2019. február 15., péntek

Jan Van Helsing: Aki a lelkeket hozza és viszi


Szemelvények a könyvből


2002-ben az a megtiszteltetés ért engem, hogy szabad volt veled szemé­lyesen megismerkednem, és „találkozásunk” után súlyos autóbalesetet szenvedtem, mely azonban nem volt a mi értelmezé­sünk szerint „halá­los” kimenetelű. Érdekelne engem, hogy miért jelentél meg nekem, noha nem volt szó átváltásról a fizikai síkról a finomanyagiba, „ha­lál” tehát nem következett be.

Ahogyan hangsúlyoztam, szolgálatom szeretet-szolgálat, mely az ember számára esetleg elkövetkező átmenetet hivatott meg­könnyí­teni. Én megvizsgálom minden egyedi esetben, hogy ezt a szolgála­tot hogyan lehet elvégezni. Aki ezt el tudja fogadni, annál az em­bernél ez egy átölelés lehet. Akinek ez kellemetlen, ahhoz nem kö­zeledek így.

Kapok közlést és impulzusokat arról, hogy a test elhagyására van kilátás. Sok eseménynél ez a kimenetel nem biztos. A te esetedben – ha vártam volna a baleset kimenetelére – késő lett volna. Azért jöt­tem már előbb. Látogatásomnak – s ez fontos – időben kell megtör­ténnie. És a kimenetel, mint említettem, gyakran kétséges. Ezekben az időkben, az utóbbi években, ami­kor egyre több támogatásra van szükségetek, mondjuk úgy, hogy aránylag korán megjelenek. Tehát az átmenetnek nemcsak úgynevezett „biztos impulzusaira” reagá­lok.

Mivel végül is a gyógyítás angyala vagyok, hasznosítom meg­élései­teket, hogy elősegítsem a gyógyulást. És legtöbbször egy autóbal­eset, vagy súlyos megbetegedés olyan mélyen szántó események az életben, amelyek felkeltik a figyelmeteket irán­tam; tehát olyan dol­gok, melyek szokásos gondolkodásotokból, rutinszerű érzelmei­tekből kibillentenek, kilöknek benneteket.

Nem-e a baleseted serkentett téged arra, hogy megjelenésemet tény­leg észleljed, hogy ezzel foglalkozzál, és ezen elgondol­kodjál? Meg­ragadom az ilyen alkalmakat, mert szeretném az embereket meg­érinteni. Nem csak abban vagyok érdekelt, hogy egy ember béké­sen élje meg az átmenetet, hanem éppúgy örü­lök akkor is, ha ez az ember a testben marad, megváltozik, átáll, és békésebb szívvel él tovább, mint az esemény előtt. A test el­hagyásának eseménye tehát az én munkámban éppoly értékes, mint az a történés, amikor a test elhagyása csak egyik lehetőség; ám mindenképpen egy észrevett le­hetőség. Ez a fontos.

Jan Van Helsing

Te pedig baleseted óta nem vagy ugyanaz, ezt te tudod… Az ilyen változásokat szeretném támogatni. Ebből a szempontból soha sem jövök hiába. Eljövetelem jogosultságát nem kell a test elhagyásának igazolnia, noha ez egy jellemző emberi elgondo­lás. Nem spórolok a szolgálatommal, hanem szívesen adok.

Mégis érdekelne, hogy az arcodat miért mutattad meg nekem, ez tu­domásom szerint még soha nem történt meg, s miért moso­lyogtál mie­lőtt átöleltél?

Ez melegséget nyújtó gesztus volt, mely benned változást oko­zott. Melengető utalás, mely a szívednek szólt. A szív ezzel nyereségre tesz szert. Akár egy váltó átállítása, cselekvésed át­irányítása, amitől magasabb szférákban kell mozognod, s így jobb áttekintésre tehetsz szert. Mindeddig világosan észlelted a földi fejlődés hibásságát, s azt, amit a környezetedben az embe­rek tesznek. Most aztán ennek a „miértjét” kell kivizsgálnod. Nem azt, hogy az emberek az ő énközpontúságukban miért te­szik ezt vagy azt, miért hatalmaskod­nak, miért leselkednek egymásra, stb. …

Ennek a miértje ugyanis mindenkinek világos. Most azonban meg­tanulod kideríteni, hogy ez miért van – kozmikus értelem­ben.

Megjelenésemmel neked a szív melegségét hoztam, azaz lelke­det is­tenerővel töltöttem fel, és szárnyakat adtam neki, mert úgy gondol­tam, hogy felemelkedésben vagy. Ez a gyógyítás dolga volt, a gyó­gyítóé, ahogyan ezt már ecseteltem. Tudomásodra juttattam ezzel, hogy én létezem, valóban vagyok, s mindenek­előtt azért, hogy tud­jál bánni velem, ne a halál hírnökének lás­sál, hanem orvoslónak, mert az embernek segítek leinkarnálni a földre, majd vissza­inkar­nálni a fénybe. Ily módon transzformá­tor vagyok.

A halál sem nem ördög, sem nem borzadály. A halál megszü­letés az új létben. Találkozásunknak meg kellett mutatnia ne­ked, hogy én ki vagyok. Az a pár bukfenc az autóval arra kel­lett, hogy, helyre te­gyem a fejedet, de meg azért is, mert meg­egyeztünk, hogy neked – földi mivoltodban – tudást adok át. Erre rájöhettél volna. Mivel azonban ezt nem tetted, jött a zuha­nás. Neked ekkor vált világossá nem is az, hogy én ki vagyok, hanem hogy itt miről van szó. Vedd ezt egy új tudat születésé­nek. Egy hirtelen születés, mint amikor a gyerek csak úgy ki­pottyan. Ezért lettél megoltalmazva a mélybe zuhanástól (né­hány fa óvott meg minket a lejtőn a mélyebbre eséstől; a szerző megj.), a lélek sors általi mélyre bukásától.

És emberi arcot azért mutattam neked – noha nekem nincsen ar­com –, mert jelképezni akartam, hogy találkozásunknál más­ról van szó, mint amikor egyébként megjelenek. Gondolj a megegyezé­sünkre…!

Említetted a „kegyelem angyalát”. Szeretnék róla többet meg­tudni. Ki ő, mi a hivatala, és te hogyan viszonyulsz őhozzá?

Ha a kegyelem angyalát nézed, változik a helyzet, változik a frek­vencia. Még a levegő is megváltozik, amit lélegzel, ha tu­datosan lé­legzel. A kegyelem angyalát a legmagasságosabb is­tenáramlat vá­lasztja ki, bizonyos isteniségben, a legmagasabb isteniségben intézett hivatalra. Őbenne minden együtt van, ami Isten, ő mindent áthat, amit át kell hatni. Azaz ha neked úgy tű­nik, hogy az én transzfor­mátori tevékenységem megdönthetet­len, akkor azt lehet mondani, hogy a kegyelem angyala ezt ké­pes megváltoztatni. Képes fellépni ellenem, sőt visszafordíthat. Sohasem fogja azt mondani, hogy „ne­ked, transzformáció an­gyala, nincsen igazad”, hanem jóságosan kije­lenti: „ezt itt most Isten akarata szerint intézzük”.

Ekkor változás történik. Mert ha a kegyelem angyala cselek­szik, akkor Isten akarata történik. Ő az isteni világosság köz­vetlen kisu­gárzódása. Ő képes még a krisztus sugárzását is megkerülni, azaz nem a krisztus erején folyik át, hanem köz­vetlenül magához az is­tenihez kapcsolódik. Így lett egykor – ne nevess – a pápa hivatala berendezve. A ti elképzeléseitek sze­rint ő a pápa. A pápa jelentő­sége, hogy ő hivatalosan Isten kép­viselője a földön. A kegyelem an­gyala a legtágabb értelemben Isten követsége mindenütt. Képletesen azt mondhatjuk, hogy a kegyelem angyala minden lét pápája, azaz a pápa a világmin­denségben.

A kegyelem angyala az isteniség megtestesítője, hatóereje és szerke­zeti tudata hozzám nem hasonlítható – hozzá képest én durva és nyers vagyok.

A kegyelem angyala maga egy istensugár. Ha fénysugárzásun­kat összehasonlítanánk, akkor én egy zseblámpa világa, ő pedig egy fé­nyes, fehér lézersugár lenne. Ha ő jön, akkor én odébb állok – nem haragosan, mert – földi nyelven – ő maga szépség és szeretet. Ne­kem akkor örömöm telik a lemondásban; örömöt okoz, hogy adha­tok. Mintha most lettél volna szerelmes. A ke­gyelem angyalának mindent megtennél, ha alkalmad adódna.

Ő is valami intézmény, mint a rendőrség a Földön, ügyel, vi­gyáz, hogy mindenütt isteni rend legyen – persze kozmikus szempontból, nem földiből.

Ismételten felteszik a kérdést, hogy Isten hol van. Isten minden­ütt jelen van, a kegyelem angyala által is; mindenekelőtt akkor, amikor a kegyelem angyalát küldik, helyzetek tisztázása végett.

Ezt az angyalt te is fel tudod hívni tudatod magasabb rendű elemei­ben. Ez a finom angyal nem elérhető a földi lét völgyei­ben. A gyak­ran előkerülő kérdést, „hol van Isten ezekben a há­borúkban”, azért teszik fel, mert a kegyelem angyalát nem ké­pesek fogadni.

Mivel azonban ti a Földdel együtt magasabb rezgésű anyagba men­tek, meg fogjátok kapni. Akkor tudni fogjátok, hogy Ő van, egye­nesen az isteniből, és hogy feladata az isteni kegyelem; a védelem hivatalában is, szinte az Egyetlennek az ellenőrzése végett, hogy minden isteni-e.

„Szeretnék még egyszer utánanyúlni. Mármint, hogy jól értettem-e. Tehát te kifejted a lelket a testből, majd átadod az őrangyalnak, és a lélek ezután regeneráló álomban tölti idejét, hogy kipihenje az inkarnációt.

Az isteniben nincsen olyan, amit alvásnak nevezhetnél. Én transzformátor (átváltoztató) vagyok, én akkumulátor vagyok, azaz én bekapcsolom a „lámpát”, a világosságot. A lélek távozását a testből a világosság meggyújtásához hasonlíthatnád. Én nem átadok, én továbbnyújtok. Nincsen leszögezett illetékesség, csak folyás, folyamatosság. Kozmikus törvény alapján, amikor a lélek elhagyja a testiséget, én tartom a testet, hogy el ne essen és össze ne törjön – szellemi értelemben. Úgyszólván fenntartom a sejtek együttmaradási információját, hogy mostantól kezdve aztán lassan váljanak el egymástól.

Egyébként a lélek által elhagyott test másodpercek alatt szétesne. Mert itt vannak a hozzátartozók könnyei is, az összetördelődő, letört embereké – de ezekkel nem foglalkozom. Ez nem az én feladatom. Egyrészt tartom a testet. Képzeld el, hogy csak egy kézzel fogom, mert amikor elvágom testi kapcsolatát, az ezüstzsinórt, ő kiválik a testből és felszáll, nem tudnám továbbnyújtani, ha nem lenne ő is a kezemben. Úgy nyújtom tovább, hogy megbököm. Így a világosság angyala, akit ti őrangyalnak neveztek, veszi őt kézbe. Az őrangyal megtisztítja a lelket, megmossa, és megmutatja neki azt a helyet, amely neki jót tesz. Azt hiszed, hogy most a lélek alszik, de ez a regeneráció, a helyreállás, a nyugalom, a kipihenés, esetleg elmélázás időszaka. Egy isteni tényező soha sem alszik. . Minket most a nyelv választ el, nem a tény. A nyelvek egész világa választ el minket. A lélek a tevékenység fáradalmaiban nyugodhat, mélázhat, mintha pillantását a messzeségekbe irányítaná, a tájat pásztázná. A lélek ekkor a tudatát tükrözi. Lehet ez a legutóbbi élet áttekintése, de ez is mindig az eljövendő eseményekre nézve történik. A lélek elhagyja a régit, s emiatt kell a nyugalom, hogy a múltat a jelenre változtassa, a mostban, a jelenlegi állapottal vizsgálja meg a távolit, a jövőt, hogy meglássa az összefüggés hiányát, a mostani rezgés és az isteni rezgés (frekvencia) közti eltérést. Így fogja a lelki vezetővel és az őrangyallal egyeztetve a további létet eltervezni. Ezt az őrangyal a lelki vezetővel együtt teszi….(167.-oldal)”
(forrás:sites.google.com)