick Wildlife Trust

Forrás: The David Sheldrick Wildlife Trust

Lánya, Angela Sheldrick szerint az általa kifejlesztett módszerrel 230 kiselefánt életét sikerült megmenteni Kenyában és sok másét Afrika többi részén. Daphne Sheldrick elefántárvaháza az egyik fő turisztikai nevezetesség Nairobiban.

Árva elefántok - videó


A kenyai kormány által kitüntetett és II. Erzsébet brit királynő által az első kenyaiként lovaggá ütött Sheldricknek több könyve is megjelent, önéletrajza Szerelem a szavannán címmel magyarul is olvasható.

Forrás: The David Sheldrick Wildlife Trust

“Daphne Sheldrick nemzeti kincs volt, a természetvédelem ikonja. Öröksége felbecsülhetetlen, a természetvédelem terén Kenyában elért sikere páratlan” – írta róla a lánya.

Forrás: The David Sheldrick Wildlife Trust

(forrás: erdekesvilag.hu - index.hu)

 Emlékezés - Daphne Sheldrick - videó


2018. május 21., hétfő

Zsigray András: Szeretet és félelemMi az a szeretet? Sok cikkemben leírtam már, hogy a felismeréseim szerint az ember akkor érez szeretetet, amikor teljesen feloldódik, megnyílik, - engedi, hogy testén keresztül áramoljon bőségesen az életenergia. A bőséges életenergia állapotot szeretetnek neveztük el. Általában akkor érzünk szeretetet amikor családtagjainkkal vagyunk, párunkkal, barátainkkal vagyunk. Mert ő mellettük biztonságban érezzük magunkat, az ő közelükben teljesen feloldódunk, úgy gondoljuk, hogy vigyáznak ránk, nincs mitől félni a közelükben. A szeretet ellenpárja a félelem, ahogy a forró víznek a hideg víz az ellenpárja. Az ember minél jobban fél, annál jobban összehúzódik, befeszül a teste, annál jobban elzárja magát a forrástól, életenergiától. Amikor teljesen befeszülünk, olyankor félelmet érzünk.


Nagyon érdekes, hogy az ember ösztönösen ismeri a szavakat az érzelmi állapotára. Az ember tudja mikor szeret, és mikor fél. A két szélső érzelmi állapot között, az átmenetekre nincsenek kifejezéseink, de amikor nagyon sok energia kezd átáramolni rajtunk, azt felismerjük, és szavakba öntjük, azt mondjuk szeretlek. Vagy ha nagyon lecsökken az áramlás, akkor kijelentjük, hogy félünk. Egészen pici korban is, tudjuk mit jelent félni, szeretni.

Úgy születünk meg, hogy teljesen ki vagyunk nyílva, minden gyermek egy jóságos angyalka, tele vagyunk szeretettel. Majd az élet megijeszt minket, sok fájdalmas emlékünk születik olyan emberek által, akik már elvesztették a szeretet, már mások megijesztgették őket, és mi is félni kezdünk. Minél többet bántanak valakit, annál jobban bezáródik. Megkeményedik a szíve. Tartósan képesek vagyunk úgy élni, hogy mindig résen vagyunk, egész nap figyelünk, hogy honnan támadhatnak minket, milyen veszély leselkedik ránk.

Kevés az olyan ember, aki senkitől, semmitől nem fél. Sok az olyan ember, aki csak a családi körben nem fél, csak bezárkózva, négy fal között tud feloldódni, megnyitódni. Csak olyankor érzünk szeretet, amikor nem félünk. Az ember nem érti még az életenergia fogalmát, nem érti miért érez szeretet a párja közelében. De azt érti, hogy a másik ember közelében nagyon jó érzése van, megnyugszik, boldogságot érez. Ezt az érzelmi állapotot kincsként kezeli, félti, óvja a világtól. Csak ez az egy boldogsága van, csak ez az egy ember mellett tud megnyílni, szeretet érezni, nagyon fél elveszíteni őt, bárkit megtámad, aki veszélyt jelent az ő párjára. Vannak olyan embertársaink, akik senkitől sem félnek. Se a szomszédtól, se a szomszéd ország lakosaitól, se a romáktól, se a zsidóktól, se a migránsoktól, se az ufóktól. Senkitől. Ezek az emberek a párjuk nélkül is elég kiegyensúlyozottak, boldogok. Elég sok szeretetet éreznek egyedül is, nem szenvednek, nem zárják el magukat az életenergiától, képesek kisebb mértékben az összes embertársuk felé szeretet érezni. Nem annyira erőteljesen, mint amikor annyira elveszti az ember a félelmeit, hogy a másik ember szeméből saját maga néz vissza, amikor teljesen feloldódunk, kinyílunk valaki mellett. De sokkal több boldogságot éreznek, mint a sok félelemben élő embertársaik.

Minden amitől félünk, az bezár minket, minden amit szeretünk, az felold, megnyit minket. Szeretem ezt csinálni, azt csinálni. Azért szereted, mert az egy olyan tevékenység, amely kikapcsol, relaxál, ellazít. Szépen áramolsz, szeretetet érzel, és tudatosítod, hogy szereted azt csinálni. A legtöbb ember fél élni, kevés ember van aki szeret élni. A legtöbb ember várja az élet végét, valahogy ki akarja bírni a saját elméje által teremtett pokolban, ezen a nagyon veszélyes helyen. Fél a szomszédtól, a romáktól, a kopasz emberektől, a hajléktalanoktól, a más nyelven beszélő emberektől, a más vallású emberektől, a Földön kívüliektől meg végképp összesz@rja magát. Fél a póktól, a kullancstól, a betegségektől, a kutyáktól, macskáktól, madaraktól. Fél a vízben, a villámlástól, a katasztrófáktól. Fél, hogy teljesen egyedül marad ebben a félelmetes világban, fél, hogy elveszti a párját, fél hogy beteg lesz, és fájni fog valami, fél hogy nem marad pénze, és éhezni fog. Fél, hogy kinevetik, megszólják. Olyannyira sok félelemben lehet élni, hogy teljesen összefeszülünk, nagyon ritkán nyitódik csak meg a szívünk pillanatokra, nagyon ritkán engedünk magunkon keresztül áramolni annyi életenergiát, hogy szeretet érzünk.

A megvilágosodott emberek folyamatosan teljesen meg vannak nyitódva. Ha csak órákra nyitódsz meg teljesen, akkor is annyi életerővel töltődnek fel a sejtjeid, hogy látványosan megnövekedik a kisugárzásod. Amikor elmegyünk nyaralni, és napokra képesek vagyunk félelem nélkül, aggódás nélkül maradni, teljesen feloldódni, egy két naplemente erejéig teljesen megnyílni, hatalmas életerő növekedést tapasztalunk. Sokkal jobb a közérzetünk, sokkal szebb helynek látjuk a világot, sokkal jobban forog az agyunk, az egész testünk fürdik az energiában. Ha hetekre, hónapokra maradsz teljesen félelem mentes, teljesen megnyitódva, akkor annyi energia lesz benned, hogy fényleni kezdesz. Az ember elektromágneses lény, az mágneses tere a bizonyos aura, amely egy tórusz alakú gömbszerű képződmény az ember körül, a fejünk felett egy kör alakú lyukkal. Amikor eléri az ember a kritikus hőmérsékletet, amikor elég sok életenergiát képes megtartani az aurájában, olyankor a fej felett a tórusz teteje fényleni kezd, mert ott a leggyorsabb az áramlás, ott jelenik meg a glória. A Föld ugyanezt csinálja, ha nagyobb töltöttséget ér el, akkor azonnal fényleni kezd a glória, amit sarki fénynek nevezünk. A Föld a napkitörések után jobban feltöltődik mágneses erővel. Jézus, Buddha csodatételei nem vicc, a kulcs a szeretet, a teljes félelem mentes állapot kiegyensúlyozva, hosszabb ideig.

A Földön az emberek különböző életenergia szinteken élnek, minden ember más aurával rendelkezik, minden ember sajátossága, hogy mennyi életenergiát tud feldolgozni, kiegyensúlyozva megtartani. Azok a boldog emberek, akik aránylag kevés félelemmel élnek. Az ókori egyiptomiak a félelmeket főbb kategóriákba sorolták, és hitrendszerük szerint, az embernek körülbelül 700xor kellett újjászületnie, hogy az összeset képes legyen legyőzni. Isten tervezi el az életutunkat, Isten mondja meg, hogy mennyi félelemmel találkozhatunk egy-egy élet alatt, mennyi félelemmel van lehetőségünk megküzdeni. Az öregebb lelkek már több félelemmel küzdenek meg, lentről a Földről nézve, egy öregebb lélek élete egy kisebb sorscsapás, tele van nehéz élethelyzetekkel, tragédiákkal. Fentről, a mennyből nézve, a lélek szerencsés, hogy Isten megadta a fejlődés lehetőségét. Mi sajnáljuk embertársainkat, és megpróbáljuk megmenteni őket a nehéz élethelyzetektől. Az egyiptomiak tudták, hogy nem kell őket megmenteni, végig kell járni az Isten által eltervezett utat, mert csakis így fejlődhetnek, csakis így győzhetik le a félelmeiket. Ha mindentől megmentjük őket, akkor elvesszük a fejlődés lehetőségét. Lentről nézve akkor vagyunk szerencsések, ha elkerültünk egy nehéz élethelyzetet, fentről nézve, ha megtapasztaltuk, és beletörődtünk, elfogadtuk békével a veszteséget. Az azt jelenti, hogy legyőztük a félelmet, életünk hátralévő részében, az a félelem, már nem terhel minket, egy picivel felszabadultabban élhetünk, egy picivel több életenergiát dolgozhatunk fel, tarthatunk meg.

Én féltem a haláltól, betegségektől, majd 25 évesen rákos lettem. Legyőztem a rákot, és vele együtt a halál félelmet is, ami talán a legerősebb félelmünk. Féltem az egyedül maradottságtól, 5xör éreztem szerelmet, azaz 5xör voltam képes egy ember mellett annyira megnyílni, annyira félelem nélkül maradni, hogy a másik ember egy másik én volt. Egyszer se jött össze. Végül feladtam, elfogadtam rengeteg ellenállás, szenvedés után, hogy ha kell akkor életem párja nélkül halok meg. Talán a második legerősebb félelem, az egyedül maradottság félelme. Sokat szenvedtem, de a sok szenvedés alatt fokozatosan beletörődtem az élethelyzetekbe, kiszedte belőlem a félelmeket. Jóképű voltam 20 évesen, fontos volt, hogy mit gondolnak rólam, hogy ne nevessenek ki. Majd felkaptam 30 kilót, és elvesztettem a félelmet, beletörődtem abba, hogy nem vagyok valaki, nem vagyok egy olyan ego, akit nem lehet kinevetni. Ma már abszolút nem érdekel ki mit gondol, nincs bennem félelem. Jóisten elvett tőlem mindent három éve, egy pillanat alatt. Mint az államvizsga, egyszerre kellett levizsgáznom az összes félelemből. Úgy alakult, hogy se tárgyaim, pénzem, értékeim, se emberek nem maradtak akiket szerettem, mert tőlük volt a kölcsön a vállalkozáshoz. Döntenem kellett, hogy valami olyat teszek, ami a szívemmel ellentétes, vagy ha nem, akkor elveszítem azokat az embereket akiket szeretek, akik közelében biztonságban érzem magam, akik közelében több szeretet érzek, valamint azokat a tárgyakat, értékeket, amiket szeretek, amik biztonságot adnak, amik jó érzést adnak. Én elengedtem mindent, nem féltem mindent elveszíteni. A mérleg másik oldalán segítenem kellett volna egy politikusnak mocskoskodni, majd alárendelni magam, félelemben élni. Akkor nem tette volna tönkre a vállalkozásom. Nem tettem, vállaltam a sorsom, elengedtem az összes félelmem, beletörődtem az élethelyzetbe. És ekkor csoda történt, azonnal érzetem amint az utolsó döntést meghoztam, hogy teljesen kinyílok. Még elmentem édesapámhoz, kértem vegyen fel a házra kölcsönt, segítsen, mert különben mindent elveszítek. Tudtam, hogy nemet mond majd, és örültem is neki, mert nem akartam annyira megterhelni, nem akartam hogy félelemben éljen idős napjaira, hogy tudom, vagy nem tudom törleszteni a részleteket. Nagy erő kellett, ahhoz is, hogy megkérdezzem, de az volt az utolsó esélyem. Miután tudatosult, hogy nemet mondott, egy mély sírással kiömlött belőlem a sok félelem, és azt követően határtalan nyugalmat kezdtem érezni, azonnal. Életemben először, vagy talán a reinkarnációim során először, úgy álltam ezen a Földön, hogy nem maradt bennem egy csepp félelem sem.

Tudatosítottam, hogy valami történt velem, mert nagyon nagy nyugalmat éreztem. Akkor azt gondoltam, hogy biztos azért érzem, mert nem maradt mit elveszítenem, akkor nem maradt amitől félhetek. Jól gondoltam. Egy hónapnak kellett eltelnie ebben az állapotban, amíg az első csoda megtörtént, felébredt egy olyan érzékszervem, talán a hatodik, vagy hetedik érzék, amely által beindult a telepátia, és a mennyből az Isten, vagy az őrangyalom, a lélekcsaládom elkezdett tanítani. Tudtam, hogy nem az én gondolataim, mert alig bírtam leírni őket, olyan gyorsan megtelt velük a fejem, és miután oldalakat teleírtam, úgy olvastam vissza, mint egy könyvet. Olyan összefüggéseket tártam fel, amelyek logikusan helyt álltak, és nem lehet hasracsapásból leírni őket, főleg olyan iramban. Tudtam, hogy valami csoda történik. Majd még egy hónap telt el a teljes félelem mentes állapotban, amikor egy reggel úgy ébredtem fel, hogy oktalan szeretet érzek. Azt éreztem, amit a szerelmeim közelében, teljesen feloldódtam. Ez egy csodálatos pillanat volt, minden ember felé azt éreztem, amit a családom, szeretteim felé éreztem az előtt. Mindenkit úgy kezdtem szeretni, mintha a saját szüleimet szeretném. Amíg az ember ezt nem éli meg, addig nem hibáztatom, hogy nem hiszi el. Ez egy nagyon erőteljes tapasztalás. És nem csak az embereket, hanem állatokat, növényeket, Földet. Kellett két hónap, hogy kitáguljak, hogy teljesen kinyíljak, hogy tiszta forrás legyek. Sok csodát tapasztaltam.

Megszólalt a belső hang, és tanítani kezdett. Tudatosítani kezdtem az érzelmeimet. Homlokomnál energialökéseket éreztem. Tenyeremben néha energiagömböket érzékeltem. A fejemben néha olyan érzetem volt, mintha egy vízesés folyna be a fejem tetején, energiasuhogás. Minden légzésemnél picike orgazmus érzetem volt a kilégzésnél. Tudatosítani kezdtem a testem mozgását. Észrevettem, ha mozgatom a lábam, ha izgatott vagyok, hogy változik a légzésem, hogy mit csinál a szemem ha meglepődök. Energiaként, szeretetként, és félelemként kezdtem tudatosítani a világot. Megszűntem érzékelni az időt. Könnyen megijesztettek, figyelmetlen lettem, könnyen elmerengtem. Ritkábban, de néha megpillantottam, hogy a fák fehér fényben ragyognak. Néha sütemény illatot kezdtem érezni nagyon erőteljesen. Megerősödött az immunrendszerem. Kevesebb ételt kívántam. Megnövekedett az életerőm. Kevesebb alvásra volt szükségem. Mély légzésem lett, mélyült a hangom is, lelassult a beszédem, járásom. Napkitöréseknél rosszul lettem, de amikor a rosszul lét átment, akkor sokkal jobban éreztem magam, mint előtte. Folyamatosan hatalmas nyugalmat, szeretetet, boldogságot, hálát. elégedettséget éreztem. Ösztönösen olyan tetteim lettek, amelyek az energiaáramoltatáshoz kapcsolhatóak. Mint egy ötlet, késztetést éreztem, hogy egy gyakorlatot csináljak valakivel. Egymás szemébe nézni, és felváltva sorolni, hogy szeretlek- szeretlek. Vagy érzetem, hogy a fájó fejre rá kell tennem a kezem. A szexben éreztem, hogy egyenlőségre kell törekedni, szeretetet kell áramoltatni, amiről kiderült hogy az ősi tantrikus szex is ezt tanította. Álmaimban elkezdtem meglátni embertársaim másnapjait. Figyelmeztettem egy barátnőmet, hogy balesete lehet, és megtörtént. Álmomban éber maradtam, gondolkodtam, a belső hang egész éjjel tanított, ha akartam felébredtem, és fontosabb részeket lejegyzeteltem. Ha valódi álmom volt, akkor tudatos voltam benne, mintha ébren lennék. Csak kétszer volt ilyen álmom, de nagyon meglepő volt. Érzetem az emberek lelkét, tudtam a sors feladataikat, tudtam milyen félelmeket kell legyőzniük, láttam a nehéz élethelyzetben Isten célját. Elmondtam nekik mit kell tenni, kinek kell megbocsájtani, kivel kell beszélniük, hogy folytathassák a fejlődést. Fehér színű ruhákra vágytam. Befejeztem a húsevést. Olyan szavakat kezdtem használni, amik nem voltak a szókincsemben, majd a belső hangon keresztül megtanultam őket. Mint rezgésemelés például. Befejeztem a dohányzást. Elkezdtem kristályokat vásárolni, berakni őket az ágyamban a fejem köré éjjelre, fogalmam se volt miért teszem, de tudtam, hogy ezt kell tennem. Ha a hegyi kristályt a homlokom felé mozgattam, olyan volt mintha mágnesesen megrántaná maga felé a homlokom. Befejeztem a horgászást, megsajnáltam a halakat. Semmitől sem féltem, és erős késztetést éreztem, hogy mindenkinek azt mondjam, hogy szeretlek. Őszinte lettem, a legkisebb hibámat is bevallottam. Nem féltem megmondani az igazat. Semmitől nem féltem. Bocsánatot kértem mindenkitől, akit az életemben jobban megbántottam. Felhívtam őket, vagy írtam nekik. Megváltoztak az emberi kapcsolataim, mindenki a családtagomnak, barátomnak érzékeltem, többé nem volt fontos csak a családom, csak a baráti társaságom, nem éreztem többé őket különlegesebbnek. Ugyanúgy szerettem őket, talán még nagyobb szeretet is érzetem, de már a többi ember felé is ugyanazt éreztem. Nem érzetem, hogy országban élek, vagy vallásban, az udvarom a Föld lett, a hazám a Föld lett, vagy az univerzum. Minden embert egy másik én-nek érzékeltem, mindenki szeméből én néztem vissza, senkitől nem féltem. Egység érzésem volt, Mi vagyunk váltotta fel, az ÉN vagyok-at. Azt éreztem, hogy a Föld egy élőlény, Gajának hívják, Földanyának, éreztem az érzelmeit. Azt éreztem, hogy segítenem kell a világnak, embereknek, állatoknak, növényeknek. Írási, közlési, tanítási kényszerem lett, hogy a kapott tudással segíthessek a Földet a szeretet felé terelni. Segíthessek legyőzni a félelmeket. Úgy éreztem, hogy Isten velem van, hogy összekapcsolódtam vele a szeretet energia által. Amikor a belső hang nem írásként érkezett, hanem előadást kezdtem tartani, prédikálni kezdtem, akkor idézni kezdtem a bibliából, pedig alig tudtam belőle valamit. Szinkronicitást éreztem egy felsőbb erővel, tudtam, hogy minden lépésem tökéletes, hogy pont arra megyek, amerre mennem kell, nem volt bennem egy csepp kétség, félelem sem. Megértettem Isten fogalmát. Isten mi vagyunk, Isten a szeretet, ha eléred a szeretet szintű rezgést, akkor te nézel vissza önmagadra, nem félsz senkitől, mindenki egy másik én. Isten szemével látod a világot. Én gyermekeknek láttam az embereket, ha nincs benned egy csepp félelem sem, akkor nincs benned egy csepp negatív érzelem sem, egy apró negatív gondolat sem. Isten nem tud rosszat gondolni, nem tud megbocsájtani, mert nem tud megharagudni. Még a leggonoszabb embert is olyannak látja, mint mi két egyéves gyermeket, akik összekaptak. Együttérzéssel tekint azokra az emberekre, akik tele vannak félelemmel, és azáltal gyűlölettel. Tudja mennyire szenvednek, legszívesebben magához ölelné őket, mint egy síró csecsemőt, hogy megnyugodjanak. Én így láttam a világot, és bárki aki teljesen félelem mentesé válik, az így látja a világot, a szereteten keresztül, Isten szemén keresztül.

A kapott tudással segíthessek a Földet a szeretet felé terelni. Segíthessek legyőzni a félelmeket, hogy a többi ember is megtapasztalhassa az itt leírtakat. Nehezen értjük meg, hogy mit jelent a szeretet, milyen az ember amikor szeretetben él, mert a Földön a félelem a domináns, uralkodó, jobban elterjedt energiaszint. Az emberek félelemben élnek. Mindentől félnek, az elméjük csupa horrorkép gyár, az elméjük folyamatosan befeszíti őket, folyamatosan elzárják magukat a bőséges energiaáramlástól, folyamatosan a félelem energia szintnek megfelelő energiaáramlást tapasztalják.

Nézzük meg milyen az ember amikor fél. A háborúk, az összes szenvedés, kín, fájdalom, mind a félelemből ered. Az egyik nép fél a másiktól, vagy valamijét félti a másiktól. Ha befeszülünk, ha megszületik a negatív gondolat, ha lecsökkentsük az energiánkat a félelem szintre, akkor agresszívak leszünk, kevés az energia az agy használathoz, józan ítélőképességhez, vadállattá válunk, tetteink borzalmasak lesznek. Az az ember aki hatalmas félelemben él, az nagyon gonosz lesz. Két nemzet fiai sose látták egymást, mégis ismeretlenül legyilkolják egymást. Mert apáik elültették a félelem magjait az elméjükben, már pici korukban, amely felnőtt korra gyűlöletté virágzott. Van aki a romáktól fél, gyűlöli őket. Van aki a zsidóktól. Van aki a más bőrszínűektől. Van aki az amerikaiaktól. Azok az emberek akik járják a világot, azok kevésbé félnek, gyűlölködnek. Akik sose találkoztak idegenekkel, azok nagyon félnek, gyűlölködnek. A migránsok hatalmas félelmet váltanak ki. Mind azzal, hogy fizikailag is félnek tőlük az emberek, mind azzal, hogy a vagyon tárgyaikat is féltik tőlük. Ha az ember fél, akkor egyre gonoszabb, agresszívabb lesz, egyre jobban elzárja magát a forrástól, szeretettől. Ahol félelem van, ott tudatlanság van, ott az emberek öldösik egymást, bántják egymást. Ugyanígy az állatok is. Valaha az ember is állat volt, valaha hatalmas rettegésben éltünk ezen a bolygón, a szomszéd törzsekkel folyamatosan háborúztunk. Majd egyszer két ember a két törzsből legyőzte a félelmet, megszerették egymást, és segítettek a két törzs tagjainak is megszeretni egymást, azaz megszüntetni a félelmet. Azóta is ez folyik. Már hatalmas unió-ká olvadtunk össze, eljön majd a nap, amikor a világban nem lesznek országok, törzsek, senki nem fog senkitől többé félni, mindenki szeretni fogja egymást. A háborúk megtanítják a nemzeteket, hogy a félelem kihozza a vadállatot a népből, borzalmas tettei lesznek, amik után csak szégyenkezni lehet. A borzalmak megtanítják az embert, hogy ne féljen.

A szeretet pont a félelem ellentéte. Ott a másik emberrel, vagy élőlénnyel, állattal, növénnyel, úgy bánunk, mintha egy másik én lenne, vagy a családtagunk, barátunk lenne. Csak olyat teszünk, ami nekünk is jól esne, ami a barátainknak is jól esne. Gyönyörű amikor két ismeretlen segíti egymást, olyankor Isten örömében sír. Isten várja azt a napot, hogy a Föld egy szeretet rezgésszintű bolygó legyen, hogy a szeret energiaszint legyen a domináns. Amikor az emberek majd legyőzik az összes félelmeiket, akkor egy hatalmas család lesz az emberiség, ahol mindenki szeretni fogja egymást, mindenki úgy fog egymással bánni, mint a testvérével. Sok olyan felvétel van a facebookon, amelyeken ismeretlenek segítik az öreg nénit átsétálni a havas úttesten, állatokat mentenek ki a beszakadt jégből, kóborkutyákat etetnek meg, hajléktalanokat öltöztetnek fel. Egyre több az olyan ember, akiben már nem sok félelem maradt, akik már közel vannak a teljes megnyitódáshoz, megvilágosodáshoz.

Ha szeretnél felemelkedni,. rezgést emelni, akkor legyen minél több olyan tetted, amely önzetlen, amely úgy bánik a Földanyával, állatokkal, emberekkel, mint egy másik Énnel. A szándék a fontos. Határozd el, hogy ma segíteni fogsz egy ismeretlennek, vagy egy barátodnak, családtagodnak. Megleped őt, vagy olyat csinálsz amire szüksége volt. Földanyát úgy segítheted ha gyűjtöd a szemetet. Az állatokat etetheted. Határozd el, hogy szeretetteljes tetteid lesznek. Mivel a legtöbben félelemben élnek, ezért azt gondolják, hogy erre nincs idejük. Elég a maguk baja, túl sok feladat várakozik. Túl sok olyan feladat, ami az elkülönült ÉN-t szolgálja ki. Minél jobban fél az ember, annál jobban elkülönültnek érzékeli magát, annál több ember szemében ellenséget, félelmet lát. Minél jobban fél, annál önzőbb, annál jobban csak magára gondol, magával foglalkozik, csak magára van ideje. Majd egy fokkal jobb, amikor csak a szeretteire van ideje, csak azokra az emberekre, akik közelében nem fél, akik közelében jól érzi magát, szeretetet érez. Csak magunkkal, vagy pár emberrel törődünk. A tetteink visszahatnak a gondolatainkra, a gondolataink a testünk feszességére, a testünk feszessége az érzelmeinkre, azaz életenergia szintünkre. Ha megakarod tapasztalni a nagyon magas áramlást, a nagyon magas energiaszintet, nagyon boldog akarsz lenni, akkor segíts azokon is, akiktől eddig féltél. Győzd le a félelmeidet, irtsad ki magadból az összes olyan gátat, ami megakadályozza a szeretet beáramlását, bőséges energiaszintet.

Figyeld meg, hogy mennyire boldog leszel, mennyire jó érzelmeid lesznek, ha napjában fél órákat, órákat rászánsz embertársaidra, állattársaidra, Földanyára. Tiszta szándékkal, hogy segíted őket, örömöt okozol. Figyeld meg, hogy ez alatt az idő alatt mekkorát emelkedik a rezgésszinted, mennyi szeretet fogsz érezni. És nem csak magadon segítesz, hanem azon is, akinek adod, azt is megszelídíted, azzal is megtanítod, hogy nem kell félni az idegenektől, bízhatunk bennük, nem kell félni a törzs másik tagjától. Mindketten kinyitódtok, mindketten gyógyultok, mindketten közelebb kerültök a forráshoz. Hogy megvilágosodjon az ember, ahhoz heteken, hónapokon, Jézus szintjéhez képest talán éveken keresztül kell megmaradni ebben az energiaszintben, de ha tudatosítja a fél órák alatt az energiaszint megnövekedését, és jótékony hatását, akkor az ember képes megváltoztatni az életét, képes elindulni a felemelkedés útján, Teréz anya, Ghandi útján. Minden ember életében eljön ez a pillanat, mert az evolúció ebbe az irányba tart. Hogy melyik embernek, melyik életben, azt Istent dönti el. Azért vagy itt, hogy legyőzd a félelmeket, azért élsz a nyugati világban, mert öreg lélek vagy a többi kontinenshez képest, itt nagyon sok félelemmel tudsz megküzdeni. Ne félj elengedni, beletörődni, megadni magad, nem félni. És kezdj el szeretni, szóljon az életed minden pillanata a szeretetről, ekkor leszel a legboldogabb, legegészségesebb, és legtöbb csoda megtapasztalója. Vagy irányítsd az összes figyelmed szeretetre, vagy szabadítsd fel az összes figyelmed a félelemtől, ugyanazt a hatást éred el. Ne várakozz, menj és szedjél egy táska szemetet estére, abban a tudatban hogy segíted Földanyát. Menj és segítsd egy embertársad, lepd meg. Csak azokban a családokban van sok szeretet, ahol van idejük egymásra, van figyelmük egymásra, törődnek egymással. Akkor érezzük a legtöbb szeretet, amikor szerelmesek vagyunk, amikor csak azon jár az eszünk, hogy milyen örömöt, meglepetést, ajándékot készítünk a másik embernek. Ha egymás mellett is éltek, de csak magatokkal törődtök, akkor kevés szeretet lesz, alacsony rezgésszint lesz. Csak az fog valamennyi jó érzést adni, hogy ketten könnyebben boldogultok, nem kell annyira félni. Ha sok szeretetet akarsz érezni, akkor úgy kell gondolkodnod, hogy az Én nem ér véget a testednél, hogy a másik ember is te vagy, azzal is törődnöd kell. Áldozz fél órát a másik emberre, és meglásd szeretetet fogsz érezni. Félelmet fogsz érezni, ha csak magadra gondolsz, ha csak magaddal foglalkozol. Fél óra után figyeld meg magadon, hogy mennyire felszabadultak lettek az érzelmeid, figyeld meg hogy mennyivel szebb helynek látod a világot, embereket, mennyivel több szeretetet érzel. Előfordulhat, hogy akkora szeretetet fogsz érezni, hogy meghatódsz, és sírni kezdesz. Engedd, a sírással távozik belőled a fájdalom, a felhalmozódott negatív energia, helyet adva a fénynek, magasabb rezgésnek, szeretetnek.

Sikeres felemelkedést kívánok! Szeretlek benneteket!

Zsigray András

Dr David R. Hawkins / Félelem helyett szeretet - videó