2014. november 18., kedd

A lélek halhatatlanságáról - Egy Nobel-díjas tudós a halhatatlan lélek létezéséről


Minél több információt hoznak a tudományos kutatások az emberi agy tevékenységéről, annál tisztábban láthatjuk a különbséget az agyműködés és a gondolkodás között.
Sir John Carew Eccles sokéves kutatásának és elemzéseinek alapján azt állítja, hogy az anyag nem képes szellemi jelenségeket produkálni, és a fizikai energia nem változhat át szellemi energiává. Ez azt jelenti, hogy csak a szellemi valóság képes pszichikai folyamatokat létrehozni.

 Sir John Carew Eccles neurofiziológus (1903-1997)

A Nobel-díjas ausztrál tudós arra hívja fel a figyelmünket, hogy tudományos szempontból kifejezetten el kell utasítanunk a materialisták állításait, melyek szerint az emberi tudat az anyag terméke lenne. Eccles előtt világossá vált, hogy az ember elméje, a személyes énje, az ember lelki szintjeként létezik, és ez a halhatatlan lélek. Az emberi létet nemcsak az intelligencia és az értelem jellemzi, hanem mindenekelőtt az alkotóképesség és a képzelőerő. Eccles két sarkigazságról ír: az emberi személyiség egyedülálló mind a testi mivoltában, mind a halhatatlan lélek szellemi szintjén.

     Kutatási eredményei alapján Eccles professzor határozottan elutasítja az emlékezet materialista elméletét, mely az agyat úgy definiálja, mint egy szuperkomplikált számítógépet, amellyel az agykéreg előállítja a gondolatokat és az érzéseket. Ezt az elméletet "nyomorúságosnak és üresnek" tartja, mert homályos általánosításokat használ, de főleg azért, mert nem képes megmagyarázni az egyedülálló emberi "én" létezésének csodáját és titkát, a szellemi értékeivel: az alkotóképességgel és a képzelőerővel (How the Self Controls Its Brain)

"Figyelembe véve, hogy a materialista koncepció − írja Eccles − nem képes megmagyarázni és megindokolni egyediségünket, arra kényszerülök, hogy elfogadjam az egyedi-, szellemi-, személyes »én«, vagyis a lélek természetfölötti keletkezését. Teológiai kifejezéssel élve; minden lélek Isten új teremtménye, melyet az emberi magzatba "implantál" (Evolution of the Brain: Creation of the Self)

John Eccles professzor egy új, zseniális elméletet fogalmazott meg az emberi elme működéséről, mely dualista interakcionizmus (dualist interactionism) néven ismert.

Az elmélet szerzője ezt így magyarázza: "Kijelentem, hogy a tudományos redukcionizmus és annak ága, az »ígérgető materializmus«, mely az egész szellemi világ létezését a neurontevékenységek modelljével akarja magyarázni, hihetetlenül leértékeli az emberi lét titkát. Ezt a hitet babonának kellene tartani. El kellene ugyanis ismernünk, hogy szellemi lények vagyunk, a szellemi világban létező lélekkel, de egyúttal fizikai lények is, az anyagi világban létező testtel" (Evolution of the Brain)

Az emberi agy sokéves tudományos kutatásából John Eccles azt a következtetést vonta le, hogy mindannyiunknak van egy személyes "én"-je − tehát egy nem anyagi természetű elméje, mely az anyagi természetű agy által működik. Ezért az emberben a fizikai világon kívül létezik még egy gondolati − vagyis szellemi − világ is, és ez a kettő kölcsönösen hat egymásra (vö. How the Self Controls Its Brain, 38. o.). 

Eccles professzor azt a lenyűgöző tényt hangsúlyozza, hogy a személyes "én" tudata minden emberben változatlanul fennáll egész élete során, és "ezt a tényt csodának kell elismernünk"
Eccles így ír az emberi léleknek, tehát a személyes "én"-nek a test halála utáni halhatatlanságáról: "Hiszem, hogy létezésem alapvető titok, mely meghaladja a testem (s vele együtt az agyam) fejlődésének valamennyi biológiai minősítését, beleértve a genetikai örökséget és az evolúciós eredetet is. Értelmetlen dolog lenne azt hinni, hogy a tudatos létezés e csodálatos ajándékának nincs semmilyen jövője, sem lehetősége létezni egy más, a számunkra nehezen elképzelhető valóságban" (Facing Reality: Philosophica/ Adventures by a Brain Scientist, Heidelberg Science Library, 1970, 83. o.).

Az ausztrál tudós másutt kifejti: "A test és az agy halálára tekinthetünk úgy, mint dualista létezésünk szétesésére. Abban reménykedünk, hogy a megszabadult lélek új jövőt talál, mélyebb értelemmel és megdöbbentőbb tapasztalatokkal, egy megújult megtestesült létezésben, összhangban a hagyományos keresztény tanítással" (Evolution of the Brain, 242. o.)

"Létezésünk éppoly titokzatos, mint a halálunk. Kétkedhetünk-e csak azért, mert eredetünket éppúgy nem ismerjük, mint a további sorsunkat? Miért is ne élhetnénk az életet úgy, mint egy nagy kihívást és csodálatos kalandot, melynek végső értelme még felfedezésre vár?" (Facing Reality: Philosophical Adventures by a Brain Scientist)

Bárcsak arra indítana minket az emberi agy kiemelkedő világhírű kutatójának, a Nobel-díjas John Eccles professzornak a halhatatlan emberi lélek létezéséről tett tanúsága, hogy jobban törődjünk a saját lelkünkkel, vagyis a lelki életünkkel − szívünk tisztaságával, a minden rossztól való mentességgel, az örök élettel!
Ez a Krisztussal való személyes kapcsolat elmélyítésében valósul meg a napi ima, a Bűnbánat Szentsége és az Eucharisztia által. Soha ne feledkezzünk meg Jézus szavairól: "Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért?" (Mt 16,26)

- Forrás:szeretetlang.blog.hu -

- - - - - - 

Dr. Eccles (Nobel-díjas) Istenről beszél - videó
forrás: Christianity 101