2014. október 16., csütörtök

A FIZIKAI ÉN ELEMZÉSE I.
Az első fontos pont, amelyet meg kell fontolnunk, mielőtt hasznosan továbbhaladhatnánk, az, hogy megértsük az „Én” szó pontos jelentését. Mielőtt ez megtörténnék, csak egyetlen határozott képzetünk lehet arról, amit tulajdonképpen keresünk:
Tudjuk, hogy vagyunk.
Ez a fogalom természetes, közvetlen és vitathatatlan belátás, valamint éber létünk minden pillanatának közvetlen tapasztalata folytán megvan mindannyiunkban. A tudomány tényei kevésbé bizonyosak, mint az az ősi bizonyosság, hogy vagyunk. Énünktől nem szabadulhatunk és nem képzelhetjük magunkat létünkön kívülállónak. Még létünk kétségbevonása is feltételezne egy kételkedőt. Még ha tudatunkat teljesen üressé tudnánk is tenni, megmaradnánk mi, akik ezt az ürességet látjuk és tapasztaljuk. Így normális állapotunkba való visszalépésünk után tanúi lehetünk ennek az új fázisnak.
Mert a tudatnak megoldatlan rejtélyével születtünk. A tudós, szemlélődő bölcsésztől kezdve a szerény, ugráló békáig az a tény, hogy valaki él, azt is jelenti, hogy az illető: önmaga. Nem kell bölcsésznek lenni ahhoz, hogy Descartes-tal, a francia metafizikussal kijelenthesse: „Gondolkodom, tehát vagyok”, vagy német kartársával, Immanuel Kanttal elfogadja, hogy az Én a gondolkodás szükségessége, mert saját létét mindenki magától, mint megdönthetetlen tényt fogadja el. Ebben az irányban szükségtelen minden magyarázat, vagy bizonyítás. Önmagunk tapasztalásának alapvető ténye elől nem térhetünk ki.
De ha az Én léte minden állítások legbizonyosabbja is, valódi természetéről viszont a legkevesebbet tudjuk. Azt mondani: „Én vagyok”, egyszerű állítás és igen könnyű dolog. Ám nincs nehezebb, mint felelni arra a kérdésre, hogy „Ki vagyok Én”? Vizsgáljuk csak meg egy pillanatra kissé behatóbban ezt a rövid kérdést: „Ki vagyok Én?” A felelet, mondaná az ember, igen egyszerű. Elég a név, a személyes azonosság.
Például: S. M. vagyok
De vajon csakugyan elegendő-e ez? Mert S. M. nagyon változó lény. „Én”-jének nem mindannyiszor ugyanaz a jelentése, valahányszor ezt a szót használja. Reggel, amikor iskolába induló gyermekének búcsút mond, az „Én” atyát jelent. Egy órával később, amikor bevásárolni induló feleségétől búcsúzik – férjet. Két órával később, amikor Y. M. meglátogatja – testvért. Három órával később, amikor titkárjának üzleti levelet diktál, az „Én” üzletembert jelent.
Meg aztán: tökéletesen testünkkel érezzük magunkat azonosnak, ha egy ideig tartó éhség után eszünk valamit. Egy órával később a tapasztalat áramlata megint megváltoztatta ezt a fogalmat és ellenfelünkkel szemben oly haragosakká válunk és valakire, aki megtámadott bennünket, annyira haragszunk, hogy szinte egyetlen dühös érzelemcsomónak tűnünk fel önmagunk előtt. Két órával később helyet foglalunk egy kényelmes székben és teljes figyelmünket valami komoly tudományos könyvre fordítjuk úgy, hogy pillanatnyilag értelmünkkel azonosulunk.
Így tehát önmagunk szemlélésére a lehetőségek végtelen sora kínálkozik. Melyiket lehet jogosan kiemelni és a valódi Én-nek, tulajdonképpeni önmagunknak minősíteni?
Hogyan állapítsuk meg azonban az „Én” szó pontos értelmét; azt a jelentést, amely minden időre és minden alkalomra érvényes? A legkövetkezetesebb út az lenne, ha megkülönböztetnénk, ami minden egyes emberi lényre vonatkozóan általános, lényeges körülmény, ami minden emberben változatlan, de maga az, ami az egyéniség változásait észleli, az egyetlen, ami nem a tudatok tömege, hanem maga a Tudó, lényünk minden változásának ősoka. Hogy ezt a célt elérjük, neki kell látnunk, hogy elemezzük magát az emberi személyiséget, amely bennünk mindent megvizsgál és semmitől sem retten vissza.
Van-e vajon bennünk valami, ami minden különböző életjelenség közepette is ugyanaz marad? Van-e olyan lényeges feltétel mindezekben az élményekben, ami számunkra legmagasabb értékű? Mert valahogy érezzük, hogy az Én-ben, amely környezetét látja, amely beszél és amelyhez beszélnek, amely gondolkodik és érez, valóban van valamilyen megfoghatatlan belső lényeg, ami nem mulandó, nem változik és bizonyos értelemben középpontunk.
Ezt már az önmagunkra alkalmazott tulajdonképpeni megjelölés, a rövid „Én” szó is kifejezi. Egyedülálló ez a szótárban, mert sohasem lehet más személyre, vagy más valamire alkalmazni, senki sem nevezhet mást Én-nek; ez a szó csak saját tulajdonosára vonatkozhatik. Mert legbensőbb, legmélyebb, de tudattalan valóságunkat fejezi ki, azt, hogy az „Én” lényünk legmélyén gyökerezik.
Egy pillanatra hunyjunk le a szemünket, húzódjunk vissza az elemző gondolkodás területére és kezdjük el „Én”-ünket tervszerűen, legteljesebb jelentése tekintetében megvizsgálni.
Vizsgálatunkat azzal kezdjük, ami számunkra legmegszokottabb, legszembeszökőbb és legismertebb: saját szerves testünkkel. Ha Én-t mondunk, ezen fizikai testünket értjük? Én a test vagyok? „Igen” – nyilván ez az a felelet, ami rögtön agyunkba villan; olyan felelet, amelyet az általános logika és a köznapi tapasztalás diktál. Valamennyien tudattalan materialistáknak születünk, mert a természet munkálkodása életünk első negyedében legelőször és szükségszerűen egy rendkívül fejlett fizikai eszköz kiépítésének szól, amelyen keresztül minden ember többé-kevésbé hatásos érintkezésbe kerül azzal a planetáris játszótérrel, amelyet a természet teremtett gyermekei számára és ahol azok önmagukról szóló tapasztalatokat szerezhetnek.
Csaknem valamennyi gondolatunk – bármily különbözőek legyenek azok a tárgyak, amelyekkel foglalkoznak – rendszerint gyöngyszemekként ennek a képzetnek a zsinórjára vannak felfűzve, hogy „Én a test vagyok”.
De jelenítsd meg a testet, mintha valami idegené volna és gondolatban boncold fel a műtőasztalon, vizsgáld meg darabról-darabra – és kiderül, hogy az nemcsak csontok és hús, vér és velő, érzék- és belsőszervek szövedéke. Ezeknek a részeknek egyike sem az „Én”, mert különben tudatunk nyilván arra az egy részre korlátozódnék.
Az emberi tudat elve a születés és a halál közé eső évek során még akkor sem csorbul meg, ha csontok széttörnek, kezeket vagy lábakat levágnak, vagy ha az egész test megbénul is. Ilyen szörnyű körülmények között sem érzi senki kevésbé azt, hogy „Én vagyok”. Még ha az Én-t az aggyal azonosítjuk is, meg kell gondolnunk, hogy ha a fejet olyan ütés éri, amely a múltat illető minden emléket eltöröl – ilyen okból sokan hónapokra is elveszítették emlékezőtehetségüket –, az Én-érzet akkor sem törlődik el, hanem csorbítatlanul megmarad.

Keress, ahol akarsz: látszólag testednek egyetlen különálló részében sem lakik az Én. Felfedezhetjük talán valami különleges alkímia segítségével a testen belül, mint tökéletes szervezetet, vagy a szervek, tagok és részek összességében, amelyek vizsgálat szempontjából egyenértékűek? Vajon az öt érzék: a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás összessége volna-e? Vedd az olyan ember esetét, akit mélyen foglalkoztat valami probléma. Esetleg ott áll valami tárgy, vagy személy előtt és mégis, ha megkérdezzük: „Láttad ezt a tárgyat?” talán azt feleli: „Nem, nem vettem észre, gondolataim máshol jártak.” Ez a példa bizonyítja, hogy a szem, bár tudott volna, nem működött, ha az „Én” más irányban volt elfoglalva. Hasonló módon megszólíthatunk olyan embert, akit látszólag teljesen leköt valami, számára érdekes dolog – nem felel! Ha megkérdezzük: „Hallottad, amit mondtam?” – nyíltan beismeri: „Nem, szórakozott voltam.” Ez mutatja, hogy a hallószerv, bár mint fizikai szerv kifogástalan, nem működik, ha az Én figyelmét más köti le. Ugyanez a bizonyítás alkalmazható a másik három érzékszervre is. A végkövetkeztetés tehát az, hogy minthogy a testnek sem egyes részei, sem egyes érzékszervei nem azonosak az Én-nel, ezeknek összessége – az egész test, az érzékszerveknek, tagoknak és egyéb szerveknek ez az összessége – sem lehet a tudatos, valódi Én.
Ennek a pontnak további bizonyítékául szeretnék egy érdekes példát felhozni, amely mestereim egyikével szerzett tapasztalataimon alapul. Az illető idősebb férfi, aki nem tart számot titokzatos erőkre és egész normális életet él, csak éppen rendkívül fejlett értelmű. Nemrégen egyik karján hatalmas, rút daganat keletkezett, amelyet egy orvos barátja tanácsára műtét útján kellett volna eltávolítani. A fájdalmakra és a páciens előrehaladott korára való tekintettel az orvos kloroformot akart alkalmazni, a mester azonban éppen korára és ingatag szívműködésére hivatkozva ezt elhárította. Nyugodtan arra kérte az orvost, várjon öt percet és csak aztán kezdje a daganatot kivágni. Ezután pillantását erősen karjára szegezte és többször egymás után nyomatékosan mondta magában: „Ez a test nem az én Énem.” A gondolat olyan mélyen belevésődött, hogy bár mereven nézte a daganatot, nem látta, amikor az orvos a kés után nyúlt, hogy eltávolítsa, és a legcsekélyebb fájdalmat sem érezte. Csak mikor már a műtét tökéletesen befejeződött, ébredt tudatára annak, ami történt, csak akkor vette észre a szivárgó vért és kezdte a fájdalmakat érezni, abban a mértékben, amint magát ismét testével azonosította.
Ennek az analízisnek egész tartama alatt tudatában van az ember annak, hogy ezt a vizsgálatot, teste belsejében, az a valami végzi, amit „Én”-jének nevez. Ha az „Én” csak az egész test volna, akkor még a következő probléma is megoldásra várna:
Ki, vagy mi az „Én”, amely tudatában van annak, hogy teste van?
Annak elismerése, hogy testi Én-ünk van, nem feltételez-e egy második vagy magasabb Én-t, amely ezt felismeri? És ez a második Én nem tisztán szellemi-e, olyan, amely a testnek minden tekintetben felette áll? Mert az ember valódi Én-je kell, hogy valamennyi tapasztalatának végleges alanya legyen, márpedig semleges szempontból tekintve: a test csak tárgy, amelyet tapasztalunk és szemlélünk.
Ha a fizikai testen gondolkodunk, amint ezt most is tesszük, öntudatlanul felteszünk a háttérben, a test mögött, valamit, ami ennek a testnek tanúja és amire világosan ráeszmélünk. Mi az észlelők, nem pedig az észleleteink vagyunk.
Én-ünk ésszerű tudata attól az érzéstől, hogy testünk van, tökéletesen különböző és másnemű. Prabhu, a nagy hindu bölcs mondotta: „Ismerd meg önmagad anélkül, hogy Én-ed tudatát elveszítenéd... Ha te magad vagy a test, miért mondod: „Az én testem”, stb.? Az ember csak a tulajdonáról beszél így: „Az én ruháim”, vagy „Az én aranyam” stb. Mondd meg nekem, vajon mondja-e valaha valaki magáról: „Én vagyok a ruháim” vagy „Én vagyok az arany” stb. Egy feltevést összetévesztesz egy ténnyel. Mérlegeld annak az embernek az esetét, aki azt mondja: „Elveszítem életemet”. Az élet elveszíthet egy másik életet? Az élet szónak első jelentése: „Életlehellet”, míg a második jelentése maga az Én. Az Én, a tudatos Lét. „Én gondolkodom” vagy „Az én testem” csak kapcsolatot jelent a gondolkodás képességével vagy pusztán a testtel. A test tőled idegen valami.”
Az „Én” tehát fizikai szempontból nézve valóságos valami – de szigorúan véve nem azonosítható sem az egész testtel, sem annak egyik részével.

(Paul Brunton - A felsőbbrendű Én)