2020. május 24., vasárnap

Angyalok a történelemben és a jelenbenEgy amerikai közvélemény-kutatás szerint az amerikai felnőtt lakosság tizenhárom százaléka elismeri, hogy látott már angyalt, illetve érezte angyali lény jelenlétét. Az angyalok láthatatlan intelligenciái időről időre feltűnnek a történelemben. Vajon miért? Kik ezek a rejtélyes fénytestű lények?


A történelem az emberiség életrajza, s ez a curriculum vitae telis-tele van természetfeletti, illetve földöntúli lénnyel. Közülük ezúttal csak az egyik renddel, nevezetesen az angyalokéval szeretnék foglalkozni azon oknál fogva, hogy a karácsonyi időszakban jelentősen megnövekszik és érezhetővé válik az angyali lények jelenléte.

Az angyalok létezéséről sokan a Bibliából szerezhettek tudomást, holott e fénylények már az Ótestamentum megszületése előtt is léteztek és számtalan csodát tettek itt a Földön. A különböző kultúrákban változatos nevekkel illeték ugyanazon lénycsoportot, de egyértelműen megtaláljuk őket Perzsiában, Scythiában, Indiában, Mexikóban, Peruban, Egyiptomban, sőt a történelem előtti időkben is. Az angyalok nyomai egészen az atlantiszi időkig nyúlik vissza, ahol még élő és eleven volt a kapcsolat az angyalok és az atlantisziak között.

Később ez a kapcsolat megváltozott, mivelhogy új világkorszak, új rezgések és új faj következett, melynek neve emberiség volt. Az angyali világok eltávolodtak az emberekétől, akik fürkésző gyermekszemeikkel pislogtak a világra, mivel lelkük spirituális amnéziába süllyedt. Az emberi testet öltött lelkek – bár a szellemi szférákból érkeztek – nem emlékeztek a teremtés alaphangjaira, azaz intelligenciáira, az angyalokra.

Az Atlantisz utáni kultúrkorszakok a lélek dermedtségét és a szellem hanyatlását hozták. Az emberiséget kiválasztottak vezették, akiknek megadatott az angyalokkal és a magasabb rendű lényekkel való kapcsolat, de ennek emlékeit sajnálatos módon majdnem teljes mértékben eltörölték, megsemmisítették a későbbi korok történelemíró, szentkönyv-szerkesztői és vallásalapítói, mert nem illett bele a katekizmusukba és a kánonjukba a többi, tőlük idegen kultúra égi bölcsessége. Így tűnt el sorra a perzsa, az egyiptomi és a többi civilizáció angyalokról szóló, transzcendens tudásának színe-java.

Ez persze nem azt jelenti, hogy az angyalok kivonultak volna az emberiség életéből, csupán annyit, hogy háttérbe húzódtak, mert az isteni terv ezt kívánta tőlük. Az emberiségnek teljesen a matériába kellett süllyednie, hogy kéjes hajlamait kiélhesse. Ez magától értetődően kedvezett a teoklaszta (térítő, kizárólagosságot hirdető) vallásoknak, melyek a toleráns, kozmoteista érzület helyett inkább leegyszerűsítik az emberi lény életfeladatait és életcéljait, továbbá eltérítik az embert saját intellektusa által az angyali inspiráció elől. A könyvvallások mai dogmái sajnos bizony megszabják és előírják, hogy mit hogyan gondoljon és érezzen az ember, s valójában nem engedik meg a szabad akaratot. Ugyan elvben szabadságot hirdetnek, de a gyakorlatban ortodoxok, ellenmondást nem tűrők és fenyegetők, ha nem istenítik az elveiket. Tény, hogy számos hívő azért válik maradivá, merevvé, ragaszkodóvá és intoleránssá, mert magának a vallásnak az interpretációja ilyen, vagyis önmagát az igazság képviselőjeként állítja be, míg híveit – nyíltan vagy burkoltan – igazhitűeknek titulálja.

Ezzel szemben az angyalok a szabadságról tanítanak médiumaikon keresztül. De kik is ezek a médiumok? És mi is az angyalok hirdette szabadság?

Az angyalokkal 213 alkalommal találkozhatunk az Ószövetségben. Ábrahám, Lót, Mózes és Illés esete csak néhány kiragadott példa az Ótestamentum mai változatából, míg az Újszövetségben főként a Jézussal és János prófétával kapcsolatos történetekből ismerhetjük meg az angyalok közbenjárását és szerepvállalását.

Az angyalok azonban nem csak a Biblia szereplőit segítették útjukon, hanem minden embert segítenek mindenkoron. Hatáskörük messze túlnyúlik minden nemzeten, fajon, lénycsoporton, még az anyagi világon is, mivel alaptermészetük része a multidimenzionalitás, mely egyúttal a szabadság záloga. Aki nem látja úgy a valóság magasabb szintjeit, miként az angyalok, az tudhatja, hogy léte korlátozott, s az adott világ rezgései, mint falak, tartják őt fogságban. Egy valamirevaló vallásnak kötelessége és ismérve e falakat lebontani, vagy legalábbis megadnia hívőjének a szellemi korlátok és falak lebontásához szükséges hathatós eszközöket.

Az angyalok olyan intelligenciák, akik önálló öntudattal rendelkeznek, s nem mindegyik, csupán egy elenyésző részük feladata az emberiség sorsának igazítása és segítése. A többi angyali lény más bolygók és csillagrendszerek más természetű lényeinek önmegvalósító útjait egyengeti. De ez csak egy kis kitekintés akart lenni.

Angyalokkal a biblikus időket követően a középkorban találkozhatunk ismét. Akkortájt nagyobb hangsúlyt kapott az angyalok világa, amely jelenség elsősorban a reneszánsz idején a művészetekben – különösen a festészetben – érhető tetten. Figyeljük meg a nagy festőket, vagy a középkori építészet katedrális remekeit, ahonnét angyalok ezrei néznek le ránk.

Említhetnénk az irodalmat is, amelyben Dante Isteni színjátéka az adeptus (magas rangú beavatott) szemein keresztül mutatja be a túlvilági régiókat. Dante új színt kölcsönöz az angyaloknak, megtörve az addig domináló férficentrikusságot, hiszen megismertet bennünket a női angyalokkal.

Eközben a világ más kultúráiban is találkozhatunk angyali lényekkel. Legyen elég említenem az aztékokat és a szufikat (iszlám misztikusokat). E két egymástól távol eső kultúra vallásainak organikus részét képezte az angyalokkal való kapcsolattartás, csak ezt nálunk, a keresztény Európában nem volt divat említeni.

1823. szeptember 21-én Moróni angyal jelent meg ifj. Joseph Smithnek és az ő iránymutatásai alapján alapította meg ez a férfiú a mormonizmust. Ez eklatáns példa arra, amire azóta számos esetet találunk az elmúlt két évszázadban, nevezetesen arra, hogy az angyalok egyre közvetlenebb módokon avatkoznak be az emberiség történelmében, illetve sorsába.

Magyarországon 1943-ban a négy elhivatott fiatal művésszel – Hannával, Józseffel, Lilivel és Gittával – június 25-től szintén angyalok elegyedtek szóba a náci fenyegetettség nyomasztó légkörében. Mallász Gitta egyedüli túlélőként később megosztotta a világgal a 88 beszélgetést, míg a többiek koncentrációs táborban vesztek oda.

Ezután elindult valami: ismét felvirradhatott a Földön az ezotéria és a spiritualitás csillaga, még inkább engedtek a világvallások eresztékein, meginogtak az avítt paradigmák és a módszerváltozások sorozata elvezetett minket 2012 végégig. Angyali médiumok sokasága lépett a reflektorfénybe, s jól-rosszul, de legalább interpretálni kezdték az angyali világok üzeneteit, felkavarva ezzel a világ poshadt spirituális pocsolyáját.

Most pedig 2012. december 21-e óta mindenki megkönnyebbült, de ez nem fog sokáig tartani, mert közeleg az idő, amikor újra lélegzetvisszafojtva várjuk az újabb próféciák valóra válását. Érkeznek ugyanis a Jelenések könyvéből jól ismert angyali harsonák felcsendülései, s az isteni terv, az új világrend fokozatosan megvalósul az angyalok részvételével is – szerintem. Már csak az a fő kérdés, kinek az új világrendje lesz ez?

Boldog napot!

Írta/Szerkesztette: Száraz György http://boldognapot.hu

Kapcsolódó írás:
Mallász Gitta: Az angyal válaszol 
 https://dszilvia.blogspot.com/2018/12/mallasz-gitta-az-angyal-valaszol.html

Öt jel, ami arra utal, hogy angyallal találkoztál - videó
forrás:Száraz György