2019. november 8., péntek

A LÉLEK MINT ERŐRészlet Hock János A megváltás könyve című könyvéből

Hock János (1859-1936) a magyar szellemtan nagy alakja, aki teológiai végzettségéből kifolyólag káplán, segédlelkész, hittanár, majd Budapesten plébános


Most a könyvéből idézek egy részt és elmondok hozzá pár érdekességet:

" Mihelyt a lélek kiszabadult anyag-korlátjaiból, azonnal erő lesz belőle; csakhogy nem mindig tiszta erő, hanem alacsonyabb vonalú erő, amely csupán fejlettségi fokának megfelelően képes erőkifejtésre. Ellenben minden lélek, amely már az anyagból kiszabadult, felemelkedik az anyagvonal fölé, ha csak öntudatlan állapotba nem süllyed. Innen van, hogy csaknem minden elhalt, bármilyen alacsony fejlettségi fokon álló lélek felszabadult állapotában képes bizonyos anyagi megnyilatkozásokra. Hangok, zörejek, roppanások jelzik egy jelenlévő erőnek a tevékenységét az itt maradt testben élők között.

Eddig terjed a tisztulatlan erőnek tevékenységi ereje. Hatni tud az anyagra, az idegekre; de képtelen hatni bármilyen érzésre. Okozhat félelmet, de a félelem sohasem a lélek érzése, hanem az idegek érzéki megnyilatkozása.

Egy tisztulatlan léleknek halála, vagyis a testi életből való eltűnése sem az anyagi, sem a lelki életben soha űrt nem hagy hátra, miután annak betöltő tartalma nem volt; legfeljebb egy bizonyos megkönnyebbülést okoz mindazon önző és anyagias lelkek számára, akik az ő javain osztozkodnak, vagy pedig a helyét elfoglalhatják.

A tisztulatlan léleknek érzékelhető megnyilatkozásai az ő halála után sohasem képesek akár gyengédebb, akár erősebb érzéseket kiváltani a lelkekből. Soha ilyen szellemnek a megnyilatkozó hatása hitetlen embert még hívővé nem tett."

Karsay István magyarázata az idézethez:

1. Halálunk után olyan szellemi szférába - azaz szellemi lakóhelyünk - kerülünk amilyen életet éltünk, amilyenek a fizikai rezgéseink voltak.
Hiába milliomos itt valaki, lehet, hogy egy rongyos szakadt emberként fog magához térni, és a szolgálója vagy az utcai koldus királyi pompában fog rá letekinteni, mert ő lélekrezgései itt a fizikai síkon sokkal tisztábbak voltak. Ez egy olyan karmikus folyamat, amire sokan a haláluk után fognak rájönni! Csak odaát nem lehet ezen már változtatni, és erről szólnak a tanítások, hogy Itt és MOST!
Jézus ezt eléggé pontosan kifejtette a Hegyibeszéd csodálatos tanításában...

2.Van akinek a halála nem hagy "űrt maga után". Rengeteg ilyen ember van, ha meghalnak sokan megrázzák a vállukat és letudva a dolog.
De sajnos saját példát is tudok mondani.
Nagymamám halála a mai napig űrt hagyott bennem, hiányzik a kedvessége, az egész lénye, szeretet (és persze a finom, nekem külön szeretettel készített finomságok. Ő volt az igazi édesanyám. Ö 2001-ben halt meg, pár éve is beszélgettünk vele a feleségemmel,de a fizikai síkon azért hiányzik..
Apám 1997-ben halt meg, anyám 2016-ban. Sajnáltam őket, mert elvileg"felneveltek", de a haláluk után egy megkönnyebbülést éreztem, hogy egy komoly gonddal kevesebb, és leszakad egy nagy kő a szívemről.
Valamilyen szinten megvolt a saját feladatuk, ítélni soha nincs jogom, sőt hálás vagyok nekik, hogy rajtuk keresztül gyakorolhattam a megbocsátások sorozatát és a feltétel nélküli szeretet gyakorlását, de nagyon örülök, hogy már hosszú idők óta nincs feladatom velük.
Sajnos ezt még sok ember ugyanígy gondolja róluk.
Így ez a magyarázata annak, hogy meghal valaki, mit hagy maga után......

Sajnos rengetegszer észrevettem, hogy ha meghalt egy férj idősebb korban, a feleség amikor sajnálkozik nem a férjet sajnálja, hanem saját magát, mert eddig a férj intézett mindent, bank bevásárlás, főzés stb.. és most ez rá maradt, mert a feleség ezekből hosszú évtizedekig kimaradt, így inkább egoista önsajnálatról van itt szó... van rá példám bőven..

3. A tisztulatlan lélek azért mert meghalt nem fog többet tudni a másik világról mint amennyi a fizikai síkon lévő tudása volt.
Senki ne higgye, hogy azért mert meghal és átmegy a másik világba, akkor ott mindent azonnal megtapasztal és tudni fog. Ez tévedés, itt a fizikai síkon tudunk a legtöbbet fejlődni, és ezt a tudást visszük magunkkal tovább.

Persze vannak kivételek, amikor egy fejlett szellem egy alacsony szintű ember feladatát tölti be a fizikai síkon egy feladat miatt, de a kivétel erősíti a szabályt.

Nézzük meg, hogy mit ír a Biblia erről Máté Evangéliumában::
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is."

A kincs a szellemi kincs, amit itt gyűjtünk magunknak, és küldjük fel tapasztalatként a felső Énünknek, azaz a szellemi részünknek, ami örökre megmarad!


A "határon" azaz a halálon nem vihető át földi kincs, semmi ami rozsdásodik.
Sok embertársunknak ez komoly problémát okoz, mert nagyon ragaszkodik a megszerzett javaihoz, komoly kötéseket hoz létre ezzel magának. Sokan ezért is nem akarnak hinni a szellemvilág létezésében, mert kényelmesebb a tudatunk elől elhallgatni, mint tudomást venni róla, elfogadni a létezését.
Azt hiszik sokan, ha nem vesznek róla tudomást, akkor az nem létezik. A törvények nem betartása komoly következményekkel járhat. Azért mert nem veszünk róla tudomást az attól függetlenül még létezik. Egy egyszerű példával illusztrálva, ha valaki nem ismeri el a gravitáció törvényét, az ugorjon ki a nyolcadik emeletről és rá fog jönni, hogy a törvény igenis létezik! Csak lehet, hogy erre repülés közben fog felismerésre jutni és akkor már túl késő!

Visszatérve a "határon" (halálon) történő áthaladáshoz, a szabályokat ismerve csak szellemi kincseket lehet átvinni. Mik ezek? A szeretet és a szeretettel létrehozott állapotok, melyeket a gyakorlatban váltottunk valóra.

Mi is a szeretet? Erre szintén a Bibliában találunk Pál Apostol levelében megfelelő magyarázatot:
"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok"

Nagyon fontos a számunkra, hogy az Igét a gyakorlatba kell átültetni, a valóságban kell alkalmazni. Hiába tudja valaki a Szentírás minden sorát fejből, ha egyetlen sorát sem élte meg a gyakorlatban, ezzel az egész élete céltalanná válik vele.
Az emberi élet nagyon rövid, nincs időnk a tévutakra. Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy fejlődésünket elősegítsük és erre a szellemvilág segítsége a legalkalmasabb. Felkészítenek minket, közlik a szabályokat a szellemi élethez, de legfontosabbat is elmondják. Azt, hogy miképpen éljük le most az életünket, mi a fontos a számunkra.
Jézus mikor lejött közénk azt mondta: "helybenhagyom a Mózesi Törvényeket, de egyet teszek még hozzá: szeressétek egymást" És ez a szeretet a feltétel nélküli szeretet. Amikor nem azért szeretem a másikat, mert szeret engem, hanem azért, mert szeretem, Szeretem akkor is ha ellenségem.. Ezzel többet tud nekem segíteni mint ártani, mert rajta keresztül lehetőséget kapok a gyakorlatban szeretetem kiterjesztésére!
Van egy zsidó közmondás: ha egy ember életét megmentetted, akkor az egész világot megmentetted vele. Szeretetünk kiáradásával nagyon sok ember életét meg lehet menteni. Nagyon fontos dolog tudni azt, hogy két ember közt a legrövidebb út a mosoly!
Természetesen nem könnyű ezt a gyakorlatba átültetni. Nagyon sok erőpróbának vagyunk kitéve, ha egyik próbán átmegyünk akkor következik a másik. Mediális úton, belső hang megszólalásával vagy intuícióval sok segítséget kapunk a szellemvilágtól. Sok esetben könyvet adnak a kezünkbe, vagy a lábaink "véletlenül" egy megfelelő tanfolyamra, előadásra visznek be. Itt kihangsúlyoztam a "véletlen" szót, mert sokan véletlennek hiszik a velük megtörténteket, de véletlenek nincsenek. Amikor a kezünkbe kerülnek a szellemi törvények valamilyen formában vagy közléseket kapunk, azok komoly előkészítő szellemi munkák eredményei, mint az sem véletlen kedves Barátom, hogy most e sorokat olvasod!
(Karsay István)

 Hock János A megváltás könyve:

Karsay István: Szellemi visszajelzés
 forrás:István Karsay