2022. január 2., vasárnap

Nikola Tesla, a megtestesült Vízöntő, a 21. század kulcsa


 Mindaz, amit nem tudtál Tesláról

Azért írok Tesláról egy, alapvetően asztrológiai témákkal foglalkozó oldalon, mert ennek a zseniális embernek olyan spirituális üzenete és öröksége van számunkra, amit sehol sem látok méltatva, és közvetítve az emberek felé (pedig találmányaitól elválaszthatatlan).

 
A világ, amelyben élünk, az ő elméjéből pattant ki. Mai, technikai civilizációnk az ő tudása, találmányai alapján jött létre – azonban az ő gondolkodásának alapjai nélkül!

Jelenleg azt tapasztalhatjuk, hogy az emberek többsége félve és értetlenül áll mindaz előtt, ami a feje fölött történik, a világban. Emiatt irányíthatóvá, tetszés szerint manipulálhatóvá is válik a társadalom.

A jelen állapoton akkor leszünk képesek pozitív irányba változtatni, ha megismerjük, elsajátítjuk Tesla világszemléletét. Mert igaz ugyan, hogy a világot, amelyben jelenleg élünk, Nikola Tesla tervezte meg - azonban azok, akik követték Tesla receptjét, kihagyták a megvalósításból a legfontosabb összetevőt. Ez pedig Tesla világképe, és értékrendje.

Jelen helyzetünkben a túlélés, a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás kulcsa Tesla gondolkozásmódja. A jövő útja Tesláé (nem pedig a róla elnevezett cégé).

Nem elég, hogy Tesláról rengeteg tévhit kering a neten, de még a valódi felfedezéseivel, és azok súlyával, és jelenünkre való következményeivel sincsen tisztában a köztudat, nemhogy magának az embernek a szellemiségével, ami a mélyebb vonatkozásokat illeti.

(Így ez az írás hosszú lesz. Csak azoknak szánom, akik a világ megfigyelésében a felszínnél mélyebbre akarnak menni, és ez kitartással, szívóssággal párosul náluk.)

A másik – nem kevésbé nyomós - ok, ami miatt Tesla, mint téma, egy asztrológiai oldalra kerül, az, hogy amit Tesla képviselt, és amit az ő alakja jelképez, lehet egy hiányzó láncszem, amely közelebb hozhatná ismét az egymástól látszólag áthidalhatatlanul távolra került modern tudományt, és az „ezoterikus tanok”-at.

Tesla felfedezései révén felismerte az emberiség ősi bölcsességének gyökereit – s olyan jól építkezett ezekre az alapokra, hogy gyakorlatilag ő talált fel mindent, amin jelenlegi életünk alapszik. Sőt, további jövőnk is az ő elgondolásai alapján épülhetne fel.

Nikola Tesla - az akkori térkép szerint - magyar területen született (Smiljan-ban, Horvátországban, az akkori Osztrák-Magyar Monarchiában, 1856-ban). Beszélt magyarul is (a szerb-horvát, angol, cseh, francia, német, latin és olasz nyelv mellett), és fiatalkorában Budapesten is dolgozott. A forgó mágneses mező, és az indukciós motor elképzelése a Városligetben, Szigethy Antal barátjával sétálva villant az elméjébe... Persze, mindezek apróságok, azon témához viszonyítva, amiről e cikk szólni fog.

Mielőtt felsorolnám, hogy mi mindent talált fel Tesla, először nézzük meg, hogy milyen világnézet és világkép állt mindennek a hátterében. Hogy ezt megértsük, ahhoz szükséges tudatosítani a tudomány definíciójának az elmúlt évszázadokban történt megváltozását (ezt a témát a „Schrödinger macskája karanténban” c. cikkemben fejtettem ki bővebben.)

Ezután Platón és Püthagorasz örökségéről lesz szó – és arról, hogy hogyan jelenik meg ez Tesla felfedezéseiben -, majd ezzel párhuzamosan felidézem a 20. századi kvantumfizika, és ezen belül Nobel-díjas tudósok: Heisenberg, Niels Bohr, Max Planc és Schrödinger álláspontját – így fogunk eljutni oda, hogy bezárul a kör, és nyilvánvalóvá válik, hogy Einstein-nel valószínűleg vakvágányra lépett a tudomány, és Tesláé lett volna az emberiség számára mérvadó irány.

1.
A tudomány definíciójának megváltozása

Nagyon tömören: az ó- és középkorban az asztrológia nem vált még el a csillagászattól, az alkímia még nem vált külön a kémiától. Név szerint, akik művelték is mindezeket: pl. Albertus Magnus, Aquinoi Szt. Tamás, Roger Bacon, Regiomontanus, Kopernikusz, Kepler és Newton. És ennek nem az az oka, hogy ezek a tudósok a felvilágosulatlan korszellemtől megfertőzve, vagy az adott világnézeti közegtől megmételyezve, nem voltak képesek levetkőzni bizonyos babonákat - vagy különbséget tenni valós dolgok és délibábok között. (Ez csak a modern kor emberének felszínes ítélete,amely úgy születik, hogy az ember kényelmi szempontokból nem jár maga a végére a dolgoknak. Mindannak dacára, hogy a közmegegyezés szerint addig semmit nem ér egy vélemény, míg nem előzi meg az adott tárgyat érintő, eleven tapasztalat, személyes „kontaktus”. És a legtöbben mégis megelégszenek azzal, hogy átveszik mások meggyőződését, egy adott témát illetően. Ezt hívjuk hitnek.)

A fent felsorolt tudósok ugyanabból a Forrásból merítettek, melyhez Tesla is eljutott! Az ehhez a forráshoz vezető utat a felvilágosodásból születő redukcionizmus és racionalizmus igyekezett teljesen eltüntetni, de Tesla a(z egyik) tanú rá, hogy ez nem sikerült.

2.
Püthagorasz és Platón öröksége

Tehát mi az, amit a mai tudósok zömében nem értenek (kivéve a kvantumfizikusokat), azonban az ókori és középkori tudósok világképének még szerves része volt? Ez nem más, mint Püthagorasz és Platón öröksége, az analogikus gondolkodás - ahol az isteni jelen van a világban!

Megismétlem, mert ez ennek a cikknek az egyik legfontosabb mondata: AZ ISTENI JELEN VAN A VILÁGBAN.

Az analogikus gondolkodásra egy példa: a számok nem csupán „mennyiségek” jelölői, hanem (elsősorban!) minőségeké. Platón kijelentette, hogy a matematika összeköttetést teremt az szellemi és az anyagi jelenségek világa között. Püthagorasz úgy vélte, hogy a számok és a világban létező teremtmények összefüggenek, és tulajdonképpen megfelelnek egymásnak, az anyag információs és matematikai szempontjai révén.

Egy másik példa, amely szintén világossá válik, az analógiás világkép törvényszerűségeit tanulmányozva: „a kristály megfagyott zene” (Püthagorasz). A világ jelenségei összekapcsolhatóak, megfeleltethetőek egymással, mert ugyanazokat a szellemi törvényszerűségeket ismétli a matematika, a fizika, a kémia és a művészetek is (pl. a zene, az építészet, a festészet).

Az éterelmélet

Tesla oly fontosnak tartotta az alábbi felfedezését, hogy természeti alaptörvényként könyvelte el: „Nincs más energia az anyagban, csak az, amit a környezetéből befogad.”

Azaz egy rendszer energiája a környezetéből származik (így magáé az emberé is). Tesla úgy gondolta, hogy az egész Kozmosz a rezgés, és a rezonancia elvén működik (ez már ismerős Platón és Püthagorasz fent idézett világképéből, ahol az „éter” az isteni világ „anyaga”).

„Ha meg akarod találni az Univerzum titkait, gondolkodj energiákban, frekvenciákban és rezgésekben!” – így szól Tesla elhíresült mondása.

Rendben, de még mindig kérdés, hogy akkor mi az éter? Ez nem valami sötét babona, amely végleg eltűnt a fejlett ember világképéből, a felvilágosodás áldásai, és a modern tudomány révén?

Nikola Tesla a koronatanú rá, hogy nem az. Nem babona, nem illúzió, hanem maga a valóság. Tesla alább leírja, hogy a szellemből hogyan lesz anyag, hogyan testesül meg egy idea – beleértve az embert is. (A skaláris energia felfedezésével pedig bizonyítja az éter létezését.)

Tesla szavaival:
„Egy elfogadott elmélet szerint minden létező atom pusztán egy forgómozgás által válik ki a teret mindenhol kitöltő finom szerkezetű folyadékból úgy, mint ahogy egy örvény keletkezik a tó vizében. E folyadékot mozgásba hozva, az éter durva anyaggá válik. Megállítva ezt a mozgást, az anyag eredeti állapotába fog ismét visszaalakulni. Úgy tűnik tehát, hogy az ember képes energiát nyerni ebből a közegből, és megfelelő hatással elindíthatja, vagy megállíthatja az éter örvénylését, és ezzel az anyag keletkezését, illetve eltűnését idézheti elő. Parancsszóra, csaknem erőfeszítés nélkül régi világokat tüntethet el, és újakat teremthet a helyükre. Megváltoztathatja a bolygó méretét(!), szabályozhatja az évszakokat, módosíthatja a Naptól való távolságát(!), tetszőleges pályára állíthatja a keringését, akár az Univerzum középpontján keresztül is. Bolygókat ütköztethet össze, és napokat, csillagokat hozhat létre, valamint fényt és hőt. Életet teremthet egészen a legkisebb formákig.”
(Nikola Tesla, Mr. Tesla látomása, New York Times, 1908. április 21.)

És itt lép be a képbe Tesla erkölcsisége, és figyelmeztet arra, hogy az ember nem játszhat istent. Ugyanis úgy vélte, hogy a kozmikus tér, vagy a Föld mágneses mezőjének bármilyen megsértése egyenlő a természet törvényei által létrejött harmónia megsértésével. Úgy gondolta, hogy a Földön élő emberiségnek meg kell értenie azt, hogy MINDEN FAJ TERMÉSZETES SZÖVETSÉGET ALKOT A BOLYGÓVAL, ÉS EZ ALÓL AZ EMBER SEM KIVÉTEL - különben az emberiség meg lesz fosztva mindettől!

De térjünk vissza egyelőre az éterhez. Illetve, mielőtt ilyen, ismeretlen terepre merészkednék, előbb felsorolom Tesla azon találmányait, melyeket ma már természetesnek veszünk, hiszen mindennapi életünk szerves részei.

Tesla ismert találmányai:

A váltóáram; a rádió, televízió (fényképek, hangok nagy távolságra való továbbítása, vezeték nélkül); a röntgen, radar, lézer; az energia vezeték nélküli továbbítása; a távirányítás; a napenergia-erőmű, és egyéb, megújuló energiaforrással működő berendezések; az indukciós motor (minden háztartási gép ilyen motorral működik); a többfázisú villamos hálózat; az energiatakarékos világítás; az időjárás-szabályozás; valamint a Tesla-tekercs, amely alapvető része a nagyfrekvenciás generátoroknak, az elektromos áram vezeték nélküli továbbítását lehetővé tévő eszközöknek, az elektroterápiás készülékeknek (ami egészen más, mint az elektrosokk!), továbbá az összes, manapság is használatos hírközlő berendezésnek. Emellett róla nevezték el a tesla, azaz a mágneses indukció mértékegységet.
(A természetben a Tesla által felfedezett egyvezetékes, vagyis vezeték nélküli energiaátvitellel működnek a legkisebb elemi részecskék és atomok, éppúgy, mint az óriási naprendszerek, sőt még az élőlények idegrendszere is!)

Összefoglalva:
Ma a közgondolkodásban az van – szándékosan – elterjesztve, hogy amit Teslának köszönhetünk, az leginkább a váltóáram, és ezzel a mai teljes, elektromos hálózatunk.
Holott Tesla számára az elektromosság egy sokkal tágabb perspektívát jelentett, ő teljesen másképp definiálta, mint ahogyan mi, ma. És itt jön a képbe újból az éter.

Tesla saját, korszakalkotó felfedezését, azaz ezt a rendhagyó, új energiaformát „sugárzó energiá”-nak hívta. Hívjuk még skaláris energiának, nullponti energiának, „hideg elektromosságnak” is (azonban nem sok köze van a klasszikus értelemben vett „elektromosság”-hoz, és nem hasonlít a Hertz-hullámokra – pl. a fénysebességet messze meghaladó sebességgel rendelkezik, hatása azonnali, tértől és időtől független). A skaláris energiát e cikk terjedelme miatt nem áll módomban részletesen ismertetni, de talán elég beszédes, ha azt mondom, hogy Einstein híres egyenletét szétfeszíti, és a relativitás-elméleten felépülő világképet megsemmisíti. A valóságot és az emberi lehetőségeket elképzelhetetlenül kitágítja. Ez az energia ugyanis végtelen mennyiségben áll rendelkezésünkre, ingyen, és mindig, minden körülmények között – ha az isteni (vagyis természeti) törvények szerint alkalmazzuk. Ellenkező esetben is rendelkezésünkre áll – de csak addig, amíg el nem töröljük általa a világot, beleértve magunkat is.

Swami Vivekananda, az ismert indiai filozófus meglátogatta Teslát Amerikában, majd így írt egy levélben róla, egy barátjának:

„Ez az ember különbözik a többi, nyugati embertől. Elektromos kísérleteket mutatott be nekem. Úgy bánik az elektromossággal, mint egy élőlénnyel. Beszél hozzá, és utasításokat ad neki. A spiritualitás legmagasabb fokán állónak látom őt. Semmi kétségem afelől, hogy a legmagasabb spirituális szinten áll, és bármelyik istenségünket megidézhetné. Elektromos fényeinek színkavalkádjában láttam istenségeinket, mind: Vishnut, Shivát...és magának Brahma-nak a jelenlétét is érzékeltem.”

Azonban a skaláris energia létezése – még azelőtt, hogy igazán bekerülhetett volna a köztudatba – Tesla halálával feledésbe is merült, a társadalom számára. Ez nem véletlenül történt így. Tesla halála után az FBI azonnal lefoglalta a fellelhető iratait, tudományos dokumentációit – és egy hétköznapi ember vélhetően elképzelni sem tudja, hogy az elmúlt, közel 100 évben (Tesla 1943-ban halt meg) bizonyos, titkos, katonai és tudományos kutatások hová juthattak el, Tesla tudásának alapjaira építkezve.

Mindeközben Einstein révén a fizika egyre inkább elméletivé vált, s egyre távolabb került a hétköznapok valóságától. Míg mindaddig a fizika felfedezéseit be tudtuk építeni gyakorlati életünkbe, a 20. század közepétől elindult egy olyan folyamat, ahol csupán tudósok vitatkoznak elvont elméleteken, s a hétköznapi ember mit sem érthet mindebből.

Tesla Einstein relativitás-elméletének számos pontjával nem értett egyet:

„A tudósok Franklintól Morse-ig józan gondolkodók voltak, és nem alkottak téves elméleteket. A mai tudósok a józanság helyett elmélyülten gondolkodnak. Józannak kell lenni a hibátlan gondolkodáshoz, mivel gondolkozhat valaki elmélyülten, mégis lehet, hogy teljes tévedésben van.A mai tudósok helyettesítették a kísérleteket a matematikával, és egyenletről egyenletre vándorolnak, végül felépítenek egy olyan elméletet, aminek semmi köze a valósághoz.” 

(Nikola Tesla)

Azóta Einstein relativitás-elméletének több alapfeltevéséről már kiderült, hogy téves, azonban ezek a bizonyítékok és felfedezések nem jutnak el a köztudatig, így a mai napig Einstein az, akit példaként hoznak, ha a zsenialitást akarják demonstrálni – nem pedig Teslát (aki pedig sokkal inkább megérdemelte volna ezt a jelzőt).

3.
Kvantumfizika

Maga a kvantumfizika is ellentmondásokba került a relativitáselmélettel.

Lássuk a négy, Nobel-díjas fizikus véleményét – amelyek világosan utalnak a platóni, püthagoraszi világkép - és egyben Tesla felismerésének - jelentőségére:

„Véleményem szerint a modern fizika biztosan Platon mellett szól. Valójában a legkisebb anyagi egység nem fizikai tárgy a szó szoros értelmében véve, egy hanem megjelenési forma, ötlet, mely kétségtelenül kifejezhető matematikai nyelven.” (Werner Heisenberg, Nobel-díj, 1932)

„A Tudat egy színház, és pontosan az egyetlen színház, melyben akármi is történik az univerzumban, az ott feltűnik. A tartály, mely mindent tartalmaz, abszolút mindent; és azon kívül semmi sem létezik.” (Erwin Schrödinger, Nobel-díj, 1933)

„Alapvetőnek tartom a tudatot. Azt gondolom, hogy az anyag a tudatból származik. Nem mehetünk a tudat határain túlra. Minden, amiről beszelünk, minden, amit létezőnek gondolunk, az tudatot feltételez.” (Max Planck, Nobel-díj, 1918)

„Amikor a semmit mérjük, rákényszerítünk egy bizonytalan és nem meghatározott világra, hogy kísérleti érteket vegyen fel, amivel mérhetjük. Nem a világot mérjük, hanem azt hozzuk létre. (Niels Bohr, Nobel-díj 1922)

Tesla szavaival:
„Azon a napon, amikor a tudomány elkezdi tanulmányozni a nem fizikai jelenségeket, sokkal nagyobb haladást fog elérni egy évtized alatt, mint az összes, korábbi évszázadban.”

És hogy mi volt Tesla nagy álma?

Tesla önmagát szerényen csak egy vevőkészüléknek tekintette, amely az ideák világából érkező információkra fogékonyabb az átlagnál, és képes ezeket a gyakorlatba átültetni. Nemcsak az volt az álma, hogy ingyenenergiával lássa el az egész Földet.

Ahogy mecénásának, J. P. Morgan-nek írta egy levelében:

„Amin én gondolkozom, és amit minden bizonnyal meg is tudok valósítani, az nem csupán üzenetek nagy távolságokra való, vezetékek nélküli közvetítése, hanem a Föld bolygó élő- és érző lénnyé való átalakítása, ahol minden apró rész érzékeli az egészet, és amelyen úgy villan át a gondolat, mint az agyon keresztül.” (Teslának ez a gondolata pl. Isaac Asimov Alapítvány-sorozatából is ismerős lehet, ahol szintén megjelenik az „én/mi/Gaia” utópia...)

Tesla gyakorlatilag AZ ISTENI TUDATOSSÁGBA AKARTA EMELNI AZ EMBERISÉGET, ÉS A BOLYGÓT. Azzal is tisztában volt, hogy az ionoszféra a kulcsa a tömegek érzései és gondolatai ellenőrzésének. Felívelő karrierje azonban rejtélyes körülmények között megszakadt, J. P. Morgan váratlanul megvonta tőle anyagi támogatását. E cikk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy részleteibe menjünk Tesla bizonyos, sci-fibe illő felfedezéseinek, és azok hatásait elemezzük. Mindenesetre ő maga ezt írta, később:

„Projektemet a természet törvényei késleltették. A világ nem volt felkészülve erre. Túl messze volt, az idő előtt.”

Mindannak fényében, amit megérthettünk eddig a modern tudomány tévútjáról, a kvantumfizikáról és Tesláról, talán más színben kezdjük látni azt, ami történik, a bolygón.

„Az ember a kozmikus erők „automatikus gépezete”- hangsúlyozta Tesla cikkeiben és előadásaiban.
S ma, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy bizonyos technológiával lehetséges az emberi gondolkodás külső, elektromágneses megnyilvánulásainak utánozása, sejthető, hogy Tesla műve a 21. század 2. évtizedében a befejezéséhez közeledik...

Azonban vajon Tesla gondolkodásának alapjai mentén? Az Univerzum törvényei mentén?
Azaz: a bolygó közös tudatának közreműködésével (ahogyan Tesla képzelte el)?

- Kürtös Anna -

(Cikkem végén tiszteletteljes köszönet illeti Kocsis G. Istvánt, a „Nikola Tesla és az Univerzum titkai” című, remek könyv szerzőjét, valamint Frank Germano-t, akinek Teslával kapcsolatos, angol nyelvű anyagaiból fordítottam. Nélkülük e cikk nem jöhetett volna létre!A cikk megírását több hónapos kutatómunka előzte meg, és sok órányi fordítási munka.)

forrás:
Csillaglabirintus - Asztrológia

- - - - - - - -

Nikola Tesla - Végtelen energia című musical show RaM Colosseumban - videó
Ének: Pesák Ádám
forrás:Közéleti Gazdasági Krónika Videómagazin