2014. január 21., kedd

Az Univerzum
Teljesen lenyûgözõ megfigyelni, hogy az Univerzum Cél-
jában SEMMIFÉLE ANYAGI DOLOG vagy hasonló nem
szerepel.
Mind a Kimagasló Értelem, mind annak értelmessége kez-
dettõl fogva nem anyagi természetû. Itt nem anyagin azt
értem, hogy „nem atomokból álló”. A Kimagasló Ér-
telemnek egyszerûen nincsenek anyagi szükségletei.
Az Egyetlen Cél az Egyéni Értelem fejlesztése. A Kima-
gasló Értelemé és a miénk
.
Ez pedig 100%-ig TUDATI természetû.
Emiatt az, hogy életünket kizárólag az anyagi létre össz-
pontosítjuk, például a fizikai testünk „kinézetére”, és ha-
nyagoljuk értelmünk fejlesztését, talán a legsúlyosabb hi-
ba, amit csak elkövethetünk.

Mi a helyzet az Univerzummal? Emlékszel, mire készült
az Anyagi Univerzum?
Arra, hogy észrevegyük, felfedezzük és
Csodáljuk Intelligens Tervezését.
Arra készült, hogy serkentse kíváncsiságunkat és értel-
münket.

A Választás Szabadsága

Hogy felfedezzük, és megismerjük tervezésének elveit.
Arra készült, hogy segítsen bennünket saját értelmünk és
Magasztos Érzelmekre való képességünk fejlesztésében.
Arra készült, hogy megtanulhassunk Szeretni – kezdhet-
jük mindjárt egymáson...
Így tehát az egész Anyagi Univerzum pusztán átmeneti
„játszótér”, amit egy szép napon, úgy 50 millió év múlva
kinõhetünk, mint ahogy a gyerekek az óvodát.
Választhatod
azonban azt is, hogy sohasem nõsz fel...
Az én nézõpontom szerint a haladásra való törekvés a leg-
értelmesebb választási lehetõség. Rendelkezésedre áll a
Választás Szabadsága, hogy kidolgozz egy másik véle-
ményt.
Amikor megértjük a Kimagasló Értelem szándékait, nyil-
vánvalóvá válik, hogy a tanulás leggyorsabb módja szá-
munkra az Univerzum tervezési elveinek megértése és ta-
nulmányozása, amit a Természet Törvényének vagy Egye-
temes Törvénynek nevezhetünk . Fontos megjegyez-
nünk, hogy az Egyetemes Törvény nem csak az anyagi va-
lóságban létezik és érvényes (Fizikai Törvények), hanem
a Tudatosság és az Értelem területén is.
Az anyagi tárgyak gyûjtése semmilyen irányú fejlõdéshez
sem vezet. Ezek a dolgok tisztán másodrendûek. Az anya-
gi kényelem csak akkor fontos, ha Egyéni Értelmünk fej-
lõdésének felgyorsítására fordítjuk. A legtöbb ember (ma-
gamat is beleértve) sokkal többet tanul, ha szenved.
Az Egyetemes Törvényrõl szerzett ismereteink gyarapí-
tásának folyamatában – amelyben kipróbálunk ezt-azt,
naponta különféle hibákat követünk el, és tanulunk be-
lõlük – meg kell próbálnunk fejleszteni intelligenciánkat
és értelmünket.
És mindezek felett, próbálkozások és tévedések során át,
meg kell próbálnunk kifejleszteni és átélni a legmagasz-
tosabb érzelmeket, amiket csak el tudunk képzelni.
Fokozatosan meg kell tanulnunk felismerni és tisztelni
minden emberi lényt magunk körül, mint Határtalan Le-
hetõségekkel bíró Egyéni Értelmet...

(Thomas J. Chalko)