2014. április 23., szerda

New Age - Új ember, új világ
Fritjof Capra, a New Age legismertebb gondolkodója szerint a világ válságban van, méghozzá “olyan méretű intellektuális, erkölcsi és szellemi válságban, amelynek mélysége nem hasonlítható egyik történelmi koréhoz sem."
Az új szellemi irányzat felfogása szerint ennek oka nem annyira gazdasági, politikai vagy szociális, sokkal inkább az ember fonák gondolkodásából ered.
A transzperszonális pszichológusok egyik amerikai munkacsoportja odáig megy, hogy a normálisnak tartott hétköznapi tudatot egyenesen pszichotikusnak nevezi: “A nyugati pszichológia a pszichózist olyan redukált tudatállapotként definiálja, amelyben a valóságot torz formában látjuk, és nem vagyunk képesek ezt a torzulást fölismerni. Misztikus szögből nézve normális állapotunk a pszichózis fogalmának összes kritériumát kimeríti. A legmagasabb tudatszint perspektívájából minden személyes tudatállapot kimeríti a pszichózis kritériumait, mert önmagában véve mindenki szükségszerűen korlátozott és csak viszonylagosan létező."
Normális állapotunk pszichotikus, tehát beteg és illuzórikus. Az egybecseng a “Maya" indiai tanításával, mely szerint a világ csak felszínes illúzió. A valóság a léleknek az Egésszel való egyesülésében rejlik. Ám a fenti idézet utolsó mondata arra utal, hogy minden külön tudatállapot pszichotikus. Tehát sem az aszkéta. aki hátat fordít a világnak, sem a mágus, aki teljesen elveszíti ép emberi értelmét, nem állíthatja magáról, hogy megvilágosult. Csak az ember számára lehetséges összes tudatállapot felel meg az Egésznek, és vezet az ún. “integrál tudat"-hoz, ahogy egy mai filozófus, Jean Gebser nevezi. Ennek birtokában az életet új módon élhetjük meg és új módon alakíthatjuk. Milyen emberkép felel meg ennek az integrált tudatállapotnak? A döntő az, hogy megtapasztaljuk beépülésünket a kozmikus Egészbe. Az idevezető utakat könyvünkben már bemutattuk. A misztikus befelé fordulás, az ezoterikus, paranormális élmények vagy a transzperszonális pszichológia módszerei mind lehetőségek arra, hogy kijussunk “pszichotikus" normálállapotunkból. A New Age-mozgalom kedvenc fogalmai ezzel kapcsolatosan a “transzformáció" és az “evolúció". A transzformáció a személyiségnek az az átváltozása, átalakulása, amelynek során önmagát mint a Kozmosz szerves részét tapasztalja meg. De ez a személyes átalakulás utal arra a kozmikus fejlődésre is, amely napjainkban rajzolódik ki. Sokan hisznek az új tudatrobbanásban, amely az emberiséget történelmi fejlődésében egy magasabb szintre emeli.
A Föld pályáján a csillagképeken áthaladva minden 2100 évben új jegybe kerül. Napjainkban ér át a Vízöntő jegybe, s ez – ha hihetünk a New Age hirdetőinek – harmóniához, békéhez és megértéshez vezet majd.
A Vízöntő-korszak embere új ember lesz: nem tekinti magát többé elszigetelt anyagdarabkának, hanem ráébred, hogy a kozmikus ősanyag szerveződési formája, és ezzel a világmindenség komplex kifejeződése. Az ily módon egésszé, teljessé vált ember tudatában lesz minden erejének. Képes lesz gondolkodni és érezni, elemezni és lelkével megtapasztalni, értelemmel és megérzéssel fog rendelkezni, tehát igazán kreatív lény lesz.
Az agykutatás kiderítette, hogy alapvetően csak a bal agyféltekénket használjuk, amely a racionális és intellektuális műveletekért felelős. A teljes ember azonban a jobb agyféltekéjét is aktiválni fogja: ez az intuíció, a szív, az érzések és a misztikus tapasztalatok letéteményese. Ehhez a teljességhez hozzátartozik továbbá a jin és a jang, a női és a férfi elv egységére való törekvés. Ezzel együtt kultúránk is megváltozik majd, amely eddig a férfi elvnek biztosított elsőbbséget.
Az új teljességnek hatása lesz a politikára is. “Előbb vagy utóbb mindenkinek, aki a személyiség átalakításával foglalkozik, társadalmi cselekvésbe kell fognia" – írja Marilyn Ferguson teljes átalakulást követelő felhívásában, amely a New Age-mozgalom egyfajta manifesztuma lett. “Szelíd összeesküvés"-t hirdet meg mindazok között, akik már érzik magukban az új szellemiséget. Ez az összeesküvés nélkülözi az erőszakot; Gandhi alapelve, a szátiagraha vezérli: az igazság hatalma. Ha a hangsúly az erőszaknélküliségen van, és a szátiagraha az eljövendő kor elve, “akkor a nőké a jövő". Akkor azok az értékek, amelyeket hagyományosan a nőknek tulajdonítanak, mint az együttérzés, együttműködés, türelem nagyon is szükségesek lesznek az új éra születésénél. Ebben a New Age-mozgalom számos képviselője egyetért.
Az új társadalom megvalósításának politikai eszközét Marilyn Ferguson a “háló-eszmében" véli fölfedezni. Az új spiritualizmusnak gyakran a szemére vetik, hogy a politikus, és semmittevéssel próbálja a társadalmi változást előidézni. Ezért Hans A. Pestalozzi svájci publicista nem “szelíd össze-esküvés"-ről, hanem “szelíd elhülyülés"-ről beszél: “Ugyan mit használ a megváltozott tudatállapot, ha a struktúrák nem engedik, hogy másként viselkedjem?" – kérdezi.
Marilyn Ferguson nagyon is lehetségesnek tartja a struktúrák megváltoztatását. Korunk hatalomra és nyereségre törő, bürokratikus és centralisztikus mammut szervezeteivel a háló-rendszert kívánja szembeállítani, amelynek kialakulása már most is nyomon követhető. E “háló" spontán képződő csoportoknak az egész világra kiterjedő szövedéke, amely képes program nélkül, csupán a közös szellemiség alapján együttműködni. Ferguson lényegében az alternatív mozgalmakról beszél a szó legtágabb értelmében: az önsegítő csoportokra gondol, az alternatív projektekre, az ökológiai kommunákra, a meditációs központokra. Ezekben a csoportokban nincsenek vezetők. meghirdetett ideológiák, nincs alárendeltség vagy központi irányítás. A hálónak a szellemiség adja meg a közös nevezőjét. És ez a szellemiség világszerte sokhelyütt föllelhető, Európában, Amerikában és Ausztráliában is. Ferguson tehát szeretné megváltoztatni a fennálló politikai struktúrákat, a hatalomra és pénzre épülő társadalommal a szellemiség áthatotta hálórendszert állítja szembe, amelynek elterjedése nagy változást hozna a felépítményben és a gazdaságban egyaránt. Fergusonhoz hasonlóan számos New Age-követő véli úgy, hogy az átalakult emberek egy ,,kritikus mennyisége" már elegendő volna ahhoz, hogy a meglévő rendszert megdöntse. A spiritualizmus fertőző, mondják. A szátiagraha, az igazság hatalma végül azokat is meg fogja győzni, akik még vonakodnak. Végül következzék az a gondolat, amely ma mindenkit meg kell, hogy győzzön: ha az emberiségnek nem sikerül a Földet ökológiai egységként felfognia és ennek a felismerésnek a jegyében cselekednie, akkor nemigen számíthatunk tartós túlélésre. Az embernek fel kell hagynia a természet kizsákmányolásával. Ideig-óráig felhasználhatjuk önző céljainkra, de azután csak pusztulás és rombolás marad utánuk. A Föld szellemi élőlény, és az ember ennek az eleven egységnek tagja, testének egy része.
Honnan máshonnan származhat ez a meggyőződés, ha nem a spirituális szemléletből? Csak ha túljutunk ember és természet merev szétválasztásán – amitt a minden természetességtől megfosztott ember, amott a szabad prédának tekintett, a Föld – csak akkor menekülhetünk meg. Csak ha megszűnik emberek és népek merev szembenállása, akkor köszönt be a béke, csak akkor száműzhető az önpusztító atomháború veszélye. Ide az út csakis a spirituális transzformáción át vezethet. Péter Russel, a New Age képviselője így fogalmaz: – Lényem legmélyebb rétegében ugyanabból a lényegből való vagyok, mint te vagy ti, egy vagyok az Egyésszel. Mindnyájan ugyanabból a lényegből vagyunk, és én ezt érzem igazi önmagamnak."
Az új spiritualizmus egységelve megmutatja tehát az egyetlen járható utat, amely még perspektívát nyújthat a jövőnknek. Nem kevés amit követel, és sokan nem mernek még hinni benne. De van-e más kiút?

(Hans-Peter Waldrich –Titkos Tanok)